സര്‍ക്കാര്‍ അനുമതിയില്ലാതെ5, 8 ക്ലാസുകള്‍ ആരംഭിച്ച സ്കൂളുകള്‍ക്ക് ചോദ്യപേപ്പര്‍ അനുവദിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് .QIP(1)/44849/2017 DPI dt.19.08.2017..ഡൗണ്‍ലോഡ്സ് കാണുക**സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കും പെൻഷൻകാർക്കും പാർട്ട് ടൈം കണ്ടിജന്റ് എൻ എം ആർ /സി എൽ ആർ തുടങ്ങിയ വിവിധ വിഭാഗം ജീവനക്കാർക്കും 2017 ലെ ഓണം അഡ്വാൻസ് അനുവദിച്ചു ഉത്തരമായി. GO(P)No 108/2017/Fin dtd 16/08/2017** സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കും പെൻഷൻകാർക്കും2016 -17 ലെ ബോണസ് /പ്രത്യേക ഉത്സവ ബത്ത അനുവദിച്ചു ഉത്തരവാകുന്നു GO(P)No 107/2017/Fin dtd 16/08/2017.see downloads***Last Date for Data entry for Incentives to girls extended upto 22nd Aug, 2017**


please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

FORMS • Study certificate
 • Medical Certificate
 • FORM NO: 12BB(Claims by an employee for deduction of tax
 • KER FORMS - form No: 1 TO 42
 • Statement of pay on promotion as Headmaster
 • STATEMENT OF FIXATION IN HIGHER/SENIOR/SELECTION GRADE FORMSTATEMENT OF FIXATION
 • IED Scribe form2016 and Affidavit
 • Fixation of pay in the Higher/Senior/Selection Grade in editable format
 • option form for Higher/Senior/Selection Grade
 • Undertaking Certificate for pay revision
 • statement of fixation in the revised scale in editable format
 • 6th working day format 2015-16
 • School Proforma II -15 July Statistics of Teachers
 •  TR 59 C - New Bill Form
 •  SSLC EXAM 2015 - SCRIBE FORM FORMAT
 • Application for Photocopy of Answer Scripts of the S.S.L.C. Examination March 2001 – [G.O. (Rt.) 2205/2000/Gl.Edn. Dt. 1-6-2000]
 • Application for Revaluation of Answer Scripts of the S.S.L.C. Examination March 2001 – [G.O. (Ms.) 65/2000/Gl.Edn. Dt. 11-2-2000]
 • Application for Security of Answer Scripts of the S.S.L.C. Examination March 2001- [G.O. (Ms.) 65/2000/Gl.Edn. Dt. 11-2-2000]
 • Details of Unaided / Unrecognised schools which require recognition / upgradation by Govt
 • Application for Admission to the S.S.L.C. Examination – March 2002 (Private full course and Attendance recouped candidates)Application for Admission to the S.S.L.C. Examination – March 2002. (To appear for First Language/Hindi)
 • Form of Application for the S.S.L.C. Examination – March 200………(For use of Private Overaged candidates)
 • Candidate’s Identification Certificate
 • Application for photocopy of answer scripts of the S.S.L.C. Examination March -200………
 • Application for scrutiny of answer scripts of the S.S.L.C. Examination March -200…
 • Application for revaluation of answer scripts of the S.S.L.C. Examination March -200…….
 • Application for admission to the First/ Second Year Trained teacher Certificate Examination June, 200…….
 • Application forms database
 • SSLC | Application for the Correction of Date of Birth and latest Instructions  |  Application for correction of other details |
 • Correction in school records by the HMs (School going pupils) - CIRCULAR | Form & Instructions | Proceedings |  
 • SIXTH WORKING DAY Data Capture format for schools  |  Consolidation format for AEO's  |  Financial Data Format (PDF)  |  Financial Data (Excel)  | 
 • *Application for Transfer Certificate(T.C) 
 • *CERTIFICATE for transpotation allowance for students 
  *CERTIFICATE to produce at the time of  applying new psc through department 
  *conduct CERTIFICATE
  conduct CERTIFICATE common given by hm 
  *conduct CERTIFICATE(+2 students) 
  *DUPLICATE QUAL.CERTIFICATE ISSUING CERTIFICATE 
  *DUTY CERTIFICATE 
  *eligibility for students 
  *Expenditure Statement
  *SSLC Supervision duty certificate 
  *Standardwise details of Pupils 
  *Statement of Fixation of Pay of Headmasters 
  *STATEMENT OF RELINGUISHMENT 
  *STATEMENT SHOWING THE DETAILS OF SERVICE OF THE HIGH SCHOOLS(hm) 
  *Students birth certificate 
  *trans application covering letter 
  *UNRECONCILED expentiture statement 
  *vacancy report 
  *request to correct error in the admission register(to DEO)
  *SALARY CERTIFICATE to loan 
  *special fee total form 
  *SSLC REG CANDIDATES DETAILS FORM
  ACTUAL NUMBER OF CANDIDATES REGISTED IN SSLC EXAM 
   *ADMISSION EXTRACTS 
  *APP. FOR CONCESSION OF DESABLED IN THE SSSLC EXAM 
   *Application for Admission Extract 
   *Application for birth extract 
  *APPLICATION FOR THE PHYSICALLY DISABLED STUDENTS IN THE SSLC EXAM 
   *Application for the post of guest lecture 
  *Application for the post of lab assistant 
 •  1 KERALA GENERAL PROVIDENT FORMS
  2 KERALA TREASURY CODE FORMS  
  3 LEAVE FORMS  
  4 INSURANCE FORMS 
  • SLI
  1. Proposal Form
  2. Instructions for filling up Proposal Form
  3. Application Form for Changing Nomination
  4. Application Form for Loan
  5. Claim Form
  6. Deduction Schedule 
  7. SLI - Declaration for Duplicate Policy Certificate (Indemnity Bond)
  8. GIS
  GIS Membership
  • Application Form (Form GIS - A) Download
  • Memorandum (Form No. 1) for New Members Download
  • Memorandum (Form No. 2) for Change in Group Download 
  • List of Members Joined in the Scheme (Form GIS - C) Download
  • Nomination Form for Unmarried Employees (Form GIS - 6) Download
  • Nomination Form for Married Employees (Form GIS - 7) Download
  • Register of Members (Form No. 8) Download
  • Register for Watching the Recovery of Subscription towards GIS from members on LWA, Suspension, Deputation, etc. (Form GIS - E) Download
  GIS Deduction
  • Deduction Statement of Non-Gazzetted Officers (Form GIS - B) Download
  • Deduction Statement of Self Drawing Officers (Form GIS - B(1)) Download 
  • Application for TR 72 Certificate (for Self Drawing Officers) (Form GIS - D) Download
  GIS Membership Revival
  • Application form for revival of Membership Download
  GIS Claim
  • Application for Payment (Form No. 3) - Retirement/Resignation/Dismissal Download
  • Request to Produce Application for Payment (Form No. 4) - Death Download
  • Application for Payment (Form No. 5) - Death Download
  • Indemnity Bond for Claim Settlement Download 
  Click here to access all GIS Forms database 

  5 FORMS FOR OTHER ADVANCES / BENEFITS

  6 Family Benefit Scheme
  7 Service benefits
  8 Application for Transfer
  9 Office Forms
  10 Employment Assistance 
  11 Income Tax
  12 PSC Forms
   Other application forms
  Other GOs / Documents / Forms
  MID DAY MEAL SCHEME
  *SSLC REG CANDIDATES DETAILS FORM

