29.01.2018 നിയമനാംഗീകാരം ലഭിച്ച ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പള കുടിശ്ശിക നിലവിലുള്ള പി.എഫ് അക്കൗണ്ടിൽ ലയിപ്പിക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച് circular dtd 10-01-2018..see downloads**GPAIS - 2018 വർഷത്തേക്കുള്ള പ്രീമിയം തുക കുറവ് ചെയ്യുന്നതിനും ഒടുക്കുന്നതിനുമുള്ള സമയ പരിധി ദീർഘിപ്പിക്കുന്നു GO(P)No 6/2018/Fin dtd 09/01/2018.see downloads**.

please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Monday, 2 February 2015

MUKULAM QUESTION PAPERS 2015

SSLC 2015 - Model  QPs
(Mukulam - KANNUR)
എസ് എസ് എല്‍ സി പരീക്ഷാ തയ്യാറെടുപ്പിനായി കണ്ണൂര്‍ നിന്നും സുരേഷ് കെ സാര്‍ അയച്ചുതന്ന മാത്സ് ബ്ലോഗില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച കണ്ണൂര്‍ ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ "മുകുളം" മോഡല്‍ പരീക്ഷാ ചോദ്യപേപ്പറുകള്‍ ചുവടെ നല്‍ക്കിയിരിക്കുന്നു. മലയാളം, മലയാളം രണ്ട്, അറബി, സംസ്കൃതം, ഉറുദു എന്നീ ഭാഷാപേപ്പറുകള്‍ ലഭ്യമാണ്. മാത്സ് ബ്ലോഗിനും സുരെഷ കെ സാറിനും നന്ദി.
മലയാളം ഒന്ന്  
മലയാളം രണ്ട്  
സംസ്കൃതം  
അറബിക് 
  ഉറുദു  
ENGLISH  
हिन्दी

No comments: