കനത്ത മഴയെ തുടര്‍ന്ന് കേരളത്തിലെ 14 ജില്ലകളിലും നാളെ (16-08-2018)ജില്ലാ കലക്ടര്‍മാര്‍ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു..**AD-HOC BONUS AND SPECIAL FESTIVAL ALLOWANCE 2017-18 TO STATE GOVERNMENT EMPLOYEES AND PENSIONERS ..see downloads**സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കും പാർട്ട് ടൈം കണ്ടിജന്റ്, എൻ എം ആർ /സി എൽ ആർ തുടങ്ങിയ വിവിധ വിഭാഗം ജീവനക്കാർക്കും 2018 ലെ ഓണം അഡ്വാൻസ് അനുവദിച്ചു ഉത്തരവാകുന്നു ..see downloads** Special 5 Kg Rice to the students who are members in NMP in connection with Onam - directions..see downloads**

Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Tuesday, 29 September 2015

KOMPOZER TRAINING SOFTWARE FOR SSLC STUDENTS


1.Download and extract Kompozer_Images.tar.gz file to your Home folder
2.Extract kompozer_trainer(10.04).tar.gz for Edubuntu 10.04  OR
Extract kompozer_trainer(>=14.04).tar.gz for Edubuntu 14.04

3.Double click on kompozer_trainer.gambas file - click ok
4. Give ur Register No.
5. follow the instructions
CLICK HERE TO DOWNLOAD Images.tar.gz file
CLICK HERE TO DOWNLOAD KOMPOZER TRAINER FOR UBUNTU 10.04 
CLICK HERE TO DOWNLOAD KOMPOZER TRAINER FOR UBUNTU 14.04

No comments: