**വിദ്യാഭ്യാസ അവകാശനിയമം - 2009 ഫലപ്രദമായി നടപ്പാക്കുന്നതിനും പ്രീ സ്കൂൾ മുതൽ 12 ക്ലാസ്സുവരെയുള്ള സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും ആവശ്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ക്ഷണിക്കുന്നു.. see downloads**സ്കൂൾ സുരക്ഷാ പദ്ധതി - ദേശീയ ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി നിർദേശങ്ങൾ - സാങ്കല്പിക കേഡർ -(Virtual Cadre) - ഓഫീസർമാരുടെ നിയമനം സംബന്ധിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു**മാനസികമായ വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്ന കുട്ടികൾക്കായുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് 2018 -2019 സാമ്പത്തികവർഷം സംസ്ഥാന സർക്കാരിൽ നിന്നും സാമ്പത്തിക സഹായം ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള വിശദംശങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് നിദേശങ്ങൾ -ഡൗണ്‍ലോഡ്സ് കാണുക**Finance Department—Pay Revision arrears—Third installment—Directions to process the same in SPARK.see downloads**

Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Thursday, 28 July 2016

SOCIAL SCIENCE PART 1 AND 2 NOTES - CHAPTER 1 TO 4 - KANNADA MEDIUM

ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿಯ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಪಾಠಪುಸ್ತಕದ ಭಾಗ 1 ಮತ್ತು 2 ರ 4 ಅಧ್ಯಾಯಗಳ ಕಲಿಕಾ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು  ಬೇಕೂರು ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ  ಸಮಾಜವಿಜ್ಞಾನ ಅಧ್ಯಾಪಕರೂ ರಾಜ್ಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ಆಗಿರುವ ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ ಪಿ ಅವರು ಶೇಣಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಬ್ಲೋಗಿನ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಕುರಿತಾದ ಕಾಳಜಿ ಪ್ರಶಂಸನೀಯವೇ ಸರಿ. ಅವರಿಗೆ ಶೇಣಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಬ್ಲೋಗಿನ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು.
ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಭಾಗ 1 ಪಾಠ 1
ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಭಾಗ 1 ಪಾಠ 2
ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಭಾಗ 1 ಪಾಠ 3
ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಭಾಗ 1 ಪಾಠ 4
ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಭಾಗ 2 ಪಾಠ 1
ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಭಾಗ 2 ಪಾಠ 2
ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಭಾಗ 2 ಪಾಠ 3
ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಭಾಗ 2 ಪಾಠ 4

1 comment:

Adi Singh said...

Candidates must bring the KIITEE 2018 Admit Card to the test centre on the exam day as identity proof.