**വിദ്യാഭ്യാസ അവകാശനിയമം - 2009 ഫലപ്രദമായി നടപ്പാക്കുന്നതിനും പ്രീ സ്കൂൾ മുതൽ 12 ക്ലാസ്സുവരെയുള്ള സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും ആവശ്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ക്ഷണിക്കുന്നു.. see downloads**സ്കൂൾ സുരക്ഷാ പദ്ധതി - ദേശീയ ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി നിർദേശങ്ങൾ - സാങ്കല്പിക കേഡർ -(Virtual Cadre) - ഓഫീസർമാരുടെ നിയമനം സംബന്ധിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു**മാനസികമായ വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്ന കുട്ടികൾക്കായുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് 2018 -2019 സാമ്പത്തികവർഷം സംസ്ഥാന സർക്കാരിൽ നിന്നും സാമ്പത്തിക സഹായം ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള വിശദംശങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് നിദേശങ്ങൾ -ഡൗണ്‍ലോഡ്സ് കാണുക**Finance Department—Pay Revision arrears—Third installment—Directions to process the same in SPARK.see downloads**

Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Saturday, 21 March 2015

LSS/USS MODEL QUESTION PAPERS 2015 - KANNADA MEDIUM

ಎಲ್.ಎಸ್.ಎಸ್ / ಯು.ಎಸ್.ಎಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಕನ್ನಡ ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಬ್ಲೋಗಿನಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಬೇಕೆಂದು  ಕೆಲವು ಅಧ್ಯಾಕರು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವಿನಂತಿಸಿದ ಕಾರಣ ನಾವು ಕನ್ನಡದ ಕೆಲವು ಸಹೃದಯಿ ಅಧ್ಯಾಪಕ ಬಂಧುಗಳಲ್ಲಿ ಅವರಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಡಿದ್ದೆವು.ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿ ಕೆಲವು ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.

4 comments:

ravikurikkalot said...

Sir'
Thanks a lot for posting the resource pack of LSS_USS_Resource pack for Kannada students & Teachers...It's very helpful.........K>RAVI, HM ,GGHSS PAYYANUR

ravikurikkalot said...

Sir'
Thanks a lot for posting the resource pack of LSS_USS_Resource pack for Kannada students & Teachers...It's very helpful.........K>RAVI, HM ,GGHSS PAYYANUR

ravikurikkalot said...

SIR,
Please add the collection of 2016 USS/LSS Quetion papers
under Kannda section.It may be very useful to us...RAVI.K,PAYYANUR

Adi Singh said...

In order to download UPSEE 2018 Admit Card, candidates have to enter their application number of UPSEE 2018, date of birth and password.