എസ്.എസ്.എല്‍ സി ഐ.ടി പരീക്ഷ ഫെബ്രുവരി 22 മുതല്‍ മാര്‍ച്ച് 2 വരെ നടത്തണം .സര്‍ക്കുലര്‍ ഡൗണ്‍ലോഡ്സില്‍ **SSLC Provisional A List HM Loginല്‍ ലഭ്യമാണ് തിരുത്തലുകള്‍ 24ന് വൈകുട്ട് അഞ്ച് മണിക്കകം വരുത്തണം ..സര്‍ക്കുലര്‍ ഡൗണ്‍ലോഡ്സില്‍ **.

please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Wednesday, 11 March 2015

HINDI ALL IN ONE PACK 2015 FOR SSLC

 1. HINDI - FROM ORUKKAM 2015 BY EDUCATION DEPT.KERALA
 2. HINDI - FROM NIRAKADIR 2015 BY DIET ALAPPUZHA
 3. HINDI - VELICHAM  - BY MADHYAMAM
 4. HINDI - MUKULAM QUESTION PAPER 2015
 5. HINDI - ASRA 2015 BY HINDISOPAN, CHIRAG AND HINDI VEDI BLOGS
 6. HINDI - STEPS 2015- BY DIET KASARAGOD
 7. HINDI - 5 SETS OF MODEL QUESTION PAPERS2015 BY K.P SIVADASAN , GHSS KARIMBA(COURTESY: HINDI BLOG)
 8. HINDI - QUICK REFERENCE GUIDE 2015 BY BY K.P SIVADASAN , GHSS KARIMBA(COURTESY: HINDI BLOG)
 9. HINDI - MIKAVU 2014 BY DIET KASARAGOD
 10. HINDI - ORUKKAM 2014 BY EDUCATION DEPT .KERALA
 11. HINDI ASRA 2013
 12. HINDI - MANGALAM VARIKA PAREEKSHA SAHAYI 2013
 13. HINDI - MUKULAM HINDI QUESTIONS 2013
 14. HINDI -MUKULAM HINDI ANSWERS
 15. HINDI - VIJAYAJYOTHI 2013 BY DIET WAYANAD
 16. HINDI ORUKKAM 2013 BY EDUCATION DEPT. KERALA
 17. HINDI-  SAHAPADI 2012 - MALAPPURAM
 18. HINDI - MUKULAM2012 - DIET KANNUR
 19. HINDI - NIRAVU 2012- ALAPPUZHA
 20. HINDI  -QUESTION PAPER  MARCH 2013
 21. HINDI -  QUESTION PAPER - MODEL EXAM 2013
 22. HINDI -  SCERT QUESTION POOL
 23. HINDI -MODEL EXAM 2015 QUESTION PAPER
 24. HINDI - MODEL EXAM2015 ANSWER KEY
 25. HINDI - MODEL QUESTION PAPER By SOMASEKHARAN,,G.H.S.S.Sadanandapuram, Kottarakkara)
 26. HINDI - ANSWER KEY  BY SOMASEKHARAN,G.H.S.S.Sadanandapuram, Kottarakkara

No comments: