സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കും പെൻഷൻകാർക്കും പാർട്ട് ടൈം കണ്ടിജന്റ് എൻ എം ആർ /സി എൽ ആർ തുടങ്ങിയ വിവിധ വിഭാഗം ജീവനക്കാർക്കും 2017 ലെ ഓണം അഡ്വാൻസ് അനുവദിച്ചു ഉത്തരമായി. GO(P)No 108/2017/Fin dtd 16/08/2017** സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കും പെൻഷൻകാർക്കും2016 -17 ലെ ബോണസ് /പ്രത്യേക ഉത്സവ ബത്ത അനുവദിച്ചു ഉത്തരവാകുന്നു GO(P)No 107/2017/Fin dtd 16/08/2017.see downloads***Last Date for Data entry for Incentives to girls extended upto 22nd Aug, 2017**Noon meal scheme - distribution of 5 kg rice to school children in connection with Onam -Guidelines..See downloads**


please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Saturday, 18 July 2015

CLUSTER TRAINING SCHEDULE - KASARAGOD DISTRICT

DETAILED SCHEDULE OF CLUSTER TRAINING OF HIGH SCHOOL SECTION - COMMENCE FROM 21-07-2015 – KASARAGOD EDUCATIONAL DISTRICT
 
Malayalam language
21/07/2015
GVHSS for Girls Kasaragod
2 Batch
Kasaragod Educational District
Arabic
21/07/2015
GHSS Kasaragod
1 Batch
Kasaragod Educational District
Sanskrit
21/07/2015
BEMHSS Kasaragod
1 Batch
Kasaragod & Kanhangad Edl.District
English
22/07/2015
GHSS Kumbla
1 Batch
Manjeshwar & Kumbla Sub District
English
22/07/2015
GHSS Cherkala Centre
1 Batch
Kasaragod Sub District
Art Education
22/07/2015
Marthoma HS Cherkala
1 Batch
Kasaragod Educational District
Hindi
23/07/2015
BEMHS Kasaragod
2 Batch
Kasaragod Educational District
Chemistry
(Malayalam)
23/07/2015
GVHSS for Girls Kasaragod
1 Batch
Kasaragod Educational District
Chemistry
(Kannada)
23/07/2015
GHSS Kumbla
1 Batch
Kasaragod & Kanhangad Educational District
Maths
(Malayalam)
24/07/2015
TIHS Naimarmoola
2 Batch
Kasaragod & Kanhangad Educational District
Maths
(Kannada)
24/07/2015
GHSS Kumbla
2Batch
Kasaragod & Kanhangad Educational District
Physics
(Malayalam)
24/07/2015
GHSS Cherkala Centre
1 Batch
Kasaragod & Kanhangad Educational District
Physics
(Kannada)
24/07/2015
GHSS Kumbla
1 Batch
Kasaragod & Kanhangad Educational District
Urdu
24/07/2015
GHSS Kasaragod
1 Batch
Kasaragod & Kanhangad Educational District
Social Science (Malayalam)
27/07/2015
Marthoma HS Cherkala
2 Batch
Kasaragod Educational District
Social Science
(Kannada)
27/07/2015
GHSS Kumbla
2 Batch
Kasaragod & Kanhangad Educational District
Work Experience
27/07/2015
GVHSS for Girls Kasaragod
1 Batch
Kasaragod Educational District
Biology (Malayalam)
28/07/2015
TIHS Naimarmoola
1 Batch
Kasaragod Educational District
Biology (Kannada)
28/07/2015
GHSS Kumbla
1 Batch
Kasaragod & Kanhangad Educational District
Kannada Language
28/07/2015
GHSS Kumbla
2 Batch
Kasaragod & Kanhangad Educational District

No comments:

Post a Comment