കനത്ത മഴയെ തുടര്‍ന്ന് കേരളത്തിലെ 14 ജില്ലകളിലും നാളെ (16-08-2018)ജില്ലാ കലക്ടര്‍മാര്‍ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു..**AD-HOC BONUS AND SPECIAL FESTIVAL ALLOWANCE 2017-18 TO STATE GOVERNMENT EMPLOYEES AND PENSIONERS ..see downloads**സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കും പാർട്ട് ടൈം കണ്ടിജന്റ്, എൻ എം ആർ /സി എൽ ആർ തുടങ്ങിയ വിവിധ വിഭാഗം ജീവനക്കാർക്കും 2018 ലെ ഓണം അഡ്വാൻസ് അനുവദിച്ചു ഉത്തരവാകുന്നു ..see downloads** Special 5 Kg Rice to the students who are members in NMP in connection with Onam - directions..see downloads**

Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Tuesday, 11 August 2015

MESSAGE FROM SPARK

1)ALL ARE REQUESTED TO PROCESS BONUS, ONAM ADVANCE, DA ARREARS etc. BEFORE 20/08/2015 POSITIVELY. LAST MINUTE HURRY TO PROCESS ALL THESE ITEMS TOGETHER MAY SOMETIMES MINIMIZE THE PERFORMANCE OF THE SYSTEM AND TIMELY REPORT GENERATION WILL BE AFFECTED. ALL ARE REQUESTED TO SCHEDULE THEIR WORK ACCORDINGLY.

2) ALL DDOS AND SDOS ARE REQUESTED TO UPDATE THE CORRECT NEXT INCREMENT DATE IN SPARK IMMEDIATELY. OTHERWISE THERE WILL BE CHANCE FOR ISSUES IN SALARY PROCESSING OF 8/2015

No comments: