Monday, February 29, 2016

A START UP APPLICATION TO ADD IMAGES OF OUR CHOICE AT START UP BY PRAMOD MOORTHY

Setigam ലൂടെ എല്ലാവര്‍ക്കും സുപരിചിതനായ ശ്രീ പ്രമോദ് മൂര്‍ത്തി സാര്‍ ഉബുണ്ടുവില്‍ .desktop files എന്നീ ഫയലുകള്‍ ഉപയോഗിച്ച് പരീക്ഷണങ്ങള്‍ തുടര്‍ന്ന്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു.അദ്ദേഹം ഇന്ന് നിങ്ങളെ മുമ്പ് എത്തിയിരിക്കുന്നത് പുതിയ ഒരു start up അപ്ലികേഷനുമായാണ്.നിങ്ങള്‍ക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ചിത്രം start upല്‍ പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു സോഫ്ട്‌വെയറാണിത്.ഈ സോഫ്ട്‌വെയറിനെ പ്രവര്‍ത്തനസജ്ജമാക്കുന്ന രീതി ചുവടെ നല്‍കിയിരിക്കുന്നു.ഉബുണ്ടുവിലെ ഏത് versionലും ഇത് പ്രവര്‍ത്തിക്കും.സോഫ്‍ട്‌വെയറിനെ പ്രവര്‍ത്തിപ്പിച്ച് അഭിപ്രായങ്ങള്‍ commentലൂടെ അറിയക്കുമല്ലോ.ശ്രീ പ്രമോദ് മൂര്‍ത്തി സാറിന് ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗ് ടീമിന്റെ അഭിനന്ദനങ്ങള്‍..

Friday, February 26, 2016

USS EXAM 2016 - ANSWER KEY PUBLISHED BY PAREEKSHA BHAVAN

USS EXAMINATION, FEBRUARY - 2016 Answer Key 
Complaints ,if any, on the published answer keys will be entertained by written complaint with solid proof so as to reach the Secretary Pareekshabhavan Trivandrum on or before 5 pm on 01-03-2016

SSLC VALUATION -2016 URGENT MESSAGE FROM PAREEKSHA BHAVAN

2016 മാർച്ച് എസ്.എസ്.എൽ.സി മൂല്യനിർണ്ണയ ക്യാമ്പുകളിലേയ്ക്ക് അസിസ്റ്റന്റ് എക്സാമിനർമാരായി ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള അദ്ധ്യാപകരിൽ എയിഡഡ് വിഭാഗത്തിൽ നിയമനാംഗീകാരം ലഭിക്കാത്ത ആരും തന്നെ ഇല്ല എന്ന് പ്രഥമാദ്ധ്യാപകർ ഉറപ്പുവരുത്തണം. അത്തരത്തിൽ നിയമനാംഗീകാരം ലഭിക്കാത്തവർ ഇതിനകം അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുകയും പ്രഥമാദ്ധ്യാപകൻ കൺഫേം ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു ലിസ്റ്റ് പരീകക്ഷാഭവനിലേയ്ക്ക്  ഉടൻ നൽകണം.
പരീക്ഷാ കമ്മീഷണരുടെ കത്ത് ഡൗണ്‍ലോഡ്സില്‍

INFORMATION FROM SPARK REGARDING PAY REVISION 2014

1)Pay Revision 2014 can be done in SPARK, even though the service history error is there. After updation, please go to pay revision editing and update last change there and then update the service history after 7-2014 in that page itself and then proceed to take pay fixation statement.
2) All are informed that spark help desks are now functional in district treasuries at ernakulam (ph.0484-2426390) and kozhikode (0495-2376755).
3)All gazetted officers are informed that remittance details of profession tax for the second half of 2015-2016 is to be furnished to the ddos concerned immediately so as to facilitate income tax calculation in spark.
Click here to download Tutorial for Pay Revision

Thursday, February 25, 2016

SSLC VALUATION March 2016 - submission of online application and confirmation reg

2016 മാർച്ച് എസ്.എസ്.എൽ.സി പരീക്ഷാ ഉത്തരക്കടലാസുകൾ മൂല്യനിർണ്ണയം നടത്തുന്നതിന് അഡീഷണർ ചീഫ് എക്സാമിനേഴ്സ്, അസിസ്റ്റന്റ് എക്സ്സാമിനേഴ്സ് ആയി അതാത് സോണുകളിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നതിനും, ആയതിന്റെ കൺഫർമേഷൻ പ്രഥമാദ്ധ്യാപകർക്ക് നൽകുന്നതിനും www.keralapareekshabhavan.in
വെബ്‌സൈറ്റിൽ 27 മുതൽ 29 വരെ തീയതികളിൽ സൗകര്യം ഉണ്ടായിരിക്കും.ഇതു വരെ അപേക്ഷിക്കാത്ത അദ്ധ്യാപകരും കൺഫർമേഷൻ നടത്താത്ത പ്രഥമാദ്ധ്യാപകരും ഈ അവസരം പ്രയോജനപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്.മാർച്ച് 1 നു ശേഷം അപേക്ഷിച്ച അദ്ധ്യാപകരുടെ വിവരങ്ങൾ വെബ്‌സൈറ്റില്‍ നിന്ന് ജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ആഫീസർമാർക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ്. അതിനുശേഷം വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ലയിൽ ഓൺലൈനായി അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാത്തവരുടെ ലിസ്റ്റ് നിശ്ചിത ഫോർമാറ്റിൽ പരീക്ഷാഭവനിലേയ്ക്ക്  അയച്ചു തരേണ്ടതാണ്. ഈ ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് നിർബ്ബന്ധിത നിയമനം പരീക്ഷാഭവനില്‍നിന്ന് നൽകുമ്പോൽ ഏതു സോണുകളിലാണ് അതാത് വിഷയത്തിന് അദ്ധ്യാപകരുടെ കുറവ് അനുഭവപ്പെടുന്നത് അവിടെയായിരിക്കും നിയമനം നൽകുന്നത്.

സര്‍ക്കുലര്‍ ഡൗണ്‍ലോഡ്സില്‍..

Wednesday, February 24, 2016

START APPLICATIONS FOR UBUNTU BY PRAMOD MOORTHY(UPDATED)

കുണ്ടൂര്‍കുന്ന് സ്കൂളിലെ ശ്രീ പ്രമോദ് മൂര്‍ത്തി സാര്‍ ഇത്തവണ  നിങ്ങളെ മുമ്പിലെത്തുന്നത് പുതിയ ചില പരീക്ഷണങ്ങള്‍കൊപ്പമാണ്.ഉബുണ്ടുവില്‍ .sh,.desktop files എന്നീ ഫയലുകള്‍ ഉപയോഗിച്ച് തയ്യാറാക്കിയ start up applications ആണ്  ഇന്നിവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.

ONLINE TRANSFER - IMPORTANT DATES

Sunday, February 21, 2016

ഐ.ടി പരീക്ഷാ നടത്തിപ്പ് സംബന്ധിച്ച് പരീക്ഷാ കമ്മീഷണറുടെ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍

കണ്ണൂര്‍ ജില്ലയിലെ ഒരു പരീക്ഷാ കേന്ദ്രത്തിലെ ഐടി പരീക്ഷാ സോഫ്ട് വെയറിലെ ചില ചോദ്യങ്ങള്‍ പുറത്തായതിനാല്‍ അവശേഷിക്കുന്ന വിദ്യാര്‍ത്ഥികളുടെ എസ്എസ്എല്‍സി ഐ.ടി പരീക്ഷ പുതുക്കിയ പരീക്ഷാ സോഫ്ട് വെയര്‍ ഉപയോഗിച്ച് നടത്തുന്നതിന് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ്.
എസ്എസ്എല്‍സി പരീക്ഷാ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക് സ്കൂളുകള്‍ക്ക് ലഭ്യമാക്കിയിരിക്കുന്ന i-ExaMS വെബ്സൈറ്റില്‍ ഹെഡ് ‌മാസ്റ്റര്‍ ലോഗിന്‍ ചെയ്ത് itexam_update.tar.gz ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്ത് പരീക്ഷ നടത്തുന്ന കമ്പ്യൂട്ടറുകളില്‍ ഇന്‍സ്റ്റാള്‍ ചെയ്ത് മാത്രമേ തുടര്‍ന്നുളള ഐടി പരീക്ഷ നടത്താല്‍ പാടുളള. പരീക്ഷാ സോഫ്ട് വെയര്‍ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് അനുബന്ധമായി ചേര്‍ത്തിരിക്കുന്ന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ നടത്തേണ്ടതാണ്.

Saturday, February 20, 2016

പെന്‍ഷന്‍കാരുടടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്

പത്താം ശമ്പള കമ്മീഷെന്റെ ശുപാര്‍ശകള്‍ക്ക് അനുസൃതമായി സംസ്ഥാന പെന്‍ഷകാരുടെടെ പെന്‍ഷന്‍ ധനകാര്യ വകുപ്പിെന്റെ 20.01.16- ലെ 9/16/ധന എന്ന സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവ്  പ്രകാരം പരിഷ്കരിക്കുകയുണ്ടായി. ബാങ്ക് മുഖേന പെന്‍ഷന്‍ കൈപ്പറ്റുന്നവരില്‍  പെന്‍ഷന്‍ പരിഷ്കരിക്കുനതിനു വേണ്ടി അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിക്കുനത് സംബന്ധിച്ച് ആശയ കുഴപ്പം നിലനില്‍ക്കുനതായി സര്‍ക്കാറിന്റെ ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

Friday, February 19, 2016

പട്ടികജാതി വിദ്യാര്‍ത്ഥികളുടെ ലംപ്‌സംഗ്രാന്റ് ഗണ്യമായി വര്‍ദ്ധിപ്പിച്ചതായി മന്ത്രി എ.പി. അനില്‍കുമാര്‍

പട്ടികജാതി വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് നല്‍കി വരുന്ന ലംപ്‌സംഗ്രാന്റ് കാലോചിതമായി പരിക്ഷ്‌കരിക്കാന്‍ തീരുമാനിച്ചതായി പട്ടികജാതി, പിന്നോക്ക ക്ഷേമ, ടൂറിസം മന്ത്രി എ.പി അനില്‍കുമാര്‍ അറിയിച്ചു. കെ.ജി വിഭാഗത്തില്‍ നിലവില്‍ നല്കി വരുന്ന 150 രൂപ 500 രൂപയായും (333 ശതമാനം വര്‍ദ്ധന), എല്‍പി വിഭാഗത്തിലേത് 250 എന്നത് 500 രൂപയായും (100 ശതമാനം), യു.പി വിഭാഗം വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് നല്കി വരുന്ന 500 രൂപ 1000 രൂപയായും (100 ശതമാനം),ഹൈസ്‌കൂള്‍ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് 750 രൂപയില്‍ നിന്ന് 1000 രൂപയായു (33 ശതമാനം) മാണ് വര്‍ദ്ധിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്.

സ്‌പെഷ്യല്‍ ട്രഷറി സേവിംഗ്‌സ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ആരംഭിക്കാന്‍ അനുമതി

സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ ഡ്രോയിംഗ്-ഡിസ്‌ബേഴ്‌സിംഗ് ഓഫീസര്‍മാര്‍ക്കും പലിശ രഹിത സ്‌പെഷ്യല്‍ ട്രഷറി എസ്.ബി അക്കൗണ്ടുകള്‍ തുടങ്ങുന്നതിന് അനുമതി നല്‍കി ഉത്തരവായി. ഇത്തരം അക്കൗണ്ടുകളിലുടെയാവും ഇനി പ്രൊഫഷണല്‍ ടാക്‌സ്, സഹകരണ തിരിച്ചടവുകള്‍, മറ്റ് റീഫണ്ടു ക്ലയിമുകളും നല്‍കുക. തിരിച്ചടവുകള്‍ ഈ എസ്.ബി അക്കൗണ്ടുകളില്‍ ചെക്ക് മുഖാന്തിരം നല്‍കും .
ഉത്തരവ് ഡൗണ്‍ലോഡ്സില്‍ 

Thursday, February 18, 2016

SSLC VALUATION 2016 - LTR FROM PAREEKSHA COMMISIONER TO DEO'S

2016 മാർച്ച് എസ്.എസ്.എൽ.സി. പരീക്ഷയുടെ ഉത്തരക്കടലാസുകൾ മൂല്യനിർണ്ണയം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ക്യാമ്പുകൾ ഏപ്രിൽ-1 ന് ആരംഭിക്കുകയാണ്. ഇതിലേയ്ക്കായുള്ള ഓൺലൈൻ അപേക്ഷകൾ ഒരു വർഷം സർവ്വീസ് പൂർത്തിയാക്കി എസ്.എസ്.എൽ.സി. ക്ലാസ്സുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന എച്ച്.എസ്.എ.മാരിൽ നിന്നും ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.ആയതിനാൽ ഓൺലൈൻ അപേക്ഷകളുടെ കൺഫർമേഷൻ അതാത് ഹെഡ്മാസ്റ്റർമാർ 20/02/2016 ന് മുൻപ് നടത്തണമെന്ന നിർദ്ദേശം ഡി.ഇ.ഒ. യിൽ നിന്ന് നൽകേണ്ടതാണ്. മൂല്യനിർണ്ണയത്തിന് അദ്ധ്യാപകരുടെ കുറവ് നേരിടുന്നതിനാൽ ഇംഗ്ലീഷ്, ഫിസിക്സ്, കെമസ്തടി, ബയോളജി വിഭാഗത്തിലെ യോഗ്യരായ അദ്ധ്യാപകർ നിർബന്ധമായും ഓൺലൈൻ അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കേണ്ടതിനാൽ തങ്ങളുടെ സ്കൂളിലെ മേൽപറഞ്ഞ വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന എല്ലാ എച്ച്.എസ്.എ. മാരും ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ആയതിന്റെ കൺഫർമേഷൻ നടത്തിയെന്നും എല്ലാ പ്രഥമാദ്ധ്യാപകരും ഉറപ്പാക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇക്കാര്യത്തിൽ ജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസിൽ നിന്നും അടിയന്തിര നിർദ്ദേശം എല്ലാ സ്കൂളുകൾക്കും നൽകേണ്ടതാണ്.
ഉത്തരവ് ഡൗണ്‍ലോഡ്സില്‍

PAY REVISION TIPS 2016


പേ റിവിഷന്‍ സര്‍വ്വീസ് ബുക്കില്‍ രേഖപ്പെടുത്തുമ്പോള്‍ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങള്‍.. 
1)പേ റിവിഷന്‍ റണ്ണിംഗ് എന്‍ട്രി നടത്തിയതിന് ശേഷം 01-07-2014 മുതലുള്ള പുതിയ ശമ്പളവും സ്കെയില്‍ ഔഫ് പേയും മറ്റ് കാര്യങ്ങളും വീണ്ടും നിര്‍ദ്ദിഷ്ട കോളത്തില്‍ രേഖപ്പെടുത്തണം.നേരത്തെയുള്ള Basic Pay, Scale of Pay എന്നിവയുടെ മുകളില്‍ ചുവന്ന മഷികൊണ്ട് വട്ടം വരച്ച് പുതിയ പേയും മറ്റും രേഖപ്പെടുത്തുന്ന രീതി ശരിയല്ല. 
2) 01.07.2014 ന് ശേഷം ഗ്രേഡ് ഉണ്ടെങ്കില്‍ 01-07-2014 ന് പേ ഫിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം പുതിയ ഗ്രേഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തയ്യറാക്കി ആവശ്യമായ കോപ്പികള്‍ സഹിതം സര്‍വ്വീസ് ബുക്ക A.E.O ല്‍ അയക്കണം. 

SSLC MODEL EXAM 2016 - ANSWER KEYS

HINDI BY RAVI M KADANNAPALLI
ENGLISH BY PRASHANTH P.G, GHSS KOTTODI, KASARAGOD
ENGLISH: Johnson T.P, HSA, CMS HS, Mundiappally
PHYSICS : SASIKUMAR V (H.S.A Phy.Sc.),Sree Vidhya High School ,Eruthenpathy
CHEMISTRY BY NOUSHAD T.K GHSS Mangalpady, Kasaragod
CHEMISTRY
:RAVI P AND DEEPA C HS PERINGODE
BIOLOGY
: Abdurahiman E HSA TSS Vadakkangara ,Malappuram
SOCIAL: Alice Mathew,HSA (SS), Govt. HS Vechoor, Vaikom, Kottayam

SOCIAL:Bindumol P.R, Govt. Girls HSS Vaikom and K.S Deepu, HSS& HSS Brahmamangalam
MATHS:BINOYI PHILIP, GHSS KOTTODI, Kasaragod

Wednesday, February 17, 2016

LSS/USS SLIDE PRESENTATION, AND READING MATERIAL FOR CHIEF AND DEPUTY CHIEF BY DIET PALAKKAD

Reading Material to chief and Deputy chief (Duties of chief,deputy chief) by diet Palakkad
Slide presentation on LSS/USS by Diet Palakkad
LSS/USS Exam Hall tickets
LSS USS പരീക്ഷയ്ക്ക് പങ്കെടുക്കുന്ന വിദ്യാര്‍ഥികളുടെ ഹാള്‍ ടിക്കറ്റുകള്‍ ഇപ്പോള്‍ ഡൗണ്‍ ലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് . LSS USS 2016 Download Hall Ticket എന്നതില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു വെബ്‌സൈറ്റിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാവുന്നതാണ്. കുട്ടികളുടെ ഡാറ്റ എന്റര്‍ ചെയ്യാന്‍ ഉപയോഗിച്ച അതേ യൂസര്‍ നെയിമും പാസ്‌വേഡുമാണ് ഇവിടേയും ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്.  ഉദാഹരണമായി User Name : S29050 (S എന്ന ഇംഗ്ലീ‍ഷ് അക്ഷരത്തോടൊപ്പം സ്കൂള്‍കോഡ് ചേര്‍ക്കുക)ലോഗിന്‍ പാസ്‌വേഡ് മറന്നു പോയെങ്കില്‍ AEO ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെടേണ്ടതാണ് .ഡൗണ്ഡലോഡ് ലിങ്ക് left side pane ല്‍(LSS/USS Scholarships) ലഭ്യമാണ്.

