ഗ്രൂപ്പ് പേഴ്സണല്‍ ആക്സിഡന്റ്റ്‌ ഇന്ഷുറന്സ് പദ്ധതി - 2019 വര്‍ഷത്തേക്കുള്ള പദ്ധതി പുതുക്കല്‍ - ഉത്തരവ് GO(P)No 175/2018/Fin dt.12/11/2018 ..See downloads**പങ്കാളിത്ത പെന്‍ഷന്‍ പദ്ധതി പുനപരിശോധിക്കുന്നതിനായി സമിതിയെ നിയമിച്ച് ഉത്താരവാകുന്നു GO(P)No 172/2018/Fin dt 07/11/2018...See downloads*
SSLC EXAM MARCH 2019 - OBC Pre-Metric Scholarship
Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Thursday, 10 March 2016

SSLC EXAM PACKAGE HINDI 2016

1.HINDI - MALAYALA MANORAMA PADHIPPURA 2016
2.HINDI - DEEPIKA - SSLC PADHANA SAHAYI 2016
3.HINDI - KERALA KAUMUDI PADASHEKHARAM 2016
4.HINDI - 5 SETS OF MODEL QUESTION PAPERS 2016 BY K.P SIVADASAN  
   GHSS KARIMBA for Hindi blog
5.HINDI - REVISION SERIES 2016 BY BY K.P SIVADASAN 
  GHSSKARIMBA
for Hindi blog
6.HINDI - WORKSHEETS FROM ALL CHAPTERS BY HINDI BLOG
7.HINDI  - ORUKKAM 2016 BY EDUCATION DEPARTMENT KERALA
8.HINDI -  ORUKKAM 2015 BY EDUCATION DEPT.KERALA
9.HINDI - ORUKKAM 2014 BY EDUCATION DEPT .KERALA 

10.HINDI ORUKKAM 2013 BY EDUCATION DEPT. KERALA
11.HINDI -  NIRAKADIR 2015 BY DIET ALAPPUZHA
12.HINDI - VELICHAM  - BY MADHYAMAM
13.HINDI - MUKULAM  BY DIET KANNUR
14.HINDI - ASRA 2015 BY HINDISOPAN, CHIRAG AND HINDI VEDI BLOGS
15.HINDI - STEPS 2015- BY DIET KASARAGOD
16.HINDI - MIKAVU 2014 BY DIET KASARAGOD
17.HINDI ASRA 2013
18.HINDI - MANGALAM VARIKA PAREEKSHA SAHAYI 2013
19.HINDI - MUKULAM HINDI QUESTIONS 2013
20.HINDI -MUKULAM HINDI ANSWERS
21.HINDI - VIJAYAJYOTHI 2013 BY DIET WAYANAD
22.HINDI-  SAHAPADI 2012 - MALAPPURAM
23.HINDI - MUKULAM2012 - DIET KANNUR
24.HINDI - NIRAVU 2012- ALAPPUZHA
25.HINDI -QUESTION PAPER  MARCH 2013
26.HINDI QUESTION PAPER - MODEL EXAM 2013
27.HINDI SCERT QUESTION POOL
28.HINDI -MODEL EXAM 2015 QUESTION PAPER
29.HINDI - MODEL EXAM2015 ANSWER KEY
30.HINDI - MODEL QUESTION PAPER By SOMASEKHARAN,,G.H.S.S.Sadanandapuram, Kottarakkara)
31.HINDI - ANSWER KEY BY SOMASEKHARAN,G.H.S.S.Sadanandapuram, Kottarakkara

RELATED POSTS
SSLC EXAM PACKAGE ENGLISH 2016

2 comments:

sanjay said...

nice blogs
Get videoocn prepaid & postpaid mobile services to explore the world with easy postpaid bill payment, online prepaid mobile recharge and much more.
Mobile Data Recharge, Internet Mobile Data

Prakash said...

This is a blog of a school, really amazing !!!! Kudos to the entire team for Creating such a lovely blog for all........