സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെയും പെൻഷൻകാരുടെയും ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി (MEDISEP) - ജീവനക്കാരുടെ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ 62/2018/Fin dtd 11/07/2018 ..see downloads**House Building Advance for State Government Employees-Availing bank financing with interest subvention-Orders..see downloads****

Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Wednesday, 1 February 2017

SSLC RESULT IMPROVEMENT SERIES TEST PAPERS PART II BY JINY ANTONY

Sri Jini Antony ,a Teacher by profession at Laayi Tution Centre , Kunnathangadi , Thrissur shares another set of questions papers  for the students of Std X. Hope students will make use of these question Papers.  Sheni school blog team express our heartfelt gratitude to Sri Jini Antony for his Sincere effort.
SSLC RESULT IMPROVEMENT SERIES -  PART II
1.ENGLISH 2. MALAYALAM I 3.MALAYALAM II
4 MATHS - SET A  ||SET B  ||5.PHYSICS|| 6.HINDI 7.BIOLOGY - SET A  ||SET B  ||8. SANKRIT 9. SOCIAL 10.CHEMISTRY
 CLICK HERE TO SEE RESULT IMPROVEMENT SERIES TEST PAPERS PART I

No comments: