29.01.2018 നിയമനാംഗീകാരം ലഭിച്ച ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പള കുടിശ്ശിക നിലവിലുള്ള പി.എഫ് അക്കൗണ്ടിൽ ലയിപ്പിക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച് circular dtd 10-01-2018..see downloads**GPAIS - 2018 വർഷത്തേക്കുള്ള പ്രീമിയം തുക കുറവ് ചെയ്യുന്നതിനും ഒടുക്കുന്നതിനുമുള്ള സമയ പരിധി ദീർഘിപ്പിക്കുന്നു GO(P)No 6/2018/Fin dtd 09/01/2018.see downloads**.

please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Thursday, 4 February 2016

SSLC CE MARK TABULATION 2016 -PRESENTATION AND USER GUIDE

SSLC CE Marks can be uploaded to Pareekshabhavan site from 07-02-2016 to 13-02-2016.A presentation on CE mark uploading and a user guide is given below.Download the files and make yourself well trained in CE Mark uploading even before the link for CE mark upload is active.

Click here to Download the Presentation
Click here to download the CE Mark Tabulation User Guide from Pareeksha Bhavan 

2 comments:

stephremshssmannanam said...

Unable to login Iexam site.The site is not all responding.Spenting lot of time to get the site.But it is in vain.

Raveendranatha Nayak Sheni said...

The problem is with your internet connection.In our district(kasaragod) it responding fairly well.Try after school hours