ന്യൂന സംഖ്യകള്‍- ഗണിത പ്രവര്‍ത്തന സഹായി ക്ലാസ് 8

എട്ടാം ക്ലാസിലെ ന്യൂനസംഖ്യകള്‍ എന്ന പാഠഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പഠനപ്രവര്‍ത്തനമാണ് ശ്രീ പ്രമോദ് മൂര്‍ത്തി സാര്‍ ഇത്തവണ തയ്യാറാക്കി അയച്ച് തന്നിരിക്കുന്നത്. ന്യൂനസംഖ്യകളുടെ സങ്കലനവും വ്യവകലനവും പാഠഭാഗത്തിലേതില്‍ നിന്നും വ്യത്യസ്ഥമായി സംഖ്യാരേഖകളുടെ സഹായത്തോടെ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് ഇവിടെ. Ubuntu 10.04 , Ubuntu 14.04 എന്നിവയില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന രണ്ട് വ്യത്യസ്ഥ ഫയലുകള്‍ ചുവടെയുള്ള ലിങ്കുകളില്‍ നിന്നും ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം അനുസരിച്ച് ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്.ഡൗണ്‍ലോഡ്  ചെയ്ത ഫയലിനെ Extract ചെയ്താന്‍ സോഫ്ട് വെയര്‍  പ്രവര്‍ത്തന സജ്ജമായി. പ്രവര്‍ത്തിപ്പിച്ച് അഭിപ്രായം അറിയിക്കുമല്ലോ..ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗിന് വേണ്ടി ഇവ തയ്യാറാക്കി അയച്ച് തന്ന പ്രമോദ് മൂര്‍ത്തി സാറിന് ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗ് ടീമിന്റെ നന്ദി.
To download Negative Numbers software for Ubuntu 10.04- Click Here
To download Negative Numbers software for Ubuntu 14.04 -Click Here

Tuesday, February 16, 2016

DIRECTION TO USE SPARK FOR PAY FIXATION OF NON GAZETTED OFFICERS

1. The DDOs shall ensure that income tax deduction if any, on account of revised pay shall be recovered from the salary of employees during the salary of February 2016 itself, if the revised pay is drawn in the current financial year. It is also instructed that separate bills shall be prepared for claiming salary of employees in revised and pre-revised scale and duly authenticated pay fixation statement shall be attached with the salary bills, at the time of claiming revised pay.
2.The pay and allowances of the State Government employees have been revised with effect from 01.07.2014. In order to have uniformity in pay fixation, NIC has developed a module in SPARK for fixation of pay in the revised scale. All Drawing & Disbursing Officers (DDOs) are therefore instructed to make use of this module for pay revision fixation in respect of NGOs under their control.
Click here to Download circular
Click here to download Tutorial for Pay Revision in Spark

നോണ്‍ ഗസറ്റഡ് ഓഫീസര്‍മാര്‍ക്ക് പുതുക്കിയ ശമ്പളസ്‌കെയിലില്‍ പേ ഫിക്‌സേഷന്‍ നടത്തുന്നതിന് എന്‍.ഐ.സി. സ്പാര്‍ക്കില്‍ പ്രത്യേക സംവിധാനമൊരുക്കി.തങ്ങളുടെ കീഴിലുള്ള ജീവനക്കാരുടെ പേ ഫിക്‌സ് ചെയ്യാന്‍ എല്ലാ DDOമാരും ഈ സംവിധാനം പ്രയോജനപ്പെടുത്തണം.പുതുക്കിയ ശമ്പളത്തില്‍ വരുമാന നികുതി ഈടാക്കേണ്ടതുണ്ടെങ്കില്‍ ഫെബ്രുവരി മാസത്തെ ശമ്പളത്തില്‍ നിന്നുതന്നെ അത് ഈടാക്കുന്നുവെന്ന് DDO.മാര്‍ ഉറപ്പുവരുത്തണമെന്നും ഇത് സംബന്ധിച്ച് ധനവകുപ്പ് പുറത്തിറക്കിയ സര്‍ക്കുലറില്‍ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

IT MODEL PRACTICAL EXAMINATION - VIDEO TUTORIAL BY VIPIN MAHATMA(courtesy:Maths blog)

വിപിന്‍ മഹാത്മ തയ്യാറാക്കിയ ഐടി മോഡല്‍ പരീക്ഷാ വീഡിയോ ട്യൂട്ടോറിയലുകള്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു.  അല്പം വെകിയെങ്കിലും ഇവ ലഭിച്ചത് വിപിന്‍ സാര്‍ പരഞ്ഞത് പോലെ  കുട്ടികള്‍ക്കും,അധ്യാപകര്‍ക്കും  ആശ്വാസം തന്നെയാണ്.അവസാനം നിമിഷം കുട്ടികള്‍ക്ക്  തീര്‍ച്ചയായും ഇതൊരു കൈതാങ്ങാകും എന്ന കാര്യത്തില്‍ സംശയമില്ല. ഈ Video Tutorial തയ്യാറാക്കിയ വിപിന്‍ മഹാത്മാ സാറിനും, പ്രസിദ്ധീകരിച്ച മാത്സ് ബ്‌ലോഗിനും ഒരായിരം നന്ദി..
Lookup function - 1
Lookup function - 2
Mail Merge - 1
Mail Merge - 2
IF function
Database - 1
Database - 2
Q-GIS - 1
Q-GIS - 2
Q-GIS - 3
PYTHON
TUPI - 1
TUPI - 2
TUPI - 3
TUPI - 4
Kompozer
Geogebra - 1
Geogebra - 2
Geogebra - 3
Geogebra - 4

Related Posts
IT MODEL EXAM PRACTICAL QUESTIONS 2016 - MALAYALAM MEDIUM
IT MODEL EXAM PRACTICAL QUESTIONS 2016 - ENGLISH MEDIUM
 • IT Theory Sample Questions-All Chapters in Malayalam Medium  by IT@School Project
 • IT Theory Sample Questions-All Chapters in Kannada Medium by IT@School Project
 • ഇങ്ക്സ്കേപ്പ് - ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുവാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
 • IT MODEL PRACTICAL EXAM 2016 - QUESTIONS AND ANSWERS(PYTHON, QGIS AND GEOGEBRA)
 • SSLC - IT THEORY QUESTION BANK -QUESTIONS AND ANSWERS FROM 2014 TO 2016
 • IT Model Practical പരീക്ഷയിലെ Tupi 2D magic നിന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങള്‍ക്കും ഉത്തരങ്ങള്‍ക്കും ഇവിടെ ക്ലിക് ചെയ്യുക 
 • Sunday, February 14, 2016

  SSLC -IT THEORY SAMPLE QUESTIONS - ALL CHAPTERS MALAYALAM AND KANNADA MEDIUM BY IT@SCHOOL PROJECT

  IT പരീക്ഷ മറ്റന്നാള്‍(16-02-2016) മുതല്‍ തുടങ്ങുകയാണല്ലോ..കുട്ടികളെല്ലാം IT theory , Practical ചോദ്യങ്ങള്‍ ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്ത് പഠിക്കുന്നുണ്ട്.പക്ഷെ ചില കുട്ടുകാര്‍ക്ക് പരാതി. 2014 മുതല്‍ 2016 വരെയുള്ള IT theory പരീക്ഷകളിലെ ചോദ്യങ്ങള്‍ ബ്ലോഗില്‍ ഉണ്ടെങ്കിലും വീട്ടില്‍ കംപ്യൂട്ടര്‍ ഇല്ലാത്തത്കൊണ്ട് ചോദ്യങ്ങള്‍ ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുവാന്‍ സാധിച്ചില്ലത്രെ..ഫയല്‍ സൈസ് കൂടുതല്‍ ആയത്കൊണ്ട് മൊബൈലില്‍ ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുവാന്‍ സാധിക്കുന്നില്ല എന്നതാണ് ഒന്നാമത്തെ പ്രശ്നം. കന്നഡ ചോദ്യങ്ങള്‍ പബ്ലിഷ് ചെയ്തില്ല എന്നത് രണ്ടാമത്തെ പരാതി.(നമ്മുടെ ജില്ലയില്‍ കുറേ ഏറെ കന്നഡ മീഡിയം സ്കൂളുകളുണ്ട്).കൂട്ടുകാര്‍ ക്ഷമിക്കുക.സമയമില്ലാത്തത്കൊണ്ടാണ്.ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗിന്റെ Blog team നോക്കിയാല്‍ കാര്യങ്ങള്‍ മനസ്സിലാകും.ഒരു കൊച്ചു ടീം.എന്നാലും നിങ്ങളുടെ പരാതി പരിഹരിക്കുവാന്‍ ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗ്,IT@school project രണ്ട് ഭാഗങ്ങളായി പബ്ലിഷ് ചെയ്ത് ചോദ്യോത്തരങ്ങളെ സംയോജിപ്പിച്ച് മലയാള, കന്നട ഭാഷകളില്‍ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ്. ഇതിന്റെ ഫയല്‍ സൈസ് 478.7 Kb മാത്രമാണ്. അത്കൊണ്ട് കൂട്ടുകാര്‍ക്ക് മൊബൈലില്‍ ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാം.പരീക്ഷ തുടങ്ങുന്നത് വരെ പഠിക്കാം.മൊബൈല്‍ ഫോണ്‍ സ്കൂളിലേയ്ക്ക് കൊണ്ടു പോകരുതെ കേട്ടോ..ചുവടെയുള്ള ലിങ്കികളില്‍നിന്ന് ഫയലുകള്‍ ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യൂ....

 • IT Theory Sample Questions-All Chapters in Malayalam Medium  by IT@School Project
 • IT Theory Sample Questions-All Chapters in Kannada Medium by IT@School Project
 • Related posts
 • ഇങ്ക്സ്കേപ്പ് - ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുവാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
 • IT MODEL PRACTICAL EXAM 2016 - QUESTIONS AND ANSWERS(PYTHON, QGIS AND GEOGEBRA)
 • SSLC - IT THEORY QUESTION BANK -QUESTIONS AND ANSWERS FROM 2014 TO 2016
 • KIRANAM - PHYSICS WORK BOOK BY DIET IDUKKI

  ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ പത്താം ക്ലാസ് വിജയം 100 ശതമാനത്തിലെത്തിക്കുന്നതിന് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തില്‍  ഇടുക്കി ഡയറ്റ്  തയ്യറാക്കിയ കര്‍ണികാരം എന്ന ഗണിത പഠന സഹായിയെയും, ന്യൂക്ലിയസ്സ് എന്ന രസതന്ത്ര പഠന സഹായിയെയും, ജാലകം എന്ന സാമൂഹ്യശാസ്ത്ര പഠന സഹായിയെയും കൂട്ടുകാര്‍ ഇനിനകം തന്നെ ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്ത് വായിച്ച് കാണുമല്ലോ.. ഇപ്പോളിതാ ഭൗതികശാസ്ത്ര പഠന സഹായിയെ ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗ് നിങ്ങളുയെ മുമ്പില്‍ എത്തിക്കുകയാണ്. ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്ത് വായിക്കുക.മനസ്സില്‍ ഉറപ്പിക്കുക.നല്ല ഗ്രേടോടെ പാസ്സാകുക.എല്ലാ കൂട്ടുകാര്‍ക്കും വിജയാശംസകള്‍
  കിരണം -ഭൗതികശാസ്ത്ര പഠന സഹായി ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുവാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

  SSLC 2016 - INSTRUCTIONS

  2016 എസ്.എസ്.എൽ.സി ഐ.റ്റി പ്രാക്ടിക്കൽ പരീക്ഷയുടെ സി.ഡി ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ഫെബ്രുവരി 15,16 തീയതികളിലായി പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടതും ഫെബ്രുവരി 27-നകം തന്നെ എല്ലാ ജില്ലകളിലും പരീക്ഷ പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടതും ആണ്.
  • നിരന്തര മൂല്യനിർണ്ണയത്തിന്റെ സ്കോറുകൾ ഓൺലൈൻ എൻട്രി വരുത്തേണ്ട തീയതി 16-02-2016 വരെ ദീർഘിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.
  • മൂല്യനിർണ്ണയത്തിന് ഓൺലൈൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ നൽകേണ്ട തീയതിയും 16-02-2016 വരെ ദീർഘിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.
  IT model Exam ന് ആവശ്യമായ P3, P4,P5 , P6, P7, P8 ഫോമുകളും, Check list, Rough Work നുള്ള ഷീറ്റുകളും ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാം.

  Friday, February 12, 2016

  ANNUAL EXAM TIME TABLE REG.

  ഇന്നലെ(11-02-2016) തിരുവനന്തപുരത്ത് നടന്ന QIP meeting ല്‍ എടുത്ത തീരുമാനങ്ങള്‍...
  ഫെബ്രുവരി 20ന് നടക്കേണ്ട ഹൈസ്കൂള്‍ അധ്യാപകരുടെ ക്ലസ്റ്റര്‍ പരിശീലനം വേണ്ടെന്ന് വച്ചു....
  8, 9 വാര്‍ഷിക പരീക്ഷാ തിയതികളില്‍ ചില മാറ്റങ്ങള്‍ വരുത്തി...
  അവ ചുവടെ ...

  IT MODEL EXAM PRACTICAL QUESTIONS 2016 WITH ANSWERS - INKSCAPE

  IT MODEL PRACTICAL പരീക്ഷയില്‍ ഇങ്ക്സ്കേപ്പ് വിഭാഗത്തില്‍ കുറച്ച് കട്ടിയെന്ന്  തോന്നിയ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളും അവയെ ചെയ്യുന്ന രീതിയുമാണ് ഇന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. ഇതോടെ ഐ.ടി പ്രാക്ടിക്കല്‍ പരീക്ഷയില്‍  ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങളില്‍ കുട്ടികള്‍ക്ക് ചെയ്യാന്‍ പ്രയാസം നേരിട്ട എല്ലാ ചോദ്യങ്ങള്‍ക്ക്   ഉത്തരം നല്‍കി കഴിഞ്ഞു എന്ന് ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗ് വിശ്വസിക്കുന്നു.ഇങ്ക്സ്കേപ്പിലെ ചോദ്യങ്ങള്‍ക്ക്പതിവ് പോലെ ഉത്തരങ്ങള്‍ തയ്യാറാക്കി അയച്ചിരിക്കുന്നത് നവജീവന ഹയര്‍ സെക്കണ്ടറീ സ്കൂളിലെ ശ്രീ ഹരീഷ് സാര്‍ തന്നെയാണ്.തിരക്കുകള്‍ക്കിടയിലും സമയം കണ്ടെത്തി ഉത്തരങ്ങള്‍ അയച്ച് തന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ നല്ല മനസ്സിന് ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗ് നമിക്കുന്നു.
  ഇങ്ക്സ്കേപ്പ് - ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുവാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക 

  IT MODEL PRACTICAL EXAM 2016 - QUESTIONS AND ANSWERS(PYTHON, QGIS AND GEOGEBRA)
  SSLC - IT THEORY QUESTION BANK -QUESTIONS AND ANSWERS FROM 2014 TO 2016(Updated)

  Thursday, February 11, 2016

  IT MODEL PRACTICAL EXAMINATION 2016 - QUESTIONS AND ANSWERS FROM TUPI 2D MAGIC


  SSLC IT പരീക്ഷ പടിവാതിലില്‍ എത്തിയിരിക്കുന്നു.പരീക്ഷയ്കുു തയ്യാറെടുക്കാന്‍ ഇനി അഞ്ച് ദിവസങ്ങള്‍ മാത്രം.പതിവ് പോലെ കുട്ടികള്‍ക്ക് കൈത്താങ്ങായി Udaya English Medium HSS Manjeshwar ലെ ഗണപതി ഭട്ട് സാര്‍ ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗിലൂടെ ഇതാ കൂട്ടുക്കാര്‍ക്ക് മുന്നില്‍ എത്തിയിരികുന്നുു.ഇത്തവണ ആനിമേഷന്‍ വിഭാഗത്തിലെ English Medium Practical ചോദ്യങ്ങളും അവയുടെ ഉത്തരങ്ങളുമായാണ്.കൂടുതല്‍ മികവോടെ Tupi 2D Magic ലെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ചെയ്യാനും ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ പരീക്ഷയെ സമീപിക്കാനും ഇവ കുട്ടികളെ സജ്ജരാക്കും എന്ന കാര്യത്തില്‍ സംശയമില്ല.ശ്രീ ഗണപതി ഭട്ട് സാറിന് ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗിന്റെ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു.
  IT Model Practical പരീക്ഷയിലെ Tupi 2D magic നിന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങള്‍ക്കും ഉത്തരങ്ങള്‍ക്കും ഇവിടെ ക്ലിക് ചെയ്യുക
  Related Posts 
  IT MODEL PRACTICAL EXAM 2016 - QUESTIONS AND ANSWERS(PYTHON, QGIS AND GEOGEBRA)
  SSLC - IT THEORY QUESTION BANK -QUESTIONS AND ANSWERS FROM 2014 TO 2016(Updated)

  Wednesday, February 10, 2016

  SSLC MODEL EXAM 2016 - ANSWER KEY - english

  എസ്.എസ്.എല്‍.സി മോഡല്‍ പരീക്ഷ 2016ലെ ഇംഗ്ലീഷ് പരീക്ഷയിലെ ചോദ്യങ്ങള്‍ക്ക് ഉത്തരസൂചിക തയ്യാറാക്കി അയച്ച് തന്നിരിക്കുന്നത് എല്ലാവര്‍ക്കും സുപരിചിതനായ കൊട്ടോടി സ്കൂളിലെ ശ്രീ പ്രശാന്ത് സാറാണ്.ശ്രീ പ്രശാന്ത് സാറിന്  ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗിന്റെ അഭിനന്ദനങ്ങള്‍.
  ഇംഗ്ലീഷ് ഉത്തര സൂചിക ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുവാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

  Monday, February 8, 2016

  IT MODEL PRACTICAL EXAM 2016 - QUESTIONS AND ANSWERS(updated with QGIS Questions and Answers)

   
  2016 ലെ എസ്.എസ്.എല്‍.സി  - ഐ.ടി പരീക്ഷ ഫെബ്രുവരി 15 മുതല്‍ 27 വരെ നടക്കുമെന്ന് അറിയാമല്ലോ. അതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരുക്കങ്ങള്‍ തകൃതിയായി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.കുട്ടികള്‍ക്ക് മോഡല്‍ പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞാലുടന്‍ ഐ.ടി പരീക്ഷ.തയ്യാറെടുപ്പിന് ഒട്ടും സമയമില്ല. മോഡല്‍ പരീക്ഷയിലെ ചില ചോദ്യങ്ങളാകട്ടെ കുട്ടികളെ വെള്ളം കുടിപ്പിച്ചിരുന്നു..അത്കൊണ്ടാണ് കുട്ടുികളെ സഹായിക്കാന്‍ വേണ്ടി പ്രാക്ടികല്‍ ചോദ്യങ്ങള്‍ക്ക് ഉത്തരങ്ങള്‍ അഥവാ ചെയ്യുന്ന രീതി അയച്ച് തരാന്‍ ഷേണി ബ്ലോഗ് ടീം ചില അദ്ധ്യാപക സുഹൃത്തുകളുടെ സഹായം തേടിയത്.അതിന് പ്രതികരിച്ച് ഉത്തരങ്ങള്‍ അയച്ച് തന്നിരിക്കുന്നത് കന്നട മീഡിയത്തില്‍ പഠിപ്പിക്കുന്ന കാസറഗോഡ് ജില്ലയിലെ നവജീവന ഹയര്‍ സെകണ്ടറി സ്കൂളിലെ അദ്ധ്യാപകനായ ശ്രീ ഹരീഷ് സാറാണ്.അദ്ദേഹം മലയാള ചോദ്യങ്ങള്‍ക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിലാണ് ഉത്തരങ്ങള്‍ നല്‍കിയിരിക്കുന്നത്.അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രയത്നത്തെ ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗ് അഭിനന്ദിക്കുന്നു.ഇത് മറ്റ് അധ്യാപകര്‍ക്കും ഒരു പ്രചോദനമാകട്ടെ എന്നു ആശംസിക്കുന്നു.
  QGIS പ്രാക്ടിക്കള്‍ ചോദ്യോത്തരങ്ങള്‍ക്ക്  ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക 
  GEOGEBRA പ്രാക്ടിക്കള്‍ ചോദ്യോത്തരങ്ങള്‍ക്ക്  ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക 
  PYTHON പ്രാക്ടിക്കള്‍ ചോദ്യോത്തരങ്ങള്‍ക്ക്  ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

  SSLC - IT THEORY QUESTION BANK -QUESTIONS AND ANSWERS FROM 2014 TO 2016(Updated)


  എസ്.എസ്.എല്‍.സി ഐ.ടി മോഡല്‍ പരീക്ഷയിലെ പ്രാക്ടിക്കല്‍ ചോദ്യങ്ങള്‍ ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്ത് ഇതിനകം പ്രാക്ടീസ് തുടങ്ങിയല്ലോ.. പ്രാക്ടികല്‍ പരീക്ഷയില്‍ ഫുള്‍ മാര്‍ക്ക് കിട്ടിയാല്‍ മാത്രം പോരാ.. തിയറിയിലും അഞ്ചിന് മുകളില്‍ മാര്‍ക്ക് ലഭിച്ചാല്‍ മാത്രമേ A+ ഉറപ്പിക്കാന്‍ സാധിക്കുകയുള്ളു. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗ് നിങ്ങള്‍ക്കായി കുറച്ച് തിയറി ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും നല്‍ക്കുന്നു.അധ്യാപകര്‍ നല്‍ക്കുന്ന നോട്ട്സിന്റെ കൂടെ ഈ ചോദ്യോത്തരങ്ങളെയും ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്ത് പഠിച്ചാല്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക് കാര്യങ്ങള്‍ കുറച്ച് കൂടി എളുപ്പമാകും എന്ന് കരുതുന്നു.  2014മുതല്‍ 2016 വരെയുള്ള ചില ചോദ്യങ്ങളാണ് ചുവടെ നല്‍കിയിരിക്കുന്നത്.
  IT THEORY MODEL EXAM 2016 QUESTIONS BY SUBHASH SOMAN SNV GHSS Kadakkavoor
  IT THEORY MODEL EXAM 2016 THEORY QUESTIONS BY P A RAZAK , MALAPPAURAM  ANSWERS

  Saturday, February 6, 2016

  JALAKAM 2016 - A SOCIAL SCIENCE WORK BOOK FOR CLASS 10 BY DIET IDUKKI

  ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ പത്താം ക്ലാസ് വിജയം 100 ശതമാനത്തിലെത്തിക്കുന്നതിന് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തില്‍  ഡയറ്റ് ഇടുക്കി തയ്യാറാക്കിയ ജാലകം എന്ന വര്‍ക്ക് ബുക്ക് ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗ് നിങ്ങളെ മുമ്പിലെത്തിക്കുന്നു.സോഷ്യല്‍ സയന്‍സിന്റെ പഠന നിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും അത് വഴി എസ്.എസ്.എല്‍.സി പരീക്ഷയ്ക്ക് നൂറു ശതമാനം വിജയം കരസ്തമാക്കുന്നതിനും കുട്ടികളെ പ്രാപ്തരാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോട് കൂടിയാണ് ജാലകം എന്ന ഈ പഠന വിഭവം തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്.ഈ പുസ്തകത്തിലൂടെ പരമാവധി ആശയങ്ങള്‍ ലളിതരൂപത്തില്‍ കുട്ടികളില്‍ എത്തിക്കാന്‍ സാധികുമെന്ന് പ്രതീക്ഷ.
  "ജാലകം" സോഷ്യല്‍ സയന്‍സ് വര്‍ക്ക്ബുക്ക് ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുവാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
  Related Posts
  MATHS AND CHEMISTRY STUDY MATERIALS 2016 FOR SSLC STUDENTS BY DIET IDUKKI

  BIOLOGY MODEL QUESTION PAPER 2016 BY AJITH ULLIYERI, KOZHIKODE

  എസ്.എസ്.എല്‍.സി പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്ന കുട്ടികള്‍ക്ക് വേണ്ടി ബയോളജി മാതൃകാ ചോദ്യ പേപര്‍ തയ്യാറാക്കി അയച്ച് തന്നിരിക്കുന്നത് അരിക്കുളം KPMSM  ഹയര്‍ സെക്കണ്ടറി സ്കൂളിലെ അദ്ധ്യാപകനായ ശ്രീ അജിത്ത് സാറാണ്.റിവിഷണ്‍ സമയമായത്കൊണ്ട് കുട്ടികള്‍ക്കും അദ്ധ്യാപകര്‍ക്കും ഇത് ഏറെ ഉപകരിക്കും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു.ചോദ്യ പേപര്‍ ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്ത് അഭിപ്രായങ്ങള്‍ പങ്കുവെയ്ക്കുമല്ലോ...
  ശ്രീ അജിത്ത് സാറിന് ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗ് ടീമിന്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി..
  ബയോളജി മാതൃകാ ചോദ്യപേപര്‍ ‍‍ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുവാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

  Related posts
  Biology Exam capsule for Non D+ students
  OrukkamBiology 2016(by Edn. Dept) - Answers

  Friday, February 5, 2016

  ORUKKAM MATHS - SELF EVALUATION TOOLS IN GAMBAS BY PRAMOD MOORTHY


  പത്താം ക്ലാസ് വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്കായ് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് പുറത്തിറക്കിയ പഠനസഹായിയായ ഒരുക്കത്തിലെ (ഗണിതം)വൃത്തങ്ങള്‍, ത്രികോണമിതി , രണ്ടാംകൃതി സമവാക്യങ്ങള്‍  എന്ന പാഠഭാഗങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളും സൂചക സംഖ്യകള്‍, ബഹുപദങ്ങള്‍ എന്ന പാഠഭാഗങ്ങളിലെ ഘടകക്രിയ എന്നിവയെയും സ്വയം ചെയ്ത് പരിശീലിക്കുന്നതിനുള്ള പരിശീലന സോഫ്ട് വെയറുകളെ രൂപപ്പെടുത്തിയത് കുണ്ടൂര്‍ക്കുന്ന് TSNMHSലെ ഗണിതാധ്യാപകനായ ശ്രീ പ്രമോദ് മൂര്‍ത്തി സാറാണ്. ചുവടെയുള്ള ലിങ്കുകളില്‍നിന്ന് ഫയലുകളെ ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്ത് കമ്പ്യൂട്ടറില്‍ സേവ് ചെയ്യുക. ഈ ഫയലുകളെ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത്  Extract ചെയ്യുമ്പോള്‍ ലഭിക്കുന്ന Iconകളില്‍ ഡബിള്‍ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അവയെ പ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കാവുന്നതാണ്.ഉബുണ്ടു 14.04ല്‍ പ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കാവുന്ന ഈ സോഫ്ട് വെയറുകളെ പ്രവര്‍ത്തിപ്പിച്ച് നോക്കി അഭിപ്രായങ്ങള്‍ പങ്കുവെയ്ക്കുമല്ലോ.. 
  ഈ സോഫ്ട് വെയറുകളെ ഷേണി ബ്ലോഗിന് അയച്ച് തന്ന ശ്രീ പ്രമോദ് സാറിനും TSNMHS കുണ്ടൂര്‍ക്കുന്ന് സ്കൂളിലെ ഗണിത ക്ലബ്ബിനും ഷെണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗ് ടീമിന്റെ നന്ദി.

  Thursday, February 4, 2016

  SSLC CE MARK TABULATION 2016 -PRESENTATION AND USER GUIDE

  SSLC CE Marks can be uploaded to Pareekshabhavan site from 07-02-2016 to 13-02-2016.A presentation on CE mark uploading and a user guide is given below.Download the files and make yourself well trained in CE Mark uploading even before the link for CE mark upload is active.

  Click here to Download the Presentation
  Click here to download the CE Mark Tabulation User Guide from Pareeksha Bhavan 

  Tuesday, February 2, 2016

  MATHS AND CHEMISTRY STUDY MATERIALS 2016 FOR SSLC STUDENTS BY DIET IDUKKI


  പത്താം തരം ഗണിത, രസതന്ത്രം പാഠ പുസ്തകങ്ങളിലെ മുഴുവന്‍ ആശയങ്ങളും ഉള്‍കൊള്ളിച്ച് കൊണ്ട് എല്ലാം വിധ കുട്ടികളെയും മനസ്സില്‍ കണ്ടുമാണ് ഡയറ്റ് ഇടുക്കി ഈ പഠന സഹായികള്‍ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.ഇപ്പോള്‍ തന്നെ പഠിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള പാഠ പുസ്തകത്തിലെ ആശയങ്ങള്‍ ഒന്നു കൂടി ഓര്‍മിക്കുവാനും ഉറപ്പിക്കാനും ആ ധാരണകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി പ്രായോഗിക ചോദ്യങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നതിനും പഠിതാവിനെ പ്രാപ്തനാക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഇതിലെ അവതരണം. മെറ്റീരിയല്‍ ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്ച് പഠിക്കുമല്ലോ..എല്ലാവര്‍ക്കും വിജയാശംകള്‍...
  To download Mathematics study Material Click here
  To download Chemistry study Material      Click here 

  LSS/USS QUESTION BANK 2018

  LSS/USS പരീക്ഷകളുടെ മാതൃകാ ചോദ്യ ശേഖരം തയ്യറാക്കിയത് ഡയറ്റ് ഇടുക്കി.
  പുതിയ രീതിയിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളായത്കൊണ്ട് കുട്ടികള്‍ക്ക് ഏറെ ഉപകരിക്കും എന്ന് കരുതുന്നു.

  CLICK HERE TO DOWNLOAD LSS QUESTION BANK 2018 - BY TUNE PATTAMBI
  LSS QUESTION PAPERS 2018 - PUBLISHED BY PAREEKSHA BHAVAN
  USS QUESTION PAPERS 2018 - PUBLISHED BY PAREEKSHA BHAVAN 
    LSS QUESTION PAPERS FROM DIET WAYANAD
  LSS MODEL QUESTIONS 2016-FROM DIET KOTTAYAM
  LSS 2016 MODEL QUESTIONS FROM DIET KOZHIKODE
  LSS MODEL QUESTION PAPERS from DIET Thiruvananthapuram
  LSS SAMPLE QUESTION PAPER from DIET Thiruvananthapuram
  KSTA NIRAVU - MODEL LSS QUESTION PAPER 
  LSS MODEL QUESTION BY SSA KASARAGOD 

  Monday, February 1, 2016

  IT Practical Question - Solution by Hareesh S.K NHSS Perdala ,Kasaragod

  IT Model Practical പരീക്ഷയിലെ ഒരു ചോദ്യമാണ് ചുവടെ നല്‍കിയിരിക്കുന്നത്.

  ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യുക  എന്ന് പല കൂട്ടുക്കാരും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. Fi എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഭാഗത്തെ വെള്ള നിറത്തിലുള്ള shape തയ്യാറാക്കുന്നതാണ്  പ്രശ്നം. ഏറെ ആലോചിച്ചിട്ടും പിടികിട്ടാതെ വിഷമിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് സുഹൃത്തായ ഹരീഷ് മാഷ് സഹായത്തിനെത്തിയത്.അദ്ദേഹം എനിക്ക്  അയച്ച് തന്ന ഹെല്‍പ്പ് ഫയല്‍ നിങ്ങളോട് പങ്ക് വെയ്ക്കുന്നു.
  ഫയല്‍ ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുവാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക