29.01.2018 നിയമനാംഗീകാരം ലഭിച്ച ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പള കുടിശ്ശിക നിലവിലുള്ള പി.എഫ് അക്കൗണ്ടിൽ ലയിപ്പിക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച് circular dtd 10-01-2018..see downloads**GPAIS - 2018 വർഷത്തേക്കുള്ള പ്രീമിയം തുക കുറവ് ചെയ്യുന്നതിനും ഒടുക്കുന്നതിനുമുള്ള സമയ പരിധി ദീർഘിപ്പിക്കുന്നു GO(P)No 6/2018/Fin dtd 09/01/2018.see downloads**.

please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Wednesday, 4 February 2015

ORUKKAM 2015 BY EDUCATION DEPT. KERALA

EDUCATION DEPARTMENT OF KERALA PUBLISHED ORUKKAM 2015 - STUDY MATERIALS FOR SSLC STUDENTS 
പതിവ് പോലെ ഈ വര്‍ഷവും വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ്  ഒരുക്കം എന്ന പഠന സഹായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. അല്പം വൈകിയെങ്കിലും ഇനിയും കുട്ടികള്‍ക്കു് റിവിഷന്‍  ചെയ്യവാന്‍  സമയമുണ്ട്. ഡൗണ്‍ലോഡ്  ചെയ്ത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുമല്ലേോ....
Sl.No Subjects
1 Arabic
2 Chemistry
3 Hindi
4 Mathematics
5 Sanskrit
6 Urdu
7 Biology
8 English
9 Malayalam
10 Physics
11 Social Science
12 English Version of Biology By Jeevashastrajalakam blog

No comments: