Monday, May 29, 2017

STANDARD IX AND X - TEACHING MANUALS - BY ASOK KUMAR N A(UPDATED ON 30-05-2017 WITH DIGITAL PRESENTATIONS

പത്തിലേയും ഒന്‍പതിലേയും രണ്ടു കവിതകളുടെ ടീച്ചിംഗ് മാന്വല്‍ തയ്യാറാക്കി ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗിലൂടെ പങ്ക്‌വെയ്ക്കുകയാണ് പെരുമ്പാലം ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്സിലെ അധ്യാപകന്‍ ശ്രീ അശോക് കുമാര്‍ സര്‍. ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗ് ടീമിന് അദ്ദേഹത്തോടുള്ള ന്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും ഇതോടൊപ്പം അറിയിക്കുന്നു.
बच्चे काम पर जा रहे हैं - सूक्ष्म स्तरीय  योजना -STD X
छिप छिप अश्रु बहानेवालो -STD IX TEACHING MANUAL
छिप छिप अश्रु बहानेवालो എന്ന കവിതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഡിജിറ്റല്‍ ടീച്ചിംഗ് മാന്വലുകളും പഠനവിഭവങ്ങളും ചേര്‍ത്ത് പോസ്റ്റ് വിപുലപ്പെടുത്തിട്ടുണ്ട്.പഠനവിഭവങ്ങളെ  ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്ത് ക്ലാസ് മുറിയില്‍ അവതരിപ്പിച്ച് ക്ലാസ് കൂടുതല്‍ ആസ്വാദ്യകരയമാക്കുവാന്‍ ശ്രമിക്കുമല്ലോ..
1.छिप छिप अश्रु बहानेवालो   - DIGITAL TEACHING MANUAL & RESOURCES 1
2.छिप छिप अश्रु बहानेवालो   - DIGITAL TEACHING MANUAL & RESOURCES 2
3.छिप छिप अश्रु बहानेवालो   - DIGITAL TEACHING MANUAL & RESOURCES 3
4.छिप छिप अश्रु बहानेवालो   - DIGITAL TEACHING MANUAL & RESOURCES 4 

STANDARD 10 - CHEMISTRY - ICT BASED TEACHING MANUAL (MODEL) BY RAVI P

 
സ്കൂളുകള്‍ ഹൈടെക്ക്  ആകുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി എല്ലാ അധ്യാപകരും ഐ.സി.ടി പരിശീലനം നേടി കഴിഞ്ഞു.ഇനി പഠവിഭവങ്ങളും ടീച്ചിംഗ് മാന്വലുമെല്ലാം ‍ഡിജിറ്റല്‍...ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്‍പെ പഠന വിഭവങ്ങളും ടീച്ചിംഗ് മാന്വലും,യുണിറ്റ് പ്ലാനും മറ്റും തയ്യാറാക്കി പുതുഅധ്യയന വര്‍ഷത്തെ എതിരേല്‍ക്കാന്‍ ഒരുങ്ങി കഴിഞ്ഞു.
രസതന്ത്രത്തിലെ ഒരു ‍മാതൃകാ ഡിജിറ്റല്‍ ടീച്ചിംഗ് മാന്വല്‍ തയ്യാറാക്കി ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ പങ്ക്‌വെയ്ക്കുകയാണ് പെറിങ്ങോട് എച്ച്.എസ്സിലെ ശ്രീ രവി സര്‍. ആദ്ദേഹം ആദ്യവായി തയ്യാറാക്കിയ ഒരു ഐ.സി.ടി ടീച്ചിംഗ് മാന്വല്‍. ഇതില്‍ പോരായ്മകളുണ്ടാകാം.നമ്മള്‍ പ്രോല്‍സാഹിപ്പിച്ചാല്‍ മെച്ചപെട്ട ടീച്ചിംഗ് മാന്വലുകളും പഠനവിഭവങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിന്‍നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം.
ശ്രീ രവി സാറിന് ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗ് ടീമിന്റെ ആശംസകള്‍.
CLICK HERE TO DOWNLOAD ICT TEACHING MANUAL FOR CHEMISTRY STD 10

Saturday, May 27, 2017

SOME GEOMETRY QUESTIONS FOR STD IX AND X PREPARED BY MATHS TEACHERS OF PALAKKAD - MANNARKAD EDUCATION DISTRICT

ഈ വര്‍ഷത്തെ അദ്ധ്യാപകപരിശീലനത്തിനടയിലാണ് പാലക്കാട് - മണ്ണാര്‍ക്കാട്  വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ലയിലെ ഗണിത അദ്ധ്യാപകരുടെ whatsapp കൂട്ടായ്മ രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടത്.  ഈ കൂട്ടായ്മയിലെ അംഗങ്ങള്‍ തയ്യാറാക്കിയ 15 ഗണിത പ്രശ്നങ്ങള്‍ ഷേ​ണുി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗ് പങ്ക്‌വെയ്ക്കുന്നു.9,10 ക്ലാസ്സുകളിലെ ജ്യാമിതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇവ.
CLICK HERE TO DOWNLOAD GEOMETRY QUESTIONS FOR STD IX AND X

Thursday, May 25, 2017

COMPREHENSION PASSAGES FOR HIGH SCHOOL STUDENTS - COMPILED BY JISHA K

 These are some of the comprehension passages which can be used as reading cards to test the reading comprehension. Hope this would prove useful to the learners.There are a lot of sites that provide e-reading materials where a learner gets a chance to verify his answers. M.k5 learning .com.is one among them.These are printable as well.If it is designed with a little bit of pictures, it could add more beauty and there by make comprehension easier.
                             Jisha K; GHSS Kattilangadi, Tanur, Malappuram
1.The Cowardly Lion and the Hungry Tiger
2.The Tell-Tale Heart
3.Jacob the Great
4.The Gift of the Magi

Sunday, May 21, 2017

STANDARD IX - ENGLISH - TEACHING MANUAL - UNIT 1 -PROSE AND POEM BY LEENA V

Smt.Leena V;  HSA(English) ,GHSS Kodungallur shares a teaching manual of ⁠⁠⁠TM of unit 1 std 9 Prose and poem English with us.Sheni School blog team express their sincere gratitude for her sincere effort.
Click Here to download Teaching Manual of ⁠⁠⁠Unit 1 Std 9 (Prose and poem)

Saturday, May 20, 2017

SOME MOTIVATING STORIES TO ENHANCE LISTENING AND SPEAKING SKILLS -COMPILED BY JISHA K

Dear learners,
Your summer hibernation is about to expire.It’s high time we plummet into our bookish delights.Before your memory plays tricks on you ,each of you should shrug yourself off your pastimes,sleeping preferences and sluggish routine and gather the momentum.A lot of things await to entertain you.A veritable treasure house where you could get amused with language activities,more scope for emoting and higher chances to excel in your respective favorite fields.A world of new authors with unbelievable story telling skills,poems that take you to deeper levels of life,and a lot more to be more creative.With the outset of ‘the bountiful monsoon' ,you would slowly venture out splashing mud water all along.School days and it’s fun,and your longing to be with your friends .....Everything is as fresh as you left .You are welcome to your own world.In fact your school waits for you with smarter classrooms and smarter methods equipping itself with high-tech gadgets and faculties.
Before we get engaged in the textual works ,let us find out some time for brushing up our listening and speaking skills.
I have compiled some of the motivating stories to entertain you. But at the same time ,let me remind you that these could be used for the other skills as well.It depends on how you execute the task.So I have intentionally dropped the headings, morals,discussion points and the accompanying tasks.Hope with the help of your teacher you would be able to reap the fruits.Listening and speaking skills can be enhanced with a couple of other methods as well.With the help of I.C.T,you can actually make learning easier and lighter and of course smarter.If you think you could access them to incorporate into your daily classes ,I would like to mention some apps that are really useful. The one I would recommend for listening and speaking skills is' Oxford Advanced listening and speaking' skills app.This would provide you the printed material along with it’s audio.You could pause,replay and hear what you left behind.There is another app named ‘Speaking English' which would also help you to speak correctly. But the time being,this would do for a starter.You could listen while the story is being told and try to answer the questions that you are asked to.Also keep in mind that you must comprehend the story.By the end of the first session, you would be able to have a thorough comprehension of the story.Now it’s up to you to reproduce the story,discuss the important issues that might have arrested your attention,role plays ,skits , imaginary conversations,or screenplay the same etc..Hope you would have a great time ahead.
WISH YOU ALL AN EVENTFUL YEAR AHEAD.
                     Jisha K ; HSA English , GHSS Kattilangadi, Tanur, Malappuram
CLICK HERE TO DOWNLOAD SOME MOTIVATING STORIES TO ENHANCE LISTENING AND SPEAKING SKILLS.

Wednesday, May 17, 2017

SIMPLIFIED ICT NOTES FOR TEACHERS TO HANDLE ICT IN CLASS ROOMS

സ്കൂളുകള്‍ ഹൈടെക്ക് ആകുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി അധ്യാപകര്‍ക്ക്  ഐ. സി.ടി പരിശീലനം നല്‍കിവരുന്നു.ക്ലാസ് മുറിയില്‍ നാം പഠിച്ച കാര്യങ്ങളെ പ്രാവര്‍ത്തികമാക്കണമെങ്കില്‍ അവയെ ഓര്‍ത്തെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്.ഐ.സി.ടി  പരിശീലന ക്ലാസില്‍ നമ്മള്‍ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളുടെ സംക്ഷിപ്തം തയ്യാറാക്കി ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ പങ്ക്‌വെയ്ക്കുകയാണ് ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗിലെ പ്രേക്ഷകര്‍ക്ക് വളരെയേറെ പരിചിതനായ   കൊണ്ടോട്ടി സ്കൂളിലെ അധ്യാപകന്‍ ശ്രീ രഷീദ് ഓടക്കല്‍. ശ്രീ രഷീദ് സാറിന് ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗിന്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.
CLICK HERE TO DOWNLOAD SIMPLIFIED ICT NOTES FOR TEACHERS TO HANDLE ICT IN CLASS ROOM SITUATIONS

ജിയോജിബ്രാ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങിനെ ചിത്രങ്ങള്‍ വരക്കാം..?

ജിയോജിബ്രാ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച്  drawing objects ഉപയോഗിക്കാതെ commands ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങിനെ ചിത്രങ്ങള്‍ വരക്കാം എന്നു കാണിക്കുന്ന ഒരു GeoGebra Applet ഷെയര്‍ ചെയ്യുകയാണ് കുണ്ടൂര്‍കുന്ന് ടി.എസ്.എന്‍.എം.എച്ച്.എസ്സിലെ  ഐ.ടി ക്ലബ്ബ്.  ഐ.ടി ക്ലബ്ബിനും അതിന് നേതൃത്വം നല്‍കുന്ന ശ്രീ പ്രമോദ് മൂര്‍ത്തി സാറിനും ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗിന്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.
CLICK HERE TO DOWNLOAD GEOGEBRA SCRIPT
CLICK HERE TO DOWNLOAD Example_GGBScript_Tangents_to_Circle.ggb

Saturday, May 13, 2017

STANDARD 10 - SOCIAL SCIENCE II - UNIT 1 - SEASONS AND TIME PRESENTATION(ENG.MED) BY UC VAHID

 സ്കൂളുകള്‍  ഹൈടെക്ക് ആവുകയാണല്ലോ...ഐ.സി.ടീ സാധ്യതകള്‍ പരമാവധി ഉപയോഗിച്ച് പഠനം ആസ്വാദകരമാക്കിയാല്‍ മാത്രമേ പഠന നിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്താനും കൂടുതല്‍ കുട്ടികളെ പൊതു വിദ്യായലങ്ങള്‍ക്ക് ആകര്‍ഷിക്കുവാനുംസാധിക്കും.
ഋതുഭേദങ്ങളും സമയവും എന്ന ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തെ ആസ്പദമാക്കി ഉമ്മത്തൂര്‍ എസ്.ഐ.എച്ച്.എസ് സ്കൂളിലെ അധ്യാപകനും എസ്.ആര്‍.ജി മെമ്പറും ആയ ശ്രീ അബ്ദുള്‍ വാഹിദ് സര്‍ തയ്യാറാക്കിയ ഒരു പ്രസെന്റേഷന്‍ ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ്.ഈ പ്രസെന്റെഷന്‍ ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ പങ്ക്‌വെച്ചതിന് വാഹിദ് സാറിന് ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗ് നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.
 യുനിറ്റ് ഒന്ന് - ഋതുഭേദങ്ങളും സമയവും
ഒരു വൃത്തം വരച്ച് പ്രധാന അക്ഷാംശങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ആരംഭിക്കുന്ന ഭൂമി ശാസ്ത്ര അധ്യായത്തിന്റെ പ്രസന്റേഷൻ Mechanism of season എന്ന വീഡിയോ കണ്ട് ഭൂമിയുടെ രണ്ട് തരം ചലനങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. അദ്യം പരിക്രമണവും പിന്നീട് ഭ്രമണവും അതിന്റെ ഫലങ്ങളും. ദീർഘവൃത്തത്തിലുള്ള ഭ്രമണപഥത്തിലൂടെ അച്ചുതണ്ടിന്റെ ചരിവിലൂടെ സമാന്തരത നിലനിർത്തി അയനം ചെയ്യുമ്പോൾ അതുണ്ടാക്കുന്ന ഋതുക്കളും അത് മനുഷ്യരിൽ ചെലുത്തുന്ന സ്വാധീനവും ചർച്ച ചെയ്തും ചിത്രം വരച്ചും പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെയും മുന്നേറി പടിഞ്ഞാറ് നിന്ന് കിഴക്കോട്ടുള്ള ഭൂഭ്രമണവും അത് ലോകത്ത് സൃഷ്ടിക്കുന്ന സമയ വ്യത്യാസവും ആ സമയ വ്യത്യാസം കണ്ടെത്തുന്നത് എങ്ങിനെയെന്നും പ്രക്രിയാ ബന്ധിതമായി വർക്ക് ഷീറ്റുകളിലൂടെ കണ്ടെത്തി ഒരു ക്ലാസ്സിന്റെ വൈവിധ്യങ്ങൾക്കിണങ്ങും വിധം അധ്യാപകർക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുക മാത്രമല്ല കുട്ടികൾക്കും ബഹു ഇ(ന്ധിയ അനുഭവത്തിലൂടെ പഠന നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിക്കാനും അത് ആവശ്യമായ സന്ദർഭത്തിൽ പ്രയോഗിക്കുവാനും സാധിക്കും.
CLICK HERE TO DOWNLOAD PRESENTATION ON SEASONS AND TIME - UNIT 1 - SOCIAL SCIENCE II
 
**Mechanism of season എന്ന വീഡിയോ ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്ത് ക്ലാസില്‍ പ്രദര്‍ശിപ്പിച്ച് ക്ലാസ് റൂം പ്രവര്‍ത്തനംകൂടുതല്‍ മികവുറ്റതാക്കാം...വീഡിയോ ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുവാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.. 

Saturday, May 6, 2017

STANDARD 10 - ENGLISH - UNIT ONE AND TWO - TEACHING MANUALS BY LEENA V

We are very glad to present you the materials that are useful for teaching and leaning. We start to publish the materials needed for the coming academic year. As a beginning, here are the Teaching Manuals for English 10th std (1st and 2nd Units) Prepared by Smt.Leena V, GHSS Kodungallur, Thrissur District . Sheni School blog Team express our sincere Gratitude to Smt. Leena for her Sincere effort.
CLICK HERE TO DOWNLOAD TEACHING MANUAL ENGLISH - UNIT ONE
CLICK HERE TO DOWNLOAD TEACHING MANUAL ENGLISH - UNIT TWO