സര്‍ക്കാര്‍ അനുമതിയില്ലാതെ5, 8 ക്ലാസുകള്‍ ആരംഭിച്ച സ്കൂളുകള്‍ക്ക് ചോദ്യപേപ്പര്‍ അനുവദിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് .QIP(1)/44849/2017 DPI dt.19.08.2017..ഡൗണ്‍ലോഡ്സ് കാണുക**സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കും പെൻഷൻകാർക്കും പാർട്ട് ടൈം കണ്ടിജന്റ് എൻ എം ആർ /സി എൽ ആർ തുടങ്ങിയ വിവിധ വിഭാഗം ജീവനക്കാർക്കും 2017 ലെ ഓണം അഡ്വാൻസ് അനുവദിച്ചു ഉത്തരമായി. GO(P)No 108/2017/Fin dtd 16/08/2017** സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കും പെൻഷൻകാർക്കും2016 -17 ലെ ബോണസ് /പ്രത്യേക ഉത്സവ ബത്ത അനുവദിച്ചു ഉത്തരവാകുന്നു GO(P)No 107/2017/Fin dtd 16/08/2017.see downloads***Last Date for Data entry for Incentives to girls extended upto 22nd Aug, 2017**


please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Wednesday, 6 May 2015

TEXT BOOK INDENT 2015-16 - LIST SCHOOLS NOT PLACED TEXT BOOK INDENT PUBLISHED

2015-16 അദ്ധ്യയന വര്‍ഷത്തേക്കാവശ്യമായ പാഠപുസ്തകങ്ങള്‍ യഥാസമയം ഇന്‍ഡന്റ് ചെയ്യാതിരുന്ന 194 സ്‌കൂളുകളുടെ പേരുവിവരങ്ങള്‍ itschool.gov.in വെബ്‌സൈറ്റില്‍ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തി. ലിസ്റ്റിലുള്ള സ്‌കൂളുകള്‍ക്ക് ഈ മാസം 15-ാം തീയതിക്കുള്ളില്‍ ഇന്‍ഡന്റ് നല്‍കുന്നതിനുള്ള അവസരം വെബ്‌സൈറ്റില്‍ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അംഗീകാരമുള്ള അണ്‍-എയിഡഡ്/സി.ബി.എസ്.ഇ. സ്‌കൂളുകള്‍, രേഖപ്പെടുത്തിയ ഇന്‍ഡന്റ് പ്രകാരമുള്ള പാഠപുസ്തകങ്ങളുടെ വില അടയ്ക്കുന്നതിനുള്ള വിശദവിവരം ഇ-മെയില്‍ മുഖേന ഉടന്‍ അറിയിക്കും. 
 Text Book Indent 2015-16 -List of Schools not placed Text Book Indent

No comments:

Post a Comment