ഗ്രൂപ്പ് പേഴ്സണല്‍ ആക്സിഡന്റ്റ്‌ ഇന്ഷുറന്സ് പദ്ധതി - 2019 വര്‍ഷത്തേക്കുള്ള പദ്ധതി പുതുക്കല്‍ - ഉത്തരവ് GO(P)No 175/2018/Fin dt.12/11/2018 ..See downloads**പങ്കാളിത്ത പെന്‍ഷന്‍ പദ്ധതി പുനപരിശോധിക്കുന്നതിനായി സമിതിയെ നിയമിച്ച് ഉത്താരവാകുന്നു GO(P)No 172/2018/Fin dt 07/11/2018...See downloads*
SSLC EXAM MARCH 2019 - OBC Pre-Metric Scholarship
Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Wednesday, 1 February 2017

SSLC RESULT IMPROVEMENT SERIES TEST PAPERS PART II BY JINY ANTONY

Sri Jini Antony ,a Teacher by profession at Laayi Tution Centre , Kunnathangadi , Thrissur shares another set of questions papers  for the students of Std X. Hope students will make use of these question Papers.  Sheni school blog team express our heartfelt gratitude to Sri Jini Antony for his Sincere effort.
SSLC RESULT IMPROVEMENT SERIES -  PART II
1.ENGLISH 2. MALAYALAM I 3.MALAYALAM II
4 MATHS - SET A  ||SET B  ||5.PHYSICS|| 6.HINDI 7.BIOLOGY - SET A  ||SET B  ||8. SANKRIT 9. SOCIAL 10.CHEMISTRY
 CLICK HERE TO SEE RESULT IMPROVEMENT SERIES TEST PAPERS PART I

No comments: