കനത്ത മഴയെ തുടര്‍ന്ന് കേരളത്തിലെ 14 ജില്ലകളിലും നാളെ (16-08-2018)ജില്ലാ കലക്ടര്‍മാര്‍ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു..**AD-HOC BONUS AND SPECIAL FESTIVAL ALLOWANCE 2017-18 TO STATE GOVERNMENT EMPLOYEES AND PENSIONERS ..see downloads**സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കും പാർട്ട് ടൈം കണ്ടിജന്റ്, എൻ എം ആർ /സി എൽ ആർ തുടങ്ങിയ വിവിധ വിഭാഗം ജീവനക്കാർക്കും 2018 ലെ ഓണം അഡ്വാൻസ് അനുവദിച്ചു ഉത്തരവാകുന്നു ..see downloads** Special 5 Kg Rice to the students who are members in NMP in connection with Onam - directions..see downloads**

Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Thursday, 2 February 2017

SCERT QUESTIONAL POOL 2017- MALAYALAM, ENGLISH AND KANNADA

4 comments:

Unknown said...

Were is computer qestion pool for class 10th ?

Sunilkumar Te said...

SSLC PHYSICSELINK IS WRONG ,

mubarak said...

I m afraid u r still in 2017

Adi Singh said...

JEE Main Previous Years Question Papers - Check out JEE Main 2017 Sample papers here. Get the JEE Main 2017 sample papers for Paper 1 and Paper 2. Get the best preparation tips for JEE Main 2018 in this article. JEE Main 2018 will be conducted on 8th and 15th- 16th April 2018