2006-07 മുതൽ 28.01.2016 വരെ അധിക തസ്തികയിൽ നടത്തിയ നിയമനങ്ങൾ -ജി.ഓ.(പി)നും 10/10/ പൊവിവ തീയതി 12.01.2010 ഉത്തരവിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ സ്പഷ്‌ടീകരണം -സംബന്ധിച്ച്..See downloads** House Building Advance for State Government Employees - Availing bank financing with interest subvention ..see downloads for details**മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേയ്ക്ക് സര്‍ക്കാര്‍ ജീവനക്കാരുടെ ഒരു മാസത്തെ ശമ്പളം നല്‍കുന്നത് - മാര്‍ഗ്ഗനിര്‍ദേശങ്ങള്‍ ..see downloads**
OBC Pre-Metric Scholarship
Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Wednesday, 1 February 2017

SSLC RESULT IMPROVEMENT SERIES TEST PAPERS PART II BY JINY ANTONY

Sri Jini Antony ,a Teacher by profession at Laayi Tution Centre , Kunnathangadi , Thrissur shares another set of questions papers  for the students of Std X. Hope students will make use of these question Papers.  Sheni school blog team express our heartfelt gratitude to Sri Jini Antony for his Sincere effort.
SSLC RESULT IMPROVEMENT SERIES -  PART II
1.ENGLISH 2. MALAYALAM I 3.MALAYALAM II
4 MATHS - SET A  ||SET B  ||5.PHYSICS|| 6.HINDI 7.BIOLOGY - SET A  ||SET B  ||8. SANKRIT 9. SOCIAL 10.CHEMISTRY
 CLICK HERE TO SEE RESULT IMPROVEMENT SERIES TEST PAPERS PART I

No comments: