2019 മാർച്ചിൽ നടക്കുന്ന എസ്.എസ്.എൽ.സി. പരീക്ഷയുടെ ഉത്തരക്കടലാസുകൾ മൂല്യനിർണ്ണയം ചെയ്യുന്നതിന് എച്ച്.എസ്.എമാർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. പ്രഥമാദ്ധ്യാപകർക്ക് ഐഎക്‌സാംസിൽ എച്ച്.എം ലോഗിൻ വഴി അപേക്ഷകളുടെ വിവരങ്ങൾ ഓൺലൈനായി സമർപ്പിച്ച ശേഷം കൺഫേം ചെയ്ത് അപേക്ഷ സമർപ്പണം പൂർത്തിയാക്കേണ്ട അവസാന ദിവസം മാർച്ച് ഏഴുവരെ നീട്ടി. തങ്ങളുടെ സ്‌കൂളുകളിലെ എല്ലാ അദ്ധ്യാപകരും അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന വിവരം പ്രഥമാദ്ധ്യാപകൻ ഉറപ്പ് വരുത്തണം** **

Send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Thursday, 10 March 2016

SSLC EXAM PACKAGE HINDI 2016

1.HINDI - MALAYALA MANORAMA PADHIPPURA 2016
2.HINDI - DEEPIKA - SSLC PADHANA SAHAYI 2016
3.HINDI - KERALA KAUMUDI PADASHEKHARAM 2016
4.HINDI - 5 SETS OF MODEL QUESTION PAPERS 2016 BY K.P SIVADASAN  
   GHSS KARIMBA for Hindi blog
5.HINDI - REVISION SERIES 2016 BY BY K.P SIVADASAN 
  GHSSKARIMBA
for Hindi blog
6.HINDI - WORKSHEETS FROM ALL CHAPTERS BY HINDI BLOG
7.HINDI  - ORUKKAM 2016 BY EDUCATION DEPARTMENT KERALA
8.HINDI -  ORUKKAM 2015 BY EDUCATION DEPT.KERALA
9.HINDI - ORUKKAM 2014 BY EDUCATION DEPT .KERALA 

10.HINDI ORUKKAM 2013 BY EDUCATION DEPT. KERALA
11.HINDI -  NIRAKADIR 2015 BY DIET ALAPPUZHA
12.HINDI - VELICHAM  - BY MADHYAMAM
13.HINDI - MUKULAM  BY DIET KANNUR
14.HINDI - ASRA 2015 BY HINDISOPAN, CHIRAG AND HINDI VEDI BLOGS
15.HINDI - STEPS 2015- BY DIET KASARAGOD
16.HINDI - MIKAVU 2014 BY DIET KASARAGOD
17.HINDI ASRA 2013
18.HINDI - MANGALAM VARIKA PAREEKSHA SAHAYI 2013
19.HINDI - MUKULAM HINDI QUESTIONS 2013
20.HINDI -MUKULAM HINDI ANSWERS
21.HINDI - VIJAYAJYOTHI 2013 BY DIET WAYANAD
22.HINDI-  SAHAPADI 2012 - MALAPPURAM
23.HINDI - MUKULAM2012 - DIET KANNUR
24.HINDI - NIRAVU 2012- ALAPPUZHA
25.HINDI -QUESTION PAPER  MARCH 2013
26.HINDI QUESTION PAPER - MODEL EXAM 2013
27.HINDI SCERT QUESTION POOL
28.HINDI -MODEL EXAM 2015 QUESTION PAPER
29.HINDI - MODEL EXAM2015 ANSWER KEY
30.HINDI - MODEL QUESTION PAPER By SOMASEKHARAN,,G.H.S.S.Sadanandapuram, Kottarakkara)
31.HINDI - ANSWER KEY BY SOMASEKHARAN,G.H.S.S.Sadanandapuram, Kottarakkara

RELATED POSTS
SSLC EXAM PACKAGE ENGLISH 2016

2 comments:

sanjay said...

nice blogs
Get videoocn prepaid & postpaid mobile services to explore the world with easy postpaid bill payment, online prepaid mobile recharge and much more.
Mobile Data Recharge, Internet Mobile Data

Prakash said...

This is a blog of a school, really amazing !!!! Kudos to the entire team for Creating such a lovely blog for all........