സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കും പെൻഷൻകാർക്കും പാർട്ട് ടൈം കണ്ടിജന്റ് എൻ എം ആർ /സി എൽ ആർ തുടങ്ങിയ വിവിധ വിഭാഗം ജീവനക്കാർക്കും 2017 ലെ ഓണം അഡ്വാൻസ് അനുവദിച്ചു ഉത്തരമായി. GO(P)No 108/2017/Fin dtd 16/08/2017** സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കും പെൻഷൻകാർക്കും2016 -17 ലെ ബോണസ് /പ്രത്യേക ഉത്സവ ബത്ത അനുവദിച്ചു ഉത്തരവാകുന്നു GO(P)No 107/2017/Fin dtd 16/08/2017.see downloads***Last Date for Data entry for Incentives to girls extended upto 22nd Aug, 2017**Noon meal scheme - distribution of 5 kg rice to school children in connection with Onam -Guidelines..See downloads**


please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Thursday, 16 July 2015

SETICalc II


Sri Pramod Murthy of TSNMHS Kundurukunnu  has sent us a program to conduct the IT Exam in Open office Calc / Libre office Calc ) which is evaluated by the computer itself..
 Download the IT_Spreadsheet.ods file to your Desktop Now open Calc By Application --->Office--> Open Office Calc/Libre office Calc .
Now follow the screen shots
(Go to Tools--> Options-->Security...>Macro Security--->Click on the radio Button Medium..>OK)
Then close the opened window. Now double Click on  the IT_Spreadsheet.ods file. Then you will get the message like this.

Click on the Enable Macros button then you can do the exam.
The Main sheet will appear as shown in the picture below

There are Nine Questions
You can select them by Clicking the named buttons.

This Program works only in Open Office Calc/Libre Office Calc . Does not Support Microsoft Excel.
Click Here to Download IT_Spreadsheet file.

1 comment: