സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കും പെൻഷൻകാർക്കും പാർട്ട് ടൈം കണ്ടിജന്റ് എൻ എം ആർ /സി എൽ ആർ തുടങ്ങിയ വിവിധ വിഭാഗം ജീവനക്കാർക്കും 2017 ലെ ഓണം അഡ്വാൻസ് അനുവദിച്ചു ഉത്തരമായി. GO(P)No 108/2017/Fin dtd 16/08/2017** സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കും പെൻഷൻകാർക്കും2016 -17 ലെ ബോണസ് /പ്രത്യേക ഉത്സവ ബത്ത അനുവദിച്ചു ഉത്തരവാകുന്നു GO(P)No 107/2017/Fin dtd 16/08/2017.see downloads***Last Date for Data entry for Incentives to girls extended upto 22nd Aug, 2017**Noon meal scheme - distribution of 5 kg rice to school children in connection with Onam -Guidelines..See downloads**


please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Monday, 27 July 2015

SCHOOL SPORTS SOFTWARE BY PRAMOD MOORTHY


Mr. Pramod Moorthy of TSNMHS kundurkunnu has sent us a Software that can be used to Conduct School Sports from Class 1 to 12.Mr. Moorthy took strain for almost one Month to finish this task. This application runs only in open office/libre office Spreadsheet. Does not support Microsoft Office.You need not Install the software in your computer. Just Download the Software and Paste it in any Partition of your Hard Disk.

Follow the following steps 

 • Double Click to open the Software
 • Click on enable Macros
 • Click on Entry Form under the Forms Section
 • Type the Name of the Participant
 • Select Sex
 • Type Class and Division
 • Type Date of Birth
 • Select Category
 • Select House and Events .Thus enter all the names and events of participants.
 • Then Click on add to database.
 • Now Go to Reports Section
 • Fro here you can View and Print
 • House wise Participants List
  Category wise Participants List
 • Call List For Jump and Throw
 • and also You can generate Order of Events from this Section. While taking the Order Of Events u have to wait patiently for 3 minutes to generate it The progress bar will indicate the process in the status bar beneath the sheet.
 • Then Go to Results Section
 • Here You can see Four options
 • Result Entry Form - To enter Results
 • Point Table – To View the Points
 • Individual Points Table
 • Certificate – To Print Certificate. All reports and Certificates are created as pdf files.
 • Certificate paper size is A4 Landscape

Since This is a Trial Version there may be errors or bugs in the Software. If you notice any errors or bugs Please report to Mr Pramod Moorthy Mob:9037713995
. We the Team Members of  Sheni School blog extend our Sincere Gratitude to Mr.Pramod Moorthy Sir. We Expect Such Creations in future .

No comments:

Post a Comment