കനത്ത മഴയെ തുടര്‍ന്ന് കേരളത്തിലെ 14 ജില്ലകളിലും നാളെ (16-08-2018)ജില്ലാ കലക്ടര്‍മാര്‍ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു..**AD-HOC BONUS AND SPECIAL FESTIVAL ALLOWANCE 2017-18 TO STATE GOVERNMENT EMPLOYEES AND PENSIONERS ..see downloads**സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കും പാർട്ട് ടൈം കണ്ടിജന്റ്, എൻ എം ആർ /സി എൽ ആർ തുടങ്ങിയ വിവിധ വിഭാഗം ജീവനക്കാർക്കും 2018 ലെ ഓണം അഡ്വാൻസ് അനുവദിച്ചു ഉത്തരവാകുന്നു ..see downloads** Special 5 Kg Rice to the students who are members in NMP in connection with Onam - directions..see downloads**

Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Monday, 30 November 2015

KUMBLA SUB DISTRICT KALOLSAVAM RESULTS 2015

CHAMPIONS
L.P General

School Code School
Points Status
1 11351 HFASBS Kumbla 44 Champion
2 11044 GVHSS Karadka 43 First Runner Up

U.P General
1 11044 G. V. H. S. S. Karadka 78 Champion
2 11348 St. B. A. S. B. S. Bela 61 First Runner Up
3
HS General
1 11044 G. V. H. S. S. Karadka 144 Champion
2 11038 N. H. S. Perdala 122 First Runner Up


HSS General
1 11020 G. H. S. S. Kumbla 124 Champion
2 11036 S. S. H. S. S. Katukukke 115 First Runner Up


UP SANKRIT
1 11348 St. B. A. S. B. S. Bela 85 Champion
2 11039 M. S. C. H. S. Perdala Neerchal 78 First Runner Up


HS Sanskrit

11039 M. S. C. H. S. Perdala Neerchal 86 Champion

11035 S. N. H. S. Perla 71 First Runner Up


LP ARABIC
1 11336 G. J. B. S. Pilankatta 43 Champion
2 11320 A. J. B. S. Puthige 41 First Runner Up

UP ARABIC
1 11368 A. U. P. S. Mulleria 56 Champion
2 11367 G. U. P. S. Kodiamme 48 First Runner Up

HS ARABIC
1 11030 G. H. S. S. Adoor 79 Champion
2 11045 G. H. S. S. Belluru 65 First Runner Up


KANNADA KALOLSAVAM
LP KANNADA

11348 St. B. A. S. B. S. Bela 16 Champion

11361 S. V. A. U. P. S. Swarga 14 First Runner Up

11362 SABMPUPS Vidyagiri 14 First Runner Up
UP KANNADA

11351 H. F. A. S. B. S. Kumbla 13 Champion

11001 S. A. P. H. S. Agalpady 12 First Runner Up

HS KANNADA

11001 S. A. P. H. S. Agalpady 18 Champion

11484 GHS SOORMBAIL 16 First Runner Up
HSS KANNADA

11020 GHSS KUMBLA 20 Champion

11043 GVHSS MULLERIA 12 Runner Up

No comments: