29.01.2018 നിയമനാംഗീകാരം ലഭിച്ച ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പള കുടിശ്ശിക നിലവിലുള്ള പി.എഫ് അക്കൗണ്ടിൽ ലയിപ്പിക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച് circular dtd 10-01-2018..see downloads**GPAIS - 2018 വർഷത്തേക്കുള്ള പ്രീമിയം തുക കുറവ് ചെയ്യുന്നതിനും ഒടുക്കുന്നതിനുമുള്ള സമയ പരിധി ദീർഘിപ്പിക്കുന്നു GO(P)No 6/2018/Fin dtd 09/01/2018.see downloads**.

please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Saturday, 21 March 2015

LSS/USS MODEL QUESTION PAPERS 2015 - KANNADA MEDIUM

ಎಲ್.ಎಸ್.ಎಸ್ / ಯು.ಎಸ್.ಎಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಕನ್ನಡ ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಬ್ಲೋಗಿನಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಬೇಕೆಂದು  ಕೆಲವು ಅಧ್ಯಾಕರು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವಿನಂತಿಸಿದ ಕಾರಣ ನಾವು ಕನ್ನಡದ ಕೆಲವು ಸಹೃದಯಿ ಅಧ್ಯಾಪಕ ಬಂಧುಗಳಲ್ಲಿ ಅವರಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಡಿದ್ದೆವು.ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿ ಕೆಲವು ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.

3 comments:

ravikurikkalot said...

Sir'
Thanks a lot for posting the resource pack of LSS_USS_Resource pack for Kannada students & Teachers...It's very helpful.........K>RAVI, HM ,GGHSS PAYYANUR

ravikurikkalot said...

Sir'
Thanks a lot for posting the resource pack of LSS_USS_Resource pack for Kannada students & Teachers...It's very helpful.........K>RAVI, HM ,GGHSS PAYYANUR

ravikurikkalot said...

SIR,
Please add the collection of 2016 USS/LSS Quetion papers
under Kannda section.It may be very useful to us...RAVI.K,PAYYANUR