സര്‍ക്കാര്‍ അനുമതിയില്ലാതെ5, 8 ക്ലാസുകള്‍ ആരംഭിച്ച സ്കൂളുകള്‍ക്ക് ചോദ്യപേപ്പര്‍ അനുവദിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് .QIP(1)/44849/2017 DPI dt.19.08.2017..ഡൗണ്‍ലോഡ്സ് കാണുക**സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കും പെൻഷൻകാർക്കും പാർട്ട് ടൈം കണ്ടിജന്റ് എൻ എം ആർ /സി എൽ ആർ തുടങ്ങിയ വിവിധ വിഭാഗം ജീവനക്കാർക്കും 2017 ലെ ഓണം അഡ്വാൻസ് അനുവദിച്ചു ഉത്തരമായി. GO(P)No 108/2017/Fin dtd 16/08/2017** സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കും പെൻഷൻകാർക്കും2016 -17 ലെ ബോണസ് /പ്രത്യേക ഉത്സവ ബത്ത അനുവദിച്ചു ഉത്തരവാകുന്നു GO(P)No 107/2017/Fin dtd 16/08/2017.see downloads***Last Date for Data entry for Incentives to girls extended upto 22nd Aug, 2017**


please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

SOFTWARES


 • PF Loan Application Creator Version 2.0
 • TDS Calculator for Anticipatory Income Tax Statement
 • Noon Feeding Planner Updated Version 1.2 with New Forms
 • CALCNPRINT By KRISHNADAS N P
 • EASY TAX 2017 By SUDHEER KUMAR T K & RAJAN N
 • EC Tax 2017 By Babu Vadukkumchery
 • Tax Consultant -By Safeeq M P
 • EASY TAX -By ALRAHMAN 
 • Tax Relief Calculator - By SUDHEER KUMAR T K 
 • Relief Calculator By ALRAHMAN
 • CANON LBP 2900B PRINTER DRIVER FOR UBUNTU 14.04.4
 • PF Loan Application Creator Version 1.8 sudheer kumar T.K
 • SAMPOORNA NOTE FOR UID REPORT
 • Noon meal planner 1.71 by sudheer kumar T.K
 • certificate manager by govinda prasad  
 • pay arrear software by govinda prasad   |Help file|
 • Pay Arrear sofware 2014 by Alrahiman
 • Pay Arrear sofware 2014 by Sobhan
 • Pay Arrear sofware 2014 by Sudheer kumar T.K
 • Noon meal Planner 300_350 by sudheer kumar T.K
 • Noon Meal planner 200_250 by sudheer kumar T.K
 • 6th working day proforma 2016
 • 6th Working day format 2016 english
 • Pay Fixation Software by Shri. Sunil George
 • Fix easy software(Pay fixation software)2016
 • Pay Fixation software 2016 by Ranjith kumar A K
 • Pay Fixation software 2016 by Safeeq M.P
 • Pay Revision software 2016  by shijoy James T
 • Pay fixation software  2016 by Gigi varughese
 • Tax relief Calculator 2016 by Sudheer Kumar T.K
 • Easy Tax 2016 Version version 1.3 by sudheer kumar T.K
 •  Noon Meal feeding Planner plus v 1.7
 • Pay Fixation Software by Gigi Varughese
 • Anticipatory Income Software By SUDHEER KUMAR T K
 • Anticipatory Income Software  By BABU VADAKUMCHERY
 • Anticipatory Income Software  By ALRAHMAN
 • Anticipatory Income Software  By NARAYANAN M S
 • EC TAX 2015 (Malayalam) By Babu Vadakkumchery - Income Tax and Relief Calculator
 • TAX CONSULTANT By Safeeq MP- Tax and Relief Calculator
 • EASY TAX By Alrahman - Tax Calculator
 • TAX RELIEF CALCULATOR By Alrahman
 • EASY TAX 2015 By Sudheer Kumar TK & Rajan N - Tax Calculator
 • CALCPRINT By Krishna Das NP - Ubundu based Tax Calculator
 • EASY TAX 2015 (Evaluation Copy) 
 • Updated TDS CALCULATOR V 1.2  
 • Download Updated NOON FEEDING PLANNER PLUS V 1.6  
 • SCHOOL OFFICE V 1.0   
 • PF Loan Application Creator V 1.5  | Version 1.8  |Version 1.7 |
 • MALAYALAM TYPING SOFTWARE(FOR COMPETITONS)
 • KANNADA TYPING SOFTWARE(FOR COMPETITONS)
 •  Face cropper software by Nidhin Jose ഉബുണ്ടു/വിന്‍ഡോസ് ഇന്‍സ്റ്റാളര്‍ പാക്കേജുകള്‍ (Ver0.8.4)  Help file(How to operate)
  For Ubuntu (both 32 bit and 64 bit) - Version (0.8.4)
  For Windows (32bit offline installer) - Version (0.8.4)
 • Kalothsavam software for Schools    Help
 • Anticipatory TDS CALCULATOR 2014-15-Sudheer Kumar T K 
 • NB-Admit 2014: WGPA Calculator and Ranklist Generator  
 • Updated NOON FEEDING PLANNER PLUS (Condiments and Vegetables separated in Planner sheet)
 • Simple Registry Cleaner (Download>Doubleclick - To remove temp files & to improve computer speed) 
 • TDS CALCULATOR 2014.15 V 1.2 Updated with new rates 
 • PF Loan Application Creator  SCHOOL OFFICE V 1.0  
 • Updated NOON FEEDING PLANNER PLUS V 1.5  
 • Anticipatory TDS CALCULATOR 2014-15-Sudheer Kumar T K 
 • Provident Fund Temporary Advance Manager  - MS Excel application 
 • ECTAX 2014 INCOME TAX CALCULATOR (MALAYALAM MENU BASED)  BY:BABU VADUKKUMCHERY  |  ECTAX MALAYALAM RELIEF CALCULATOR 2014 (10E form preparation programme)  |  Developer's Blog  | 
 • TAX SOLUTION by Sudheer Kumar - BlogEASY TAX 2014 V 1.3 -Software to calculate Tax and prepare Statement  |  TAX RELIEF CALCULATOR 2014 V 1 - Software to calculate Tax Relief u/s 89 and prepare Form 10E.  |  TDS CALCULATOR 2013-14 - Software to calculate amount of Tax to be deducted in each month  |
 • EASY TAX 2014, TDS Calculator and Tax Relief Calculator by Sri.Sudheer Kumar T K 
 • Simple Registry Cleaner (Download>Doubleclick - To remove temp files & to improve computer speed) 
 • Mid Day Meal Scheme - Management Application - Flexi-MDMS EMA - 2013 Version Updated NOON FEEDING PLANNER PLUS (Condiments and Vegetables separated in Planner sheet)
 • Noon Meal Planner Prepared Sudheer Kumar T K, KCALP School, Eramangalam, Balussery 
 • MDMS contingent charge calculator for AEO's - (In Revised rates with effect from 30-05-2013) 
 • PF Loan Creator by Sri Wilfred G, Kayamkulam - MS Excel Document 
 • Tax - TDS CALCULATOR 2013-14 by Sri Sudheer T K 
 • EC TAX 2013 malayalam INCOME TAX CALCULATOR By Sri. BABU VADUKKUMCHERY 
 • TAX SOLUTION 2013 By Sri.Sudheer T K 
 • MDMS contingent charge calculator  for AEO's _ (In Revised rates with effect from 01-09-2012) 
 • MDMS contingent charge calculator for AEOs (In the rates revised with effect from 01-07-12. Can be used to divide contingent charge in an easy way)  
 • PF advance sanction form creator by Sri.R K Unnikrishnan, UD Clerk, AEO Cherpulassery   
 • Double Entry Cash Book - Sri. Sudheer T K  
 • GPF Interest calculator (Excel Application) 
 • TC Generator by Sri. Abdhul Rahiman  
 • GPF/KASEPF Advance calculator by Sri Ranjithkumar A K  
 • TAX CALCULATOR by Sri. ABDURAHIMAN   |   Help
 • Tax calculator : Prepared by Sudheer Kumar T K, Headmaster, KCALPS School, Eramangalam, Balussery and Rajan E, Headmaster, A M L P School, Balussery   
 • Tax relief calculator 2012 by Sri. Sudheer Kumar T K , HM,  KCALP School, Eramangalam  
 • Income Tax Calculator 2012 : Prepared By Sri. Babu Vadakkumchery  
 • Staff fixation software for Educational offices - Trial version  (By- Sri.Ranjith Kumar A K)
 • PF Loan creator by Pradeepan Thoolika
 • TIME TABLE PREPARING SOFTWARE FOR SCHOOLS (Windows based)
 • EC TAX - TDS Version ( By Sri. Babu  Vadukkumchery )
 • MALAYALAM TC MAKER SOFTWARE FOR SCHOOLS (By-Sri.Babu. Vadukkumchery)
 • Service Consultant-2011-By Sri Anirudhan Nilamel
 • Software for fixing the pay in the revised scale  (By Sri.Shijoy James,Commercial Taxes, KKD, )
 • Revised Pension Calculator- Software  -
 • Pension Calculator 
 • e-Tax Deduction Statement (e-TDS) generating software
 • EASY TAX 2011 - Software by Sri.V.A.BABU, VATANAPPALLY
 • Computer application (Windows based) for converting measurement units
 • മലയാളം കലണ്ടര്‍ 2011
 • Salary Bill Preparing Computer Application by Sri.Pradeepen Thulika
 • MDMS Cooking charge Arrear calculator for AEO offices (Excel application) 
 • MDMS-Contingent charge error finder for AEO offices - An MS excel application - Find out typographical errors during online data entry easily 

 • PF Loan Application Creator  
 • promtion list-grade IX STD(OPEN OFFICE)
 • MARK LIST STD X GRADE (open office)
 • VIII Std. Mark list-grade
 • promtion list-grade VIII STD.(OPEN OFFICE)
 • stock statement on31-3-11 for school societies.xls 
 • ANTICIPATORY TDS CALCULATOR 2014-15 BY SUDHEER KUMAR T.K
 •  Easy tax 2014 v1.3 Tax relief calculator
 • SSLC EXAM MANAGER 2014 BY PAREEKSHABHAVAN KERALA 
 • SSLC Exam Seating Planner
 • SSLC DEPUTY CHIEF POSTING SOFTWARE FOR DEO
 • SSLC DUTY POSTING SOFTWARE FOR DEO
 • EASY TAX 2013-04 V-1.3 TAX RELIEF CALUCLATOR -Software to calculate Tax and prepare Statement by Sudheer kumar T.K
 • TAX RELIEF CALCULATOR2014 V 1 - Software to calculate Tax Relief u/s 89 and prepare Form 10E. by Sudheer kumar T.K
 •  Easy PF Creator - TA-13
 • Easy PF Creator - NRA-13
 • Easy PF Bill -If More Applicants
 • IT@School Gnu/Linux 12.04  32bit and 64 bit
 • Noon feeding software by Aji John
 • Noon Feeding Planner Plus V 1.3 | Help file Prepared by Sudheer Kumar T K, KCALP School, Eramangalam
 • STD X &IX Mark list cum Progress report- Excel Programme Prepared by Narendran.C.V, HSST, BEMHSS, Kasaragod
 • Disabling laptop keyboards
 • intel driver for ubuntu 10.4
 • Malayalam typing software
 • lan card driver-JMicron Technology Corp. JMC250 PCI Express Gigabit for ububtu 10.4 for chirag core i3 laptops supplied by itschool
 • Noon Meal Planner Prepared Sudheer Kumar T K, KCALP School, Eramangalam, Balussery
 • SSLC Result Analyzer
 • Anticipatory Income Statement Printer 2013-14
 • Transfer Certificate[TC] & CC Printing Software
 •  Professional Tax Calculator
 •  Pre Metric Scholarship Form & Application Printer
 •  Post Metric Scholarship Affidavit Printer
 •  Progress Report Creator
 •  Leave Salary Calculator Ver 2.5
 •  Leave Surrender Calculator 5.6
 •  PSC Exam Manager
 • IT School ubuntu patches for 10.04 AND 11.04 by Hakeem master
 • Spark Guidelines
 • NOON FEEDING PLANNER PLUS 2013
 • PF LOAN APPLICATION CREATOR V 1.2
 • SCHOOL OFFICE V1(WORK BOOK WITH ADMISSION REGISTER AND DETAILS OF STUDENTS
 • TAX RELIEF CALCULATOR 2014
 • TDS CALCULATOR 2013-14
 • Converseen-PhotO resizing software
 • Malyalam font installer package for 11.04 ubuntu   Click here to download
 • Convert Your Files to Debian Packages.Warning! Please Read User Guide before Installing USER GUIDE     
 • Debian Package maker for 10.04-12 ubuntu      
 • Debian Package maker for 12.04 EdubuntScript for install 10.04-12      Script for install 12.04       Uninstall command
 • Phaser 3010 Printer driver click here to download 
 • YOUTUBE DOWN LOADER IN MOZILLA FIREFOX – LINUX
 • NEW PAY FIXATION SOFTWARE
 • Intel-Driver-4_ubuntu1004
 • HCL NETBOOK Wlan Driver Installation
 • PF Loan Maker Ver 1.0 by Wilfred G HSST, GHSS for boys kayamkulam
 • TAX CONSULTANT 2013 V 1.05  BY SHAFEEQUE M.P
 • OFFICE MANAGER SOFTWARE BY SURENDRAN K GHSS  KUNHIMANGALAM
 • EASY TAX CALCULATOR 2013-BY BABU VADUKKUMCHERY 
 • CANNON SCANNER DRIVER
 • EASY TAX VERSION 3 2013 BY SUDHEER T.K
 • Income Tax TDS Calculator By BABU VADAKKAMCHERY
 • INCOME TAX CALCULATOR BY ABDUL RAHIMAN VALIYAPEEDIYAKKAL
 • FOR hp LASER PRINTER DRIVERS CLICK HERE
 • FOR SAMSUNG LASER PRINTER DRIVER CLICK HERE
 • FOR DELL PRINTER DRIVER CLICK HERE 
 • HOW TO RESET PASSWORD IN UBUNTU 
 • HOW TO INSTALL UBUNTU USING PENDRIVE 
 • FOR CANNON LBP2900 DRIVERS CLICK HERE 
 • HOW TO INSTALL CANNON LBP2900 A HELP FILE BY 
 • HASSAINAR MANKADA
 • PROFESSION TAX CALCULATOR BY ABDUL RAHIMAN VALIYAPEEDIYAKKAL
 • HSST GGHSS TIRUR 
 • AGE/SERVICE CALCULATOR
 • HSST GGHSS TIRUR 
 • NOON FEEDING SOFTWARE 
 • SSLC Result Analyser By Alrahiman Sir
 • PF Loan Calculator: Excel Worksheet 1 | Excel Worksheet 2 | PF Advance Calculator Software |
 • School Election Software-Sammathy(Ubuntu)
 • Pay Fixation Software 4.2 by Anirudhan Nilamel
 • ARREAR SPLITTER SOFTWARE
 •  NET SETTER CONFIGURATION IN UBUNTU BSNL, IDEA, RELIANCE,TATA PHOTON, AIRTEL എന്നിവയുടെ നെറ്റ് സെറ്ററുകള്‍ Ubuntu വില്‍ Configure ചെയ്യുന്നതിനുള്ള Procedure_Downloadചെയ്യുക.
 • 9 comments:

  1. This comment has been removed by the author.

   ReplyDelete
  2. Tremendous News in your blog. Really a helpful blog. A "search "is to be included in the top of the blog.
   Rameshwara Bhat. S

   ReplyDelete
  3. Pls include school TIME TABLE Software

   ReplyDelete
   Replies
   1. sir i want school time table software

    Delete
  4. Have you any SW for printing Exam hall tickets for lower classes?

   ReplyDelete
  5. collect students data from sampoorna .preoare a template of hall ticket n writer and mailmerge

   ReplyDelete
  6. I like your articles Very great and useful information really nice article latest java job openings in hyderabad

   ReplyDelete
  7. Sir plz send school time table software.....

   my gmail id : bnbhatbayadi15@gmail.com

   ReplyDelete