സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കും പെൻഷൻകാർക്കും പാർട്ട് ടൈം കണ്ടിജന്റ് എൻ എം ആർ /സി എൽ ആർ തുടങ്ങിയ വിവിധ വിഭാഗം ജീവനക്കാർക്കും 2017 ലെ ഓണം അഡ്വാൻസ് അനുവദിച്ചു ഉത്തരമായി. GO(P)No 108/2017/Fin dtd 16/08/2017** സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കും പെൻഷൻകാർക്കും2016 -17 ലെ ബോണസ് /പ്രത്യേക ഉത്സവ ബത്ത അനുവദിച്ചു ഉത്തരവാകുന്നു GO(P)No 107/2017/Fin dtd 16/08/2017.see downloads***Last Date for Data entry for Incentives to girls extended upto 22nd Aug, 2017**Noon meal scheme - distribution of 5 kg rice to school children in connection with Onam -Guidelines..See downloads**


please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Thursday, 1 October 2015

ഉത്തരവായി

സംസ്ഥാനത്തെ നാല് സര്‍ക്കാര്‍ അന്ധ വിദ്യാലയങ്ങളിലെയും എട്ട് എയ്ഡഡ് അന്ധ വിദ്യാലയങ്ങളിലെയും 12 പാര്‍ട്ട് ടൈം ഇന്‍സ്ട്രുമെന്റല്‍ മ്യൂസിക് ടീച്ചര്‍മാര്‍ക്ക് അഞ്ച് വര്‍ഷം സര്‍വ്വീസ് പൂര്‍ത്തിയാക്കുന്ന തീയതി മുതല്‍ ഫുള്‍ടൈം ആനുകൂല്യം ലഭിക്കത്തക്കവിധം സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവ് മുന്‍കാല പ്രാബല്യത്തോടെ ഭേദഗതി ചെയ്ത് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചു.

No comments:

Post a Comment