29.01.2018 നിയമനാംഗീകാരം ലഭിച്ച ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പള കുടിശ്ശിക നിലവിലുള്ള പി.എഫ് അക്കൗണ്ടിൽ ലയിപ്പിക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച് circular dtd 10-01-2018..see downloads**GPAIS - 2018 വർഷത്തേക്കുള്ള പ്രീമിയം തുക കുറവ് ചെയ്യുന്നതിനും ഒടുക്കുന്നതിനുമുള്ള സമയ പരിധി ദീർഘിപ്പിക്കുന്നു GO(P)No 6/2018/Fin dtd 09/01/2018.see downloads**.

please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Wednesday, 1 February 2017

SSLC 2017 - BIOLOGY CAPSULE FOR NON D+ STUDENTS PREPARED BY RATHEESH B

SSLC പരീക്ഷക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് വിജയം ഉറപ്പിക്കാനുതകുന്ന ലളിതമായ ചോദ്യങ്ങൾ തയ്യാറാക്കി ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ പങ്ക്‌വെയ്ക്കുയാണ്  ബയോളജി അധ്യാപകര്‍ക്കും  കുട്ടികള്‍കുകം വേണ്ടി നിരവധി പഠന സഹായികള്‍ സമ്മാനിച്ച വയനാട് ജില്ലയിലെ  കല്ലൂര്‍ ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്സിലെ അധ്യാപകന്‍ ശ്രീ രതീഷ് സര്‍. പഠനത്തില്‍ പിന്നാക്കം നില്‍ക്കുന്ന കുട്ടികള്‍ക്ക്  വിജയം ഉറപിക്കുവാന്‍ ഈ ചോദ്യങ്ങള്‍ തീര്‍ച്ചയായും ഉപകരിക്കും. ശ്രീ രതീഷ് സാറിന്  ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗ് ടീമിന്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.ചുവടെയുള്ള ലിങ്കിന്‍നിന്ന്  പഠന സഹായി ഡോണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാം.. 
BIOLOGY D+ CAPSULE BY RATHEESH B GHSS KALLOOR WAYANAD

No comments: