12/2018 വരെ നിയമനം ലഭിച്ച അധ്യാപകരുടെ പ്രൊബേഷന്‍ ഡിക്ലയര്‍ ചെയ്യുന്നതിന് കമ്പ്യൂട്ടര്‍ കോഴ്സ് പാസ്സാകുന്നതില്‍ഇളവ് അനുവദിച്ച് ഉത്തരവായി..ഉത്തരവ് ഡൗണ്‍ലോഡ്സില്‍.** **Medical Insurance Scheme to State Government Employees and Pensioners - MEDISEP - Implementation through Reliance General Insurance Company Ltd. - Approved - Orders Issued. - GO(P) No.87/2019/Fin Dated 15-07-2019..see downloads for details**സർക്കാർ എയ്ഡഡ് വിദ്യാലയങ്ങളിൽ പഠിച്ചു 2019 മാർച്ചിലെ എസ് എസ് എൽ സി / ഹയർ സെക്കന്ററി /വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കന്ററി സ്റ്റേറ്റ് സിലബസിൽ പരീക്ഷ എഴുതുകയും എല്ലാ വിഷയങ്ങൾക്കും എ + നേടുകയും ചെയ്ത അധ്യാപകരുടെ മക്കൾക്കുള്ള ക്യാഷ് അവാർഡും /സർട്ടിഫിക്കറ്റും വിതരണം ചെയ്യുന്നത് -സംബന്ധിച്ച്..see downloads**2019 -20 -അധ്യയന വർഷം അധ്യാപകരുടെ അന്തർജില്ലാ സ്ഥലം മാറ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മാർഗനിർദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു ..see downloads**

Send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Monday, 28 December 2015

SSLC A LIST - INSTRUCTIONS

Register Number അടങ്ങിയ A List ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.Pre examination Section ലെ A List എന്ന ലിങ്കില്‍നിന്ന് A List ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാം.
 മേല്‍ വിലാസത്തില്‍ Post Office കൂടി ഉള്‍പ്പെടുത്തണമെന്നും നിര്‍ദ്ദേശം. സര്‍ക്കുലര്‍ ഇവിടെ
SSLC രേഖകള്‍ DEOയിലെത്തിക്കേണ്ട അവസാന ദിവസം ഡിസംബര്‍ 30 : സര്‍ക്കുലര്‍
SSLC 2016 Betterment വിഭാഗം വിദ്യാര്‍ഥികളെ ഉള്‍പ്പെടുത്താനവസരം
Login ചെയ്ത് സൈറ്റില്‍ പ്രവേശിച്ചതിന് ശേഷം PreExamination -> Candidate Details -> Candidate(Betterment) എന്ന ക്രമത്തില്‍ പ്രവേശിക്കണം

There is only one chance for improving the result. The candidate should write the examination within three year after passing SSLC exam.Within this period, the candidate should not attend any higher studies.The candidate should appear for all examinations.The scheme which the candidate appeared on passing SSLC examination, should appear on the same scheme for betterment.
FORMS to be submitted with Printouts
    Private Candidates:A-list Download
    B-list Download
    Form-C Download(Question Paper Statement)
    Form-E/F Download(Details of Fee Submitted)

No comments: