ഗ്രൂപ്പ് പേഴ്സണല്‍ ആക്സിഡന്റ്റ്‌ ഇന്ഷുറന്സ് പദ്ധതി - 2019 വര്‍ഷത്തേക്കുള്ള പദ്ധതി പുതുക്കല്‍ - ഉത്തരവ് GO(P)No 175/2018/Fin dt.12/11/2018 ..See downloads**പങ്കാളിത്ത പെന്‍ഷന്‍ പദ്ധതി പുനപരിശോധിക്കുന്നതിനായി സമിതിയെ നിയമിച്ച് ഉത്താരവാകുന്നു GO(P)No 172/2018/Fin dt 07/11/2018...See downloads*
SSLC EXAM MARCH 2019 - OBC Pre-Metric Scholarship
Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Thursday, 10 September 2015

പത്താംതരം തുല്യതാ പരീക്ഷയുടെ സമയമാറ്റം

പത്താംതരം തുല്യതാ പരീക്ഷയുടെ സെപ്തംബര്‍ 11, 18 തീയതികളിലെ ഹിന്ദി, ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ ടെക്‌നോളജി പരീക്ഷ ഉച്ചയ്ക്ക് 2.15 ന് മാത്രമേ ആരംഭിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് പരീക്ഷാ സെക്രട്ടറി അറിയിച്ചു. മറ്റ് ദിവസങ്ങളിലെ പരീക്ഷാ സമയക്രമത്തില്‍ മാറ്റമില്ല.

No comments: