സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടേയും പെന്ഷന്കാരുടേയും ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി (MEDISEP) - ഗുണഭോക്താക്കളുടെ വിവരശേഖരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തുടർ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്. circular 117/2018/Fin dt 12/12/2018 ..see downloads**KTET Result October 2018 Published see Pareekshabhavan Site**കെ-ടെറ്റ് പരീക്ഷ - അപേക്ഷകർക്കുള്ള യോഗ്യതകൾ പരിഷ്കരിച്ചു ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു ..ഉത്തരവ് ഡൗണ്‍ലോഡ്സില്‍**
SSLC EXAM MARCH 2019 - OBC Pre-Metric Scholarship
Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Wednesday, 4 May 2016

GAINPF PRESENTATION AND NOTES

G.O.(P)No:39/2016 Fin dtd 16/03/2016  പ്രകാരം 01/04/2016മുതല്‍ Aided സ്കൂളുകളില്‍ ഗെയ്‌ന് പി.എഫ് സംവിധാനം നടപ്പിലാക്കികൊണ്ട് ഉത്തരവായിട്ടുണ്ട്.ഇനി മുതല്‍ ഓണ്‍ലൈന്‍ വഴി മാത്രമേ കെ.എ.എസ്.ഇ.എഫ് ലോണിന് അപേക്ഷിക്കാന സാധിക്കൂ .ഓണ്‍ലൈന്‍ ആയി അപേക്ഷകള്‍ സമര്‍പ്പിക്കണമെങ്കില്‍ ഗെയ്‌ന് പി.എഫ് വെബ്‌സൈറ്റുില്‍ കയറി സ്കൂള്‍തലത്തില്‍ ചില കാര്യങ്ങള്‍ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്.അത് ചെയ്യണമെങ്കില്‍ ആദ്യം ട്രൈനിംഗ് സൈറ്റില്‍ ലോഗിന്‍ ചെയ്ത് കാര്യങ്ങള്‍ പഠിച്ച ശേഷം ഗെയ്‌ന് ഫി.എഫ് സൈറ്റില്‍ ചെയ്യുന്നതാണ് ഉത്തമം. Aided സ്കൂളുകളില്‍ ഫി.എഫ് ലോണിന് ഓണ്‍ലൈന്‍ ആയി അപേക്ഷിക്കുന്നത്തിന് വിവിധ തലങ്ങളില്‍ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് വിശദമാക്കുന്ന ഒരു Help File ഉം Presentation ഉം അയച്ച് തന്നിരിക്കുന്നത് കാസറഗോഡ് ഡി.ഇ.ഒ ഓഫീസിലെ ജീവനക്കാരനായ ശ്രീ സജീവ് സാറാണ്. ശ്രീ സജീവ് സാറിന് ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗ് ടീമിന്റെ നന്ദി.... അഭിനന്ദനങ്ങള്‍..

        • NOTES ON GAINPF IN PDF FORMAT CLICK HERE TO DOWNLOAD(THANKS TO SRI  SAJEEV; DEO OFFICE KASARAGOD)

2 comments:

Kasaragod deo said...

thanks for the posting..

Koothur Janardhanan said...

good user guide for every one. congratulations