  *Muslim /Nadar/Anglo Indian Girls Scholarship /Lss/Uss Scholarship revised proforma
  *Application for Transfer Certificate(T.C) 
  *APPLICATION OF CASUAL LEAV
  *CERTIFICATE for transportation allowance for students 
  *CERTIFICATE to produce at the time of  applying new psc through department 
  *conduct CERTIFICATE
  *conduct CERTIFICATE common given by hm 
  *conduct CERTIFICATE(+2 students) 
  *DUPLICATE QUAL.CERTIFICATE ISSUING CERTIFICATE 
  *DUTY CERTIFICATE 
  *eligibility for students 
  *Expenditure Statement
  *SSLC Supervision duty certificate 
  *Standardwise details of Pupils 
  *Statement of Fixation of Pay of Headmasters 
  *STATEMENT OF RELINGUISHMENT 
  *STATEMENT SHOWING THE DETAILS OF SERVICE OF THE HIGH SCHOOLS(hm) 
  *Students birth certificate 
  *trans application covering letter 
  *UNRECONCILED expentiture statement 
  *vacancy report 
  *request to correct error in the admission register(to DEO) *SALARY CERTIFICATE to loan 
  *special fee total form 
  *SSLC REG CANDIDATES DETAILS FORM 
  Common Bill form TR59(A) 
  New Employee Registration Downloadform no2.pdf (124.42 kB)Nominating DMUs' Downloadform no3.pdf (354.52 kB)
  (Nominate / Change of Nomination DDO / Establishment User) Downloadform no4.pdf (641.93 kB)
  (Individuals users NGOs /SDOs for Authentication) Download
  form no5.pdf (343.62 kB)(Communicating authentication) Download form no6.pdf (340.87 kB) (Invoking and revoking Existing Authentication SDO & NGOs) Download format01v2.pdf (35.03 kB)
  Office Details Download format 02.pdf (17.55 kB)
  List of Posts Download format 03.pdf (6.61 kB)
  List of Allowances Download format 05.pdf (18.06 kB)
  Details of Nodal Officers Download


 • Leave Application - Commutted Leave Application -  C L
 • Medical Certificate
 • NLC/LC NOC Pay Arrear Form Pay Bill Outer and Inner Pay Bill  Pay Bill Gazetted Pay Bill Schedules Pay Revision 2004 Statement and Option Pay Scales Pay Scales of Teachers PSC Certificates Relinquishment statement - Govt  Relinquishment statement - Aided      RTC Salary Certificate Sixth Working Day Forms Statement attached with SDO's Last Pay Bill  
 • SPARK Study Material
 • Spark Help Blog
 • T.A.Gazatted
 • Teachers Pay Scales
 • Transfer Application
 • Transfer Application 3 and 5 years
 • TR-12  Treasury Chelan    
 • TR- 42 (Bill for Miscellaneous payments) 
 • TR- 51-A (Pay Bill Outer and Inner)
 • TR.59 (Contingent Grant In Aid,Scholarships Bill)   
 • TR.60 (Abstract Contingent Bill)
 • TR-108 (Bill for grant in Aid) 
 • TR-114 (Bill for claiming Scholarships)
 • Utilisation Certificate  

 • SLI FORMS  
  SLI Proposal Form (Application Form) DOWNLOAD
  Instruction to fill Aplication Form DOWNLOAD
  SLI Schedule  DOWNLOAD
  SLI Nomination Form  DOWNLOAD
  SLI Loan Application Form  DOWNLOAD
  SLI Claim Form DOWNLOAD
  SLI Indemnity Bond  DOWNLOAD

   GPF FORMS
   General Provident Fund New forms 2012 VIEW or DOWNLOAD
   GIS FORMS
  Application Form (Form GIS – A) DOWNLOAD
  Deduction Statement of Non-Gazzetted Officers (Form GIS – B)  DOWNLOAD
  Deduction Statement of Self Drawing Officers (Form GIS – B(1)  DOWNLOAD
  List of Members Joined in the Scheme (Form GIS – C) DOWNLOAD
  Application for TR 72  (for Self Drawing Officers) (Form – D)  DOWNLOAD
  Suspension, Deputation, etc. (Form GIS – E) DOWNLOAD
  Memorandum (Form No. 1) for New Members DOWNLOAD
  Memorandum (Form No. 2) for Change in Group  DOWNLOAD
  Application for Payment Form No.3 Retirement/Resignation/Dismissal DOWNLOAD
  Request to Produce Application for Payment (Form No. 4) – Death  DOWNLOAD
  Application for Payment (Form No. 5) – Death  DOWNLOAD
  Nomination Form for Unmarried Employees (Form GIS – 6)  DOWNLOAD
  Nomination Form for Married Employees (Form GIS – 7) DOWNLOAD
  Register of Members (Form No. 8) DOWNLOAD
  Register for Watching the Recovery of Subscription towards GIS from members on LWA, 
  Indemnity Bond for Claim Settlemet  DOWNLOAD
  Application form for revival of Membership  DOWNLOAD
  GPAIS FORMS
  GPAIS Schedule  DOWNLOAD
  GPAIS Nomination Form DOWNLOAD
  GPAIS Claim Form  DOWNLOAD
  TR 61 Fully Vouched Contingent Bill  DOWNLOAD

  Leave Application Form ( Form 13)  DOWNLOAD
  SPARK Enrolment Form ( Form No.15)  DOWNLOAD
  Police Verification Form(New)  DOWNLOAD
  Letter of authority (T.R.103)  DOWNLOAD
  Option Form for Time Bound Higher Grade Promotion DOWNLOAD
  TA Bill of Gazetted Officers (TR-47 New)  DOWNLOAD
  Medical Certificate as per Rule117[1]a  DOWNLOAD
  Option Form & Statement of Fixation DOWNLOAD
  TR 59 (Contingent/Grant in Aid/Scholarship Bills)DOWNLOAD
  TR 60 (Abstract Contingent Bill)  DOWNLOAD
  Application for Casual Leave  DOWNLOAD
  Application for LWA  DOWNLOAD
  RTC (Report of Transfer of Charge)  DOWNLOAD
  TA Form  DOWNLOAD
  Last Pay Certificate (LPC)  DOWNLOAD
  Conduct Certificate  DOWNLOAD
  Certificate of Physical Fitness (PDF)  DOWNLOAD
  Certificate of Physical Fitness (Editable)  DOWNLOAD
  Certificate of Physical Fitness (As per New GO)DOWNLOAD
  Daily Plan Format  DOWNLOAD
  HRA Proforma – to be submitted in Treasuries DOWNLOAD
  Application for NOC to obtain Passport (Submit in triplicate) DOWNLOAD
  10 E Form (To claim rebate u/s 89(1) on arrear received)DOWNLOAD
  Chalan Form TR 12  DOWNLOAD
  No Objection Certificate to Apply for PSC  DOWNLOAD
  Proforma to Remit Profession Tax DOWNLOAD
  Treasury Pay-In-Slip DOWNLOAD
  TR-51, Non Gazetted Bill Form (Actual Size) DOWNLOAD
  TR-51, Non Gazetted Bill Form (Reduced to A4) DOWNLOAD
  Gazetted Certificate for PAN  DOWNLOAD
  Fixation Due to Promotion (As per 28A) DOWNLOAD
  Leave Travel Allowance (LTC) Forms  DOWNLOAD
  FBS Annexure XII Final settlement  DOWNLOAD
  Application Form to avail Chief Minister's Distress Relief Fund  DOWNLOAD
  KYC (Know Your Consumer) Form for Gas Connection  DOWNLOAD
  Statement for Declaration of Probation PDF EXCEL WORD
  proforma for application for declaration of probation PDF DOWNLOAD Medical Reimbursement forms          
            Application for claiming reimbursement of Medical Expenses DOWNLOAD
            Essentiality Certificate Form B DOWNLOAD
            Appendix II Form DOWNLOAD


  OFFICE FORMS  
  BUDGET FORMS

  6 comments: