സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കും പെൻഷൻകാർക്കും പാർട്ട് ടൈം കണ്ടിജന്റ് എൻ എം ആർ /സി എൽ ആർ തുടങ്ങിയ വിവിധ വിഭാഗം ജീവനക്കാർക്കും 2017 ലെ ഓണം അഡ്വാൻസ് അനുവദിച്ചു ഉത്തരമായി. GO(P)No 108/2017/Fin dtd 16/08/2017** സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കും പെൻഷൻകാർക്കും2016 -17 ലെ ബോണസ് /പ്രത്യേക ഉത്സവ ബത്ത അനുവദിച്ചു ഉത്തരവാകുന്നു GO(P)No 107/2017/Fin dtd 16/08/2017.see downloads***Last Date for Data entry for Incentives to girls extended upto 22nd Aug, 2017**Noon meal scheme - distribution of 5 kg rice to school children in connection with Onam -Guidelines..See downloads**


please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Monday, 28 December 2015

SSLC A LIST - INSTRUCTIONS

Register Number അടങ്ങിയ A List ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.Pre examination Section ലെ A List എന്ന ലിങ്കില്‍നിന്ന് A List ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാം.
 മേല്‍ വിലാസത്തില്‍ Post Office കൂടി ഉള്‍പ്പെടുത്തണമെന്നും നിര്‍ദ്ദേശം. സര്‍ക്കുലര്‍ ഇവിടെ
SSLC രേഖകള്‍ DEOയിലെത്തിക്കേണ്ട അവസാന ദിവസം ഡിസംബര്‍ 30 : സര്‍ക്കുലര്‍
SSLC 2016 Betterment വിഭാഗം വിദ്യാര്‍ഥികളെ ഉള്‍പ്പെടുത്താനവസരം
Login ചെയ്ത് സൈറ്റില്‍ പ്രവേശിച്ചതിന് ശേഷം PreExamination -> Candidate Details -> Candidate(Betterment) എന്ന ക്രമത്തില്‍ പ്രവേശിക്കണം

There is only one chance for improving the result. The candidate should write the examination within three year after passing SSLC exam.Within this period, the candidate should not attend any higher studies.The candidate should appear for all examinations.The scheme which the candidate appeared on passing SSLC examination, should appear on the same scheme for betterment.
FORMS to be submitted with Printouts
    Private Candidates:A-list Download
    B-list Download
    Form-C Download(Question Paper Statement)
    Form-E/F Download(Details of Fee Submitted)

No comments:

Post a Comment