29.01.2018 നിയമനാംഗീകാരം ലഭിച്ച ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പള കുടിശ്ശിക നിലവിലുള്ള പി.എഫ് അക്കൗണ്ടിൽ ലയിപ്പിക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച് circular dtd 10-01-2018..see downloads**GPAIS - 2018 വർഷത്തേക്കുള്ള പ്രീമിയം തുക കുറവ് ചെയ്യുന്നതിനും ഒടുക്കുന്നതിനുമുള്ള സമയ പരിധി ദീർഘിപ്പിക്കുന്നു GO(P)No 6/2018/Fin dtd 09/01/2018.see downloads**.

please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Saturday, 9 January 2016

ORUKKAM 2016 - MATHS QUESTIONS AND ANSWERS - PRACTICE SOFTWARE

പത്താം തരം വിദ്യാർത്ഥികളെ സഹായിക്കാൻ പൊതു വിദ്യഭ്യാസ വകുപ്പ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഒരുക്കം 2016 എന്ന കൈപുസ്തകത്തില്‍  ഗണിതത്തിലെ വൃത്തം എന്ന പാഠഭാഗത്തിലെ കോണുകള്‍ കാണുവാനുള്ള 15 ചോദ്യങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയ പരിശീലന സഹായി അയച്ച് തന്നിരിക്കുന്നത്  കുണ്ടൂര്‍ക്കുന്ന് TSNMHSS Maths Clubന് വേണ്ടി ശ്രീ പ്രമോദ് മൂര്‍ത്തി സാറാണ്. ഈ പ്രോഗ്രാം UBUNTU14.04ലാണ് പ്രവര്‍ത്തിക്കുക.
ചുവടെ ചേര്‍ത്തിരിക്കുന്ന ഫയല്‍ കമ്പ്യൂട്ടറില്‍ സേവ് ചെയ്ത് അതിനെ Extract ചെയ്യുക.അപ്പോള്‍ ലഭിക്കുന്ന ഫയല്‍ ഡബിള്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നതോടെ ചോദ്യങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റ് ലഭ്യമാകും .ഇതില്‍ നിന്നും ചോദ്യങ്ങള്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്താല്‍ 15 ചോദ്യങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റ് കാണാം.ഏതെങ്കിലും ഒരു ചോദ്യം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് ചോദ്യനമ്പരില്‍  ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ലഭിക്കുന്ന ചോദ്യത്തിന്റെ ഇടത് വശത്തുള്ള നീല ബട്ടണില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്താല്‍ ഉത്തരങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള സൗകര്യങ്ങളും കാണാം .ചോദ്യം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല്‍ 'മതിയാക്കാം'എന്ന ബട്ടണില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേയ്ക്ക് കടക്കാം.
പ്രമോദ് മൂര്‍ത്തി സാറിന്റെ ഈ ഉദ്യമം കുട്ടികള്‍ക്കു് ഏറെ പ്രയോജനപ്പെടും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു.പ്രമോദ് മൂര്‍ത്തി സാറിന് ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗിന്റെ അഭിനന്ദനങ്ങള്‍..

No comments: