Showing posts with label JITHESH P. Show all posts
Showing posts with label JITHESH P. Show all posts

Thursday, July 20, 2023

SSLC MATHEMATICS- CHAPTER 02- CIRCLES- MAIN CONCEPTS-MM AND EM

10-ാം ക്ലാസിലെ വൃത്തങ്ങൾ ( Circles) എന്ന പാഠഭാഗത്തിലെ പ്രധാന ആശയങ്ങൾ(MM & EM) ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ ഷെയര്‍ ചെയ്യുകയാണ് ശ്രീ ജിതേഷ് പി സാര്‍, ജി.ജി.വി.എച്ച്.എസ്.എസ് വണ്ടൂര്‍ .
സാറിന് ഞങ്ങളുടെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു
SSLC MATHEMATICS- CHAPTER 02- CIRCLES- MAIN CONCEPTS-MM
SSLC MATHEMATICS- CHAPTER 02- CIRCLES- MAIN CONCEPTS-EM

Wednesday, January 4, 2023

SSLC MATHS CHAP 10,11(ബഹുപദങ്ങള്‍ -POLYNOMIALS);(സ്ഥിതിവിവരക്കണക്ക്-STATISTICS)-NOTES-MM AND EM

പത്താം ക്ലാസ് ഗണിതത്തിലെ 10,11 എന്നീ പാഠഭാഗങ്ങളെ (ബഹുപദങ്ങള്‍, സ്ഥിതിവിവരക്കണക്ക്) അടിസ്ഥാനമാക്കി തയ്യാറാക്കിയ നോട്ട് (MM & EM) ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ ഷെയര്‍ ചെയ്യുകയാണ് ശ്രീ ജിതേഷ് പി സാര്‍, ജി.ജി.വി.എച്ച്.എസ്.എസ് വണ്ടൂര്‍ .
സാറിന് ഞങ്ങളുടെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു
SSLC MATHS CHAP 11 സ്ഥിതിവിവരക്കണക്ക്-NOTES-MM
SSLC MATHS CHAP 11 STATISTICS -NOTES-EM
SSLC MATHS CHAP 10 ബഹുപദങ്ങള്‍-NOTES-MM
SSLC MATHS CHAP 10 POLYNOMIALS -NOTES-EM

RELATED POSTS
SSLC MATHS CHAP 09 ജ്യാമിതിയും ബീജഗണിതവും-NOTES-MM
SSLC MATHS CHAP 09 GEOMETRY AND ALGEBRA -NOTES-EM

SSLC MATHS CHAP 08 ഘനരൂപങ്ങള്‍ -NOTES-MM
SSLC MATHS CHAP 08 SOLIDS -NOTES-EM

SSLC MATHS CHAP 07 തൊടുവരകള്‍ -NOTES-MM
SSLC MATHS CHAP 07 TANGENTS -NOTES-EM
SSLC MATHS CHAP 06 സൂചകസംഖ്യകള്‍ -NOTES-MM
SSLC MATHS CHAP 06 COORDINATES -NOTES-EM
SSLC MATHS- CHAP 05 - ത്രികോണമിതി-NOTES -MM
SSLC MATHS- CHAP 05 -TRIGONOMETRY-NOTES -EM
SSLC MATHS- CHAP 04-രണ്ടാംകൃതി സമവാക്യങ്ങള്‍-NOTES -MM
SSLC MATHS- CHAP 04-SECOND DAY EQUATIONS-NOTES -EM
SSLC MATHS - CHAP 02 CIRCLES - NOTES -MM
SSLC MATHS - CHAP 02 CIRCLES - NOTES -EM
SSLC MATHS - CHAP 01: ARITHMETIC SEQUENCES - NOTES -MM
SSLC MATHS - CHAP 01: ARITHMETIC SEQUENCES - NOTES -EM

Wednesday, November 9, 2022

SSLC MATHS CHAP 08 SOLIDS -NOTES-MM AND EM

പത്താം ക്ലാസ് ഗണിതത്തിലെ 8-ാം പാഠത്തെ (സൂചകസംഖ്യകള്‍) അടിസ്ഥാനമാക്കി തയ്യാറാക്കിയ നോട്ട് ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ ഷെയര്‍ ചെയ്യുകയാണ് ശ്രീ ജിതേഷ് പി സാര്‍,
ജി.ജി.വി.എച്ച്.എസ്.എസ് വണ്ടൂര്‍ .
സാറിന് ഞങ്ങളുടെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.
SSLC MATHS CHAP 08 ഘനരൂപങ്ങള്‍ -NOTES-MM
SSLC MATHS CHAP 08 SOLIDS -NOTES-EM
RELATED POSTS
SSLC MATHS CHAP 06 സൂചകസംഖ്യകള്‍ -NOTES-MM
SSLC MATHS CHAP 06 COORDINATES -NOTES-EM
SSLC MATHS- CHAP 05 - ത്രികോണമിതി-NOTES -MM
SSLC MATHS- CHAP 05 -TRIGONOMETRY-NOTES -EM
SSLC MATHS- CHAP 04-രണ്ടാംകൃതി സമവാക്യങ്ങള്‍-NOTES -MM
SSLC MATHS- CHAP 04-SECOND DAY EQUATIONS-NOTES -EM
SSLC MATHS - CHAP 02 CIRCLES - NOTES -MM
SSLC MATHS - CHAP 02 CIRCLES - NOTES -EM
SSLC MATHS - CHAP 01: ARITHMETIC SEQUENCES - NOTES -MM
SSLC MATHS - CHAP 01: ARITHMETIC SEQUENCES - NOTES -EM

Saturday, October 22, 2022

SSLC MATHS- CHAP 06- സൂചകസംഖ്യകള്‍ - NOTES -MM AND EM

പത്താം ക്ലാസ് ഗണിതത്തിലെ 6-ാം പാഠത്തെ (സൂചകസംഖ്യകള്‍) അടിസ്ഥാനമാക്കി തയ്യാറാക്കിയ നോട്ട് ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ ഷെയര്‍ ചെയ്യുകയാണ് ശ്രീ ജിതേഷ് പി സാര്‍,
ജി.ജി.വി.എച്ച്.എസ്.എസ് വണ്ടൂര്‍ .
സാറിന് ഞങ്ങളുടെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.
SSLC MATHS CHAP 06 സൂചകസംഖ്യകള്‍ -NOTES-MM
SSLC MATHS CHAP 06 COORDINATES -NOTES-EM
RELATED POSTS
SSLC MATHS- CHAP 05 - ത്രികോണമിതി-NOTES -MM
SSLC MATHS- CHAP 05 -TRIGONOMETRY-NOTES -EM
SSLC MATHS- CHAP 04-രണ്ടാംകൃതി സമവാക്യങ്ങള്‍-NOTES -MM
SSLC MATHS- CHAP 04-SECOND DAY EQUATIONS-NOTES -EM
RELATED POSTS
SSLC MATHS - CHAP 02 CIRCLES - NOTES -MM
SSLC MATHS - CHAP 02 CIRCLES - NOTES -EM
SSLC MATHS - CHAP 01: ARITHMETIC SEQUENCES - NOTES -MM
SSLC MATHS - CHAP 01: ARITHMETIC SEQUENCES - NOTES -EM

Friday, August 5, 2022

SSLC MATHS - CHAP 02 CIRCLES - NOTES -MM AND EM

പത്താം ക്ലാസ് ഗണിതത്തിലെ വൃത്തങ്ങള്‍ എന്ന രണ്ടാം പാഠത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി തയ്യാറാക്കിയ നോട്ട് ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ ഷെയര്‍ ചെയ്യുകയാണ് ശ്രീ ജിതേഷ് പി സാര്‍,
ജി.ജി.വി.എച്ച്.എസ്.എസ് വണ്ടൂര്‍ .
സാറിന് ഞങ്ങളുടെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.
SSLC MATHS - CHAP 02 CIRCLES - NOTES -MM
SSLC MATHS - CHAP 02 CIRCLES - NOTES -EM
RELATED POSTS
SSLC MATHS - CHAP 01: ARITHMETIC SEQUENCES - NOTES -MM
SSLC MATHS - CHAP 01: ARITHMETIC SEQUENCES - NOTES -EM

Sunday, July 10, 2022

SSLC MATHS - CHAP 01: ARITHMETIC SEQUENCES - NOTES -MM AND EM

പത്താം ക്ലാസ് ഗണിതത്തിലെ സമാന്തര ശ്രേണികൾ എന്ന ആദ്യ പാഠത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി തയ്യാറാക്കിയ നോട്ട് ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ ഷെയര്‍ ചെയ്യുകയാണ് ശ്രീ ജിതേഷ് പി സാര്‍, ജി.ജി.വി.എച്ച്.എസ്.എസ് വണ്ടൂര്‍ .
സാറിന് ഞങ്ങളുടെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.
SSLC MATHS - CHAP 01: ARITHMETIC SEQUENCES - NOTES -MM
SSLC MATHS - CHAP 01: ARITHMETIC SEQUENCES - NOTES -EM
RELATED POSTS BY JITHESH SIR
SSLC MATHEMATICS 2021- CHAPTER 1: സമാന്തര ശ്രേണികള്‍ - IMP POINTS MAL MEDIUM
SSLC MATHEMATICS 2021- CHAPTER 1: ARITHMETIC SEQUENCES -IMP POINTS ENG MEDIUM

Wednesday, March 3, 2021

SSLC MATHEMATICS -FOCUS AREA BASED IMPORTANT POINTS AND QUESTIONS - EM BY JITHESH P

പത്താം ക്ലാസ് ഗണിതത്തിലെ മുഴുവന്‍ ചാപ്റ്ററുകളുടെ ഫോക്കസ് ഏരിയകളിലെ പ്രധാന ആശയങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തി തയ്യാറാക്കിയ നോട്ട് ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ ഷെയര്‍ ചെയ്യുകയാണ് ശ്രീ ജിതേഷ് പി സാര്‍, ജി.ജി.വി.എച്ച്.എസ്.എസ് വണ്ടൂര്‍ .
ശ്രീ ജിതേഷ് സാറിന് ഞങ്ങളുടെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.
SSLC MATHEMATICS -IMPORTANT POINTS AND QUESTIONS
MORE RESOURCES BY JITHESH SIR 2019-2020
CLICK HERE TO DOWNLOAD MATHS D PLUS CAPSULE(MAL MEDIUM 
1. അധ്യായം 1 : സമാന്തര ശ്രേണികള്‍
2. അധ്യായം 2 :വൃത്തങ്ങള്‍
3. അധ്യായം 3:സാധ്യതകളുടെ ഗണിതം
4.അധ്യായം 4: രണ്ടാംകൃതിസമവാക്യങ്ങള്‍
5.അധ്യായം 5: ത്രികോണമിതി
6.അധ്യായം 6: സൂചകസംഖ്യകള്‍
7.അധ്യായം 7 : തൊടുവരകള്‍ 8.അധ്യായം 8 : ഘനരൂപങ്ങള്‍
9.അധ്യായം 9 : ജ്യാമിതിയും ബീജഗണിതവും
10.അധ്യായം  10 : ബഹുപദങ്ങള്‍
11.അധ്യായം 11: സ്ഥിതിവിവരക്കണക്ക്

Tuesday, January 12, 2021

SSLC MATHEMATICS EXAM 2021, IMPORTANT POINTS BASED ON FOCUS AREA OF THE LESSONS: ARITHMETIC SEQUENCE, CIRCLS AND TANGENTS - MM AND EM

പത്താം ക്ലാസ് ഗണിതത്തിലെ സമാന്തര ശ്രേണികൾ, വൃത്തങ്ങൾ, തൊടുവരകൾ എന്നീ പാഠങ്ങളിലെ ഫോക്കസ് ഏരിയകളിലെ പ്രധാന ആശയങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തി തയ്യാറാക്കിയ നോട്ട് ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ ഷെയര്‍ ചെയ്യുകയാണ് ശ്രീ ജിതേഷ് പി സാര്‍, ജി.ജി.വി.എച്ച്.എസ്.എസ് വണ്ടൂര്‍ .
ശ്രീ ജിതേഷ് സാറിന് ഞങ്ങളുടെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.
SSLC MATHEMATICS 2021- CHAPTER 1: സമാന്തര ശ്രേണികള്‍ - IMP POINTS MAL MEDIUM
SSLC MATHEMATICS 2021- CHAPTER 1: ARITHMETIC SEQUENCES -  IMP POINTS ENG MEDIUM
SSLC MATHEMATICS 2021- CHAPTER 2,7 : വൃത്തങ്ങള്‍, തൊടുവരകള്‍ IMP POINTS MAL MEDIUM
SSLC MATHEMATICS 2021- CHAPTER 2,7  -CIRCLES, TANGENTS-  IMP POINTS ENG MEDIUM
MORE RESOURCES BY JITHESH SIR 2019-2020
CLICK HERE TO DOWNLOAD MATHS D PLUS CAPSULE(mAL MEDIUM 
1. അധ്യായം 1 : സമാന്തര ശ്രേണികള്‍
2. അധ്യായം 2 :വൃത്തങ്ങള്‍
3. അധ്യായം 3:സാധ്യതകളുടെ ഗണിതം
4.അധ്യായം 4: രണ്ടാംകൃതിസമവാക്യങ്ങള്‍
5.അധ്യായം 5: ത്രികോണമിതി
6.അധ്യായം 6: സൂചകസംഖ്യകള്‍
7.അധ്യായം 7 : തൊടുവരകള്‍ 8.അധ്യായം 8 : ഘനരൂപങ്ങള്‍
9.അധ്യായം 9 : ജ്യാമിതിയും ബീജഗണിതവും
10.അധ്യായം  10 : ബഹുപദങ്ങള്‍
11.അധ്യായം 11: സ്ഥിതിവിവരക്കണക്ക്

Wednesday, January 15, 2020

SSLC MATHEMATICS D+ PLUS CAPSULE

2020 എസ്എസ് എല്‍ സി പരീക്ഷക്ക് ഒരുങ്ങുന്ന കുട്ടികൾക്ക്  മിനിമം ഡി പ്ലസ് ഗ്രേഡ് സ്വന്തമാക്കാൻ സഹായകുന്ന ഗണിത ചോദ്യങ്ങള്‍ ഷേണി  ബ്ലോഗിലൂടെ പങ്ക് വെക്കുകയാണ്‌  ജി.ജി.വി.എച്ച്.എസ്.എസ് വണ്ടൂരിലെ ശ്രീ ജിതേഷ് പി സാര്‍.
ശ്രീ ജിതേഷ് സാറിന് ഞങ്ങളുടെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.
CLICK HERE TO DOWNLOAD MATHS D PLUS CAPSULE  

RELATED POST 
WWW MATHS WRKSHEETS BY DIET PALAKKAD 

Wednesday, January 1, 2020

PLUS ONE MATHEMATICS- REVISION NOTES- ALL CHAPTERS

പ്ലസ് വണ്‍  ഗണിത പാഠത്തിന്റെ എല്ലാ  യൂണിറ്റുകളുടെയും പ്രധാന ആശയങ്ങളെ ഉള്‍പ്പെടുത്തി തയ്യാറാക്കിയ റിവിഷന്‍ നോട്ട് ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ ഷെയര്‍ ചെയ്യുകയാണ് ശ്രീ   ജിതേഷ് പി സാര്‍, ജി.ജി.വി.എച്ച്.എസ്.എസ് വണ്ടൂര്‍ .
ശ്രീ ജിതേഷ് സാറിന് ഞങ്ങളുടെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.

1.PLUS ONE MATHEMATICS - UNIT 1 - SETS
2. PLUS ONE MATHEMATICS UNIT 2 - RELATIONS AND FUNCTIONS
3. PLUS ONE MATHEMATICS UNIT 3 -TRIGONOMETRIC FUNCTIONS
4. PLUS ONE MATHEMATICS UNIT 3 -TRIGONOMETRIC EQUATIONS
5 PLUS ONE MATHEMATICS UNIT  4 -PRINCIPLES OF MATHEMATICAL INDUCTIONS  
6.PLUS ONE MATHEMATICS UNIT  5 - COMPLEX NUMBERS AND QUADRATIC EQUATIONS
7. PLUS ONE MATHEMATICS UNIT 6 - LINEAR INEQUALITIES
8.PLUS ONE MATHEMATICS UNIT  7 - PERMUTATIONS AND COMBINATIONS
9.PLUS ONE MATHEMATICS UNIT  8 - BINOMIAL THEOREM
10.PLUS ONE MATHEMATICS UNIT 9  SEQUENCES AND SERIES
11.PLUS ONE MATHEMATICS UNIT 10 - STRAIGHT LINES
12.PLUS ONE MATHEMATICS UNIT 11 - CONIC SECTIONS.
13.PLUS ONE MATHEMATICS UNIT 12 - INTRODUCTION TO THREE DIMENSIONAL GEOMETRY
14.PLUS ONE MATHEMATICS UNIT 13 LIMITS AND DERIVATIVES.
15.PLUS ONE MATHEMATICS UNIT 14 -MATHEMATICAL REASONING
16.PLUS ONE MATHEMATICS UNIT 15 STATISTICS
17.PLUS ONE MATHEMATICS UNIT 16 -PROBABILITY

ALL THESE NOTES  IN SINGLE FILE 

Tuesday, December 31, 2019

SSLC MATHEMATICS - REVISION NOTES - ALL CHAPTERS -(MAL MEDIUM)

പത്താം ക്ലാസ് ഗണിത്തിലെ എല്ലാ  യൂണിറ്റുകളുടെയും പ്രധാന ആശയങ്ങളെ ഉള്‍പ്പെടുത്തി തയ്യാറാക്കിയ റിവിഷന്‍ നോട്ട് ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ ഷെയര്‍ ചെയ്യുകയാണ് ശ്രീ   ജിതേഷ് പി സാര്‍, ജി.ജി.വി.എച്ച്.എസ്.എസ് വണ്ടൂര്‍ .
ശ്രീ ജിതേഷ് സാറിന് ഞങ്ങളുടെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.

1. അധ്യായം 1 : സമാന്തര ശ്രേണികള്‍
2. അധ്യായം 2 :വൃത്തങ്ങള്‍
3. അധ്യായം 3:സാധ്യതകളുടെ ഗണിതം
4.അധ്യായം 4: രണ്ടാംകൃതിസമവാക്യങ്ങള്‍
5.അധ്യായം 5: ത്രികോണമിതി
6.അധ്യായം 6: സൂചകസംഖ്യകള്‍
7.അധ്യായം 7 : തൊടുവരകള്‍
8.അധ്യായം 8 : ഘനരൂപങ്ങള്‍
9.അധ്യായം 9 : ജ്യാമിതിയും ബീജഗണിതവും
10.അധ്യായം  10 : ബഹുപദങ്ങള്‍
11.അധ്യായം 11: സ്ഥിതിവിവരക്കണക്ക്

Tuesday, December 24, 2019

SSLC MATHEMATICS - UNIT 9 - GEOMETRY AND ALGEBRA - REVISION NOTES

പത്താം ക്ലാസ് ഗണിതം ഒന്‍പതാം യൂണിറ്റിലെ ജ്യാമിതിയും ബീജഗണിതവും എന്ന പാഠത്തെ ആസ്പദമാക്കി തയ്യാറാക്കിയ റിവിഷന്‍ നോട്ട് ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ ഷെയര്‍ ചെയ്യുകയാണ് ശ്രീ   ജിതേഷ് പി സാര്‍, ജി.ജി.വി.എച്ച്.എസ്.എസ് വണ്ടൂര്‍ .
ശ്രീ ജിതേഷ് സാറിന് ഞങ്ങളുടെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.
 SSLC MATHEMATICS GEOMETRY AND ALGEBRA - REVISION NOTE 
FOR MORE MATHS RESOURCES - CLICK HERE