Showing posts with label SSLC PREMODEL QUESTION PAPERS AND ANS KEYS. Show all posts
Showing posts with label SSLC PREMODEL QUESTION PAPERS AND ANS KEYS. Show all posts

Wednesday, March 24, 2021

SSLC- STEP- TOP TEST SERIES 1 TO 24 -QUESTIONS AND ANSWERS BY KRITHI PUBLICATIONS

പൊതുപരിക്ഷമാറ്റിവയ്ക്കകെട്ടതിലൂടെ പഠനപ്രവര്‍ത്തനത്തില്‍ നിന്ന്‌ കുട്ടികള്‍ പിന്‍തിരിയാതിരിക്കാന്‍ ഈ വര്‍ഷം കൃതി സ്കൂളുകളില്‍ മാത്രം നടകിലാക്കിയ Focus Area Based Unit test ( SSLC top Test Series ) പരീക്ഷയുടെ ചോദ്യങ്ങള്‍ pdf ഫയലുകളായി “സൌജന്യമായി”' എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്കും ലഭിക്കും. ചോദ്യങ്ങ
ളില്‍ A,8, & C type ചോദ്യങ്ങളുണ്ടാവും. A,B,- Average, above Average all
വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കും 'C' type below average വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കുമായിരിക്കും. സ്കൂളുകളിലും, ട്യൂഷന്‍ മേഖലയിലും ചോദ്യങ്ങള്‍ ലഭിക്കുന്നതിനാല്‍ എല്ലാ വിദ്യാര്‍ത്ഥിയും A,B &C type ചോദ്യങ്ങള്‍ പൂര്‍ണ്ണമായും പഠനപ്രവര്‍ത്തനം നടത്തണം. സ്ഥാപനങ്ങള്‍ A യില്‍ നിന്നും Bയില്‍ നിന്നും 'C' യില്‍ നിന്നും നിശ്ചിത ചോദ്യങ്ങള്‍ select ചെയ്യുനതോടൊപ്പം രണ്ടോ മുന്നോ ചോദ്യങ്ങള്‍ അല്ലാതെയും കൊടുക്കുകയാണെങ്കില്‍
കുടുതല്‍ ഉചിതമായിരിക്കും.
KERALA PADAVALI
SSLC- STEP- TOP TEST SERIES-KERALA PADAVALI-CHAPTER 1-3-QUESTIONS-A-B-C(T01
SSLC- STEP- TOP TEST SERIES-KERALA PADAVALI-ANS KEY (TEST-T01)
SSLC- STEP- TOP TEST SERIES-KERALA PADAVALI-CHAPTER 4,5,6-QUESTIONS-A-B-C(T13)
SSLC- STEP- TOP TEST SERIES-KERALA PADAVALI-ANS KEY (TEST-T13)
ADISTHANA PADAVALI
SSLC- STEP- TOP TEST SERIES-ADISTHANA PADAVALI-CHAPTER 1,2 A,B,C(TEST-T02)
SSLC- STEP- TOP TEST SERIES-ADISTHANA PADAVALI-ANS KEY (TEST-T02)
SSLC- STEP- TOP TEST SERIES-ADISTHANA PADAVALI- CHAPTER 3,4,(TEST-T16)
SSLC- STEP- TOP TEST SERIES-ADISTHANA PADAVALI-ANS KEY (TEST-T16)
SANSKRIT
SSLC- STEP- TOP TEST SERIES-SANSKRIT-CHAPTER 1-5-A,B,C
SSLC- STEP- TOP TEST SERIES-SANSKRIT-CHAPTER 6-10-A,B,C
ARABIC

SSLC- STEP- TOP TEST SERIES-ARABIC--CHAPTER 1-5-QUESTIONS-A-B-C-TYPE
SSLC- STEP- TOP TEST SERIES-ARABIC--CHAPTER 6-11-QUESTIONS-A-B-C-TYPE
SSLC- STEP- TOP TEST SERIES-ARABIC-QUESTIONS-A-B-C(T01)
SSLC- STEP- TOP TEST SERIES-ARABIC-QUESTIONS-A-B-C(02)
ENGLISH
SSLC- STEP- TOP TEST SERIES-ENGLISH-UNIT1-QUESTIONS-A-B-C
SSLC- STEP- TOP TEST SERIES-ENGLISH-ANS KEY (TEST-T03)
SSLC- STEP- TOP TEST SERIES-ENGLISH-PROJECT TIGER-QUESTIONS-A-B-C
SSLC- STEP- TOP TEST SERIES-ENGLISH-ANS KEY (TEST-T12)
SSLC -STEP TOP TEST ENGLISH - THE BEST INVESTMENT I EVER MADE, THE BALLAD OF FATHER GILLIGAN -QNS(T21)

SSLC -STEP TOP TEST ENGLISH - THE BEST INVESTMENT I EVER MADE, THE BALLAD OF FATHER GILLIGAN -ANS(T21)
HINDI
SSLC- STEP- TOP TEST SERIES-HINDI-UNIT1-QUESTIONS-A-B-C
SSLC- STEP- TOP TEST SERIES-HINDI-ANS KEY
SSLC- STEP- TOP TEST SERIES-HINDI-आई एम कलाम के बहाने , सबसे बडा शो मैन-A-B-C QNS T22
SSLC- STEP- TOP TEST SERIES-HINDI-ANS KEY

SOCIAL SCIENCE
SSLC- STEP- TOP TEST SERIES-SOCIAL-REVOLUTION, SEASONS AND TIME-QUESTIONS-A-B-C-MM T06
SSLC- STEP- TOP TEST SERIES-SOCIAL-REVOLUTION, SEASONS AND TIME-QUESTIONS-A-B-C-EM T 06
SSLC- STEP- TOP TEST SERIES-SOCIAL-REVOLUTION, SEASONS AND TIME-QUESTIONS-A-B-C-ANS KEY MM
SSLC- STEP- TOP TEST SERIES-SOCIAL-REVOLUTION, SEASONS AND TIME-QUESTIONS-A-B-C-ANS KEY EM
SSLC- STEP- TOP TEST SERIES-SOCIAL-QNS-MM (TEST- T15)
SSLC- STEP- TOP TEST SERIES-SOCIAL-QNS-EM (TEST- T15)
SSLC- STEP- TOP TEST SERIES-SOCIAL-ANS KEY MM (TEST- T15)
SSLC- STEP- TOP TEST SERIES-SOCIAL-ANS KEY EM (TEST- T15)
SSLC STEP - TOP TEST SERIES - SOCIAL- INDIA AFTER INDEPENDENCE, INDIA THE LAND OF DIVERSITIES - ABD QNS -MM T 23
SSLC STEP - TOP TEST SERIES - SOCIAL- INDIA AFTER INDEPENDENCE, INDIA THE LAND OF DIVERSITIES - ABD QNS -MM T 23
SSLC STEP - TOP TEST SERIES - SOCIAL- INDIA AFTER INDEPENDENCE, INDIA THE LAND OF DIVERSITIES - ABD ANS -T 23
PHYSICS
SSLC- STEP- TOP TEST SERIES-PHYSICS-CHAP 1-4-MM
SSLC- STEP- TOP TEST SERIES-PHYSICS--CHAPTER 1-4-QUESTIONS-A-B-C-EM
SSLC- STEP- TOP TEST SERIES-PHYSICS-ANS KEY
SSLC- STEP- TOP TEST SERIES-PHYSICS-CHAP 5-7-A,B,C MM - QNS
SSLC- STEP- TOP TEST SERIES-PHYSICS--CHAPTER 5-7-QUESTIONS-A-B-C-EM- QNS
SSLC- STEP- TOP TEST SERIES-PHYSICS-ANS KEY MM AND EM

CHEMISTRY
SSLC- STEP- TOP TEST SERIES-CHEMISTRY--CHAPTER 1-4-QUESTIONS-A-B-C-MM
SSLC- STEP- TOP TEST SERIES-CHEMISTRY--CHAPTER 1-4-QUESTIONS-A-B-C-EM
SSLC- STEP- TOP TEST SERIES-CHEMISTRY-ANS KEY
SSLC- STEP- TOP TEST SERIES-CHEMISTRY--CHAPTER 5,6,7-QUESTIONS-A-B-C-MM T 18
SSLC- STEP- TOP TEST SERIES-CHEMISTRY--CHAPTER 5,6,7-QUESTIONS-A-B-C-EM T18
SSLC- STEP- TOP TEST SERIES-CHEMISTRY-ANS KEY

BIOLOGY
SSLC- STEP- TOP TEST SERIES-BIOLOGY-CHAP 1-4-MM
SSLC- STEP- TOP TEST SERIES-BIOLOGY-CHAP 1-4-EM
SSLC- STEP- TOP TEST SERIES-BIOLOGY-ANS KEY
SSLC- STEP- TOP TEST SERIES BIOLOGY CHAPTER 5-8 -MM-QNS T 19
SSLC- STEP- TOP TEST SERIES BIOLOGY CHAPTER 5-8 -EM - QNS T 19
SSLC- STEP- TOP TEST SERIES BIOLOGY CHAPTER 5-8 -ANS KEY
MATHEMATICS
SSLC- STEP- TOP TEST SERIES-MATHEMATICS-CHAPTER 1,3-QUESTIONS-MM-05
SSLC- STEP- TOP TEST SERIES-MATHEMATICS-CHAPTER 1,3-QUESTIONS-EM05
SSLC- STEP- TOP TEST SERIES-MATHEMATICS-CHAPTER 1,3 -ANS KEY
SSLC- STEP- TOP TEST SERIES-MATHEMATICS-CHAPTER 2,4-QUESTIONS-MM09
SSLC- STEP- TOP TEST SERIES-MATHEMATICS-CHAPTER 2,4-QUESTIONS-EM09
SSLC- STEP- TOP TEST SERIES-MATHEMATICS-CHAPTER 2,4 -ANS KEY
SSLC- STEP- TOP TEST SERIES-MATHEMATICS-CHAPTER 5,8-QUESTIONS-MM
SSLC- STEP- TOP TEST SERIES-MATHEMATICS-CHAPTER 5,8-QUESTIONS-EM
SSLC- STEP- TOP TEST SERIES-MATHEMATICS-CHAPTER 5,8-ANS KEY
SSLC- STEP- TOP TEST SERIES-MATHEMATICS-CHAPTER 7-QUESTIONS-MM14
SSLC- STEP- TOP TEST SERIES-MATHEMATICS-CHAPTER 7-QUESTIONS-EM
SSLC- STEP- TOP TEST SERIES-MATHEMATICS-CHAPTER 7-ANS KEY-EM
SSLC- STEP- TOP TEST SERIES-MATHEMATICS-CHAPTER 6,9-QUESTIONS-MM14 T20
SSLC- STEP- TOP TEST SERIES-MATHEMATICS-CHAPTER 6,9-QUESTIONS-EM T20
SSLC- STEP- TOP TEST SERIES-MATHEMATICS-CHAPTER 6,9-ANS KEY-EM
SSLC- STEP- TOP TEST SERIES-MATHEMATICS-CHAPTER 10,11-QUESTIONS-MM14 T24
SSLC- STEP- TOP TEST SERIES-MATHEMATICS-CHAPTER 10,11-QUESTIONS-EM T24
SSLC- STEP- TOP TEST SERIES-MATHEMATICS-CHAPTER 10,11-ANS KEY-EM
SSLC PREMODEL QUESTION PAPERS AND ANSWER KEY  UJWALAM BY TIRUR HM FORUM
SOCIAL
SSLC SELF EVALUATION SSI  SET 1 -MM-QNS
SSLC SELF EVALUATION SSI  SET 2-MM-QNS
SSLC SELF EVALUATION SS II  SET 1 -MM-QNS
SSLC SELF EVALUATION SS II  SET 2-MM-QNS
SSLC SELF EVALUATION SSI  SET 1 -EM-QNS
SSLC SELF EVALUATION SSI  SET 2-EM-QNS
SSLC SELF EVALUATION SS II  SET 1 -EM-QNS
SSLC SELF EVALUATION SS II  SET 2-EM-QNS
SSLC SELF EVALUATION SSI  SET 1,2  -MM AND EM ANS
SSLC SELF EVALUATION SS II  SET 1,2  -MM AND EM ANS
MATHEMATICS
SSLC MATHEMATICS SELF EVALUATION- MAL SET 1 -QNS
SSLC MATHEMATICS SELF EVALUATION- MAL SET 1(1) -QNS
SSLC MATHEMATICS SELF EVALUATION- MAL SET 2-QNS
SSLC MATHEMATICS SELF EVALUATION- MAL SET 2(1) -QNS
SSLC MATHEMATICS SELF EVALUATION- ENG SET 1 -QNS
SSLC MATHEMATICS SELF EVALUATION- ENG SET 1(1) -QNS
SSLC MATHEMATICS SELF EVALUATION- ENG SET 2 -QNS
SSLC MATHEMATICS SELF EVALUATION- ENG SET 2(1) -QNS

SET 1 ANSWER KEY EM
SET 2 (1)ANSWER KEY MM
SET1 ANSWER KEY MM
SET 2(1) ANSWER KEY MM
SET 2 ANS KEY EM
CHEMISTRY
SSLC CHEMISTRY SELF EVALUATION- MAL SET A -QNS
SSLC CHEMISTRY SELF EVALUATION- MAL SET B-QNS
SSLC CHEMISTRY SELF EVALUATION- ENG -SET A -QNS
SSLC CHEMISTRY SELF EVALUATION-ENG SET B -QNS
SSLC CHEMISTRY SELF EVALUATION- MAL SET A -ANS
SSLC CHEMISTRY SELF EVALUATION- MAL SET B-ANS
SSLC CHEMISTRY SET A VOL 2  SET A QNS EM
SSLC CHEMISTRY SET A VOL 2 SET A QNS MM
SSLC CHEMISTRY SET A VOL 2 SET  B QNS MM
SSLC CHEMISTRY SET A VOL 2 SET  B QNS EM
SSLC CHEMISTRY SET A VOL 2  SET A ANSWERS
SSLC CHEMISTRY SET A VOL 2  SET B ANSWERS
BIOLOGY

SSLC BIOLOGY SELF EVALUATION-  SET 1 QNS MM
SSLC BIOLOGY SELF EVALUATION-  SET 1 QNS EM
SSLC BIOLOGY SELF EVALUATION- SET 2QNS MM
SSLC BIOLOGY SELF EVALUATION- SET 2 QNS EM
SSLC BIOLOGY SELF EVALUATION-  SET  3 QNS MM
SSLC BIOLOGY SELF EVALUATION-  SET3 QNS EM
SSLC BIOLOGY SELF EVALUATION-  SET 1 ANS MM
SSLC BIOLOGY SELF EVALUATION- SET 1 ANS EM
SSLC BIOLOGY SELF EVALUATION-  SET 2ANS MM
SSLC BIOLOGY SELF EVALUATION-  SET 2 ANS EM
SSLC BIOLOGY SELF EVALUATION-  SET  3 ANS MM
SSLC BIOLOGY SELF EVALUATION- SET3 ANS EM

ARABIC
SSLC ARABIC SELF EVALUATION-  SET 1 -QNS
SSLC ARABIC SELF EVALUATION- SET2-QNS
SSLC ARABIC SELF EVALUATION-  SET 1 -ANS
SSLC ARABIC SELF EVALUATION- SET 2-ANS
SSLC ARABIC SELF EVALUATION-  SET 1 -     VOL 2 -QNS
SSLC ARABIC SELF EVALUATION- SET2 VOL 2-QNS
SSLC ARABIC SELF EVALUATION-  SET 1 -ANS
SSLC ARABIC SELF EVALUATION- SET 2-ANS
ENGLISH
SSLC ENGLISH SELF EVALUATION SET A- QNS
SSLC ENGLISH SELF EVALUATION SET B- QNS
SSLC ENGLISH SELF EVALUATION SET A- ANS
SSLC ENGLISH SELF EVALUATION SET B- ANS
SSLC ENGLISH SELF EVALUATION SET 2A- QNS
SSLC ENGLISH SELF EVALUATION SET 2B- QNS
SSLC ENGLISH SELF EVALUATION SET 2A AND 2B- ANS

HINDI
SSLC HINDI SELF EVALUATION SET A- QNS
SSLC HINDI SELF EVALUATION SET B- QNS
SSLC HINDI SELF EVALUATION SET A- ANS
SSLC HINDI SELF EVALUATION SET 2A- QNS
SSLC HINDI SELF EVALUATION SET 2B- QNS
SSLC HINDI SELF EVALUATION SET 2A- ANS
SSLC HINDI SELF EVALUATION SET 2B- ANS
SANSKRIT
SSLC SANSKRIT SELF EVALUATION SET A- QNS
SSLC SANSKRIT SELF EVALUATION SET B- QNS
SSLC SANSKRIT SELF EVALUATION SET A- ANS
SSLC SANSKRIT SELF EVALUATION SET B- ANS
MALAYALAM 
SSLC MALAYALAM I EVALUATION SET A AND B WITH ANSWERS
SSLC MALAYALAM II EVALUATION SET A AND B WITH ANSWERS

PHYSICS
SSLC PHYSICS MALAYALAM MED SET 1
SSLC PHYSICS MALAYALAM MED SET 2