സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കും പെൻഷൻകാർക്കും പാർട്ട് ടൈം കണ്ടിജന്റ് എൻ എം ആർ /സി എൽ ആർ തുടങ്ങിയ വിവിധ വിഭാഗം ജീവനക്കാർക്കും 2017 ലെ ഓണം അഡ്വാൻസ് അനുവദിച്ചു ഉത്തരമായി. GO(P)No 108/2017/Fin dtd 16/08/2017** സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കും പെൻഷൻകാർക്കും2016 -17 ലെ ബോണസ് /പ്രത്യേക ഉത്സവ ബത്ത അനുവദിച്ചു ഉത്തരവാകുന്നു GO(P)No 107/2017/Fin dtd 16/08/2017.see downloads***Last Date for Data entry for Incentives to girls extended upto 22nd Aug, 2017**Noon meal scheme - distribution of 5 kg rice to school children in connection with Onam -Guidelines..See downloads**


please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Friday, 31 July 2015

വി.എച്ച്.എസ്.ഇ: രജിസ്‌ട്രേഷനും പരീക്ഷാ തീയതിയും നീട്ടി

തൊഴിലധിഷ്ഠിത ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സെപ്തംബര്‍ ഒന്നുമുതല്‍ നടത്തുവാന്‍ നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന തിയറി പരീക്ഷകള്‍ സെപ്തംബര്‍ 28 മുതലും ടൈപ്പ്‌റൈറ്റിംഗ് ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള പ്രാക്ടിക്കല്‍ പരീക്ഷകള്‍ സെപ്തംബര്‍ 22 മുതലും പുനഃക്രമീകരിച്ചു. ഒന്നാംവര്‍ഷ പരീക്ഷ എഴുതിയ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് സ്‌കോറുകള്‍ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യുന്നതിനും 2010 മാര്‍ച്ച് മുതല്‍ 2015 മാര്‍ച്ച് വരെയുള്ള രണ്ടാംവര്‍ഷ പരീക്ഷകളിലോ വിവിധ വിഷയങ്ങള്‍ക്ക് ഡി പ്ലസ് ഗ്രേഡോ അതിനു മുകളിലുള്ള ഗ്രേഡുകളോ ലഭിക്കാത്തവര്‍ പ്രാക്ടിക്കലിന് സി ഗ്രേഡോ അതിനു മുകളിലുള്ള ഗ്രേഡുകളോ ലഭിക്കാത്തവര്‍ എന്നിവര്‍ക്ക് ഇംപ്രൂവ്‌മെന്റ് പരീക്ഷയ്ക്ക് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള തീയതി ആഗസ്റ്റ് മൂന്നുവരെ നീട്ടി.

No comments:

Post a Comment