12/2018 വരെ നിയമനം ലഭിച്ച അധ്യാപകരുടെ പ്രൊബേഷന്‍ ഡിക്ലയര്‍ ചെയ്യുന്നതിന് കമ്പ്യൂട്ടര്‍ കോഴ്സ് പാസ്സാകുന്നതില്‍ഇളവ് അനുവദിച്ച് ഉത്തരവായി..ഉത്തരവ് ഡൗണ്‍ലോഡ്സില്‍.** **Medical Insurance Scheme to State Government Employees and Pensioners - MEDISEP - Implementation through Reliance General Insurance Company Ltd. - Approved - Orders Issued. - GO(P) No.87/2019/Fin Dated 15-07-2019..see downloads for details**സർക്കാർ എയ്ഡഡ് വിദ്യാലയങ്ങളിൽ പഠിച്ചു 2019 മാർച്ചിലെ എസ് എസ് എൽ സി / ഹയർ സെക്കന്ററി /വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കന്ററി സ്റ്റേറ്റ് സിലബസിൽ പരീക്ഷ എഴുതുകയും എല്ലാ വിഷയങ്ങൾക്കും എ + നേടുകയും ചെയ്ത അധ്യാപകരുടെ മക്കൾക്കുള്ള ക്യാഷ് അവാർഡും /സർട്ടിഫിക്കറ്റും വിതരണം ചെയ്യുന്നത് -സംബന്ധിച്ച്..see downloads**2019 -20 -അധ്യയന വർഷം അധ്യാപകരുടെ അന്തർജില്ലാ സ്ഥലം മാറ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മാർഗനിർദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു ..see downloads**

Send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Monday, 30 November 2015

KUMBLA SUB DISTRICT KALOLSAVAM RESULTS 2015

CHAMPIONS
L.P General

School Code School
Points Status
1 11351 HFASBS Kumbla 44 Champion
2 11044 GVHSS Karadka 43 First Runner Up

U.P General
1 11044 G. V. H. S. S. Karadka 78 Champion
2 11348 St. B. A. S. B. S. Bela 61 First Runner Up
3
HS General
1 11044 G. V. H. S. S. Karadka 144 Champion
2 11038 N. H. S. Perdala 122 First Runner Up


HSS General
1 11020 G. H. S. S. Kumbla 124 Champion
2 11036 S. S. H. S. S. Katukukke 115 First Runner Up


UP SANKRIT
1 11348 St. B. A. S. B. S. Bela 85 Champion
2 11039 M. S. C. H. S. Perdala Neerchal 78 First Runner Up


HS Sanskrit

11039 M. S. C. H. S. Perdala Neerchal 86 Champion

11035 S. N. H. S. Perla 71 First Runner Up


LP ARABIC
1 11336 G. J. B. S. Pilankatta 43 Champion
2 11320 A. J. B. S. Puthige 41 First Runner Up

UP ARABIC
1 11368 A. U. P. S. Mulleria 56 Champion
2 11367 G. U. P. S. Kodiamme 48 First Runner Up

HS ARABIC
1 11030 G. H. S. S. Adoor 79 Champion
2 11045 G. H. S. S. Belluru 65 First Runner Up


KANNADA KALOLSAVAM
LP KANNADA

11348 St. B. A. S. B. S. Bela 16 Champion

11361 S. V. A. U. P. S. Swarga 14 First Runner Up

11362 SABMPUPS Vidyagiri 14 First Runner Up
UP KANNADA

11351 H. F. A. S. B. S. Kumbla 13 Champion

11001 S. A. P. H. S. Agalpady 12 First Runner Up

HS KANNADA

11001 S. A. P. H. S. Agalpady 18 Champion

11484 GHS SOORMBAIL 16 First Runner Up
HSS KANNADA

11020 GHSS KUMBLA 20 Champion

11043 GVHSS MULLERIA 12 Runner Up

No comments: