2019 മാർച്ചിൽ നടക്കുന്ന എസ്.എസ്.എൽ.സി. പരീക്ഷയുടെ ഉത്തരക്കടലാസുകൾ മൂല്യനിർണ്ണയം ചെയ്യുന്നതിന് എച്ച്.എസ്.എമാർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. പ്രഥമാദ്ധ്യാപകർക്ക് ഐഎക്‌സാംസിൽ എച്ച്.എം ലോഗിൻ വഴി അപേക്ഷകളുടെ വിവരങ്ങൾ ഓൺലൈനായി സമർപ്പിച്ച ശേഷം കൺഫേം ചെയ്ത് അപേക്ഷ സമർപ്പണം പൂർത്തിയാക്കേണ്ട അവസാന ദിവസം മാർച്ച് ഏഴുവരെ നീട്ടി. തങ്ങളുടെ സ്‌കൂളുകളിലെ എല്ലാ അദ്ധ്യാപകരും അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന വിവരം പ്രഥമാദ്ധ്യാപകൻ ഉറപ്പ് വരുത്തണം** **

Send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Thursday, 4 February 2016

SSLC CE MARK TABULATION 2016 -PRESENTATION AND USER GUIDE

SSLC CE Marks can be uploaded to Pareekshabhavan site from 07-02-2016 to 13-02-2016.A presentation on CE mark uploading and a user guide is given below.Download the files and make yourself well trained in CE Mark uploading even before the link for CE mark upload is active.

Click here to Download the Presentation
Click here to download the CE Mark Tabulation User Guide from Pareeksha Bhavan 

2 comments:

stephremshssmannanam said...

Unable to login Iexam site.The site is not all responding.Spenting lot of time to get the site.But it is in vain.

Raveendranatha Nayak Sheni said...

The problem is with your internet connection.In our district(kasaragod) it responding fairly well.Try after school hours