2019 മാർച്ചിൽ നടക്കുന്ന എസ്.എസ്.എൽ.സി. പരീക്ഷയുടെ ഉത്തരക്കടലാസുകൾ മൂല്യനിർണ്ണയം ചെയ്യുന്നതിന് എച്ച്.എസ്.എമാർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. പ്രഥമാദ്ധ്യാപകർക്ക് ഐഎക്‌സാംസിൽ എച്ച്.എം ലോഗിൻ വഴി അപേക്ഷകളുടെ വിവരങ്ങൾ ഓൺലൈനായി സമർപ്പിച്ച ശേഷം കൺഫേം ചെയ്ത് അപേക്ഷ സമർപ്പണം പൂർത്തിയാക്കേണ്ട അവസാന ദിവസം മാർച്ച് ഏഴുവരെ നീട്ടി. തങ്ങളുടെ സ്‌കൂളുകളിലെ എല്ലാ അദ്ധ്യാപകരും അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന വിവരം പ്രഥമാദ്ധ്യാപകൻ ഉറപ്പ് വരുത്തണം** **

Send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Saturday, 6 September 2014

NMMS/NTSE STUDY MATERIALS & PREVIOUS YEAR QUESTION PAPERS(KANNADA)

Nov 2013 Question paper - NTSE ||GMAT|| LCT||SAT
NMMS ||GMAT|| SAT
Nov 2013 - Key Answers (GMAT & SAT)||NTSE & NMMS 
Hand Book - NTSE ||GMAT || SAT
NMMS ||GMAT || SAT 
National Level NTS examination pattern
Nov 2012 - Question Paper - NTSE ||GMAT||SAT|
| NMMS ||GMAT||SAT
Nov 2012 - Key Answers (GMAT & SAT) ||NTSE || NMMS 
Nov 2011 - Question Paper NTSE & NMMS||GMAT ||SAT
Nov 2009 - Question paper NTSE & NMMS || GMAT || SAT 
NTSE/NMMS study material

6 comments:

Kasaragod deo said...

Very nice effort.. keep it up... The blog is becoming an information portal for our Educational District....

Kindly add a page as ...Comments...so that common comments can be made..
gud show...

Brc Kumbla said...

Its a useful information

Raveendranatha Nayak Sheni said...

comments are visible on the left side bar just below the links widget

GHSS KOTTODI said...

sir
please publish malayalam medium q.papers of NMMS and NTSE

GHSS KOTTODI said...
This comment has been removed by the author.
Raveendranatha Nayak Sheni said...

Dear krishnan sir,
Thanks for your suggestion. NTSE/NMMS English medium question bank published..