സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെയും പെൻഷൻകാരുടെയും ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി (MEDISEP) - ജീവനക്കാരുടെ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ 62/2018/Fin dtd 11/07/2018 ..see downloads**House Building Advance for State Government Employees-Availing bank financing with interest subvention-Orders..see downloads****

Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Sunday, 21 August 2016

PROCESSING OF SALARY AND ALLOWANCES OF EMPLOYEES ON CONTRACT/DAILY WAGES IN SPARK - TUTORIAL

As per G O ( P ) No. 109 / 2016 / FIN dated 29 / 7 / 2016 Disbursement of salary and allowances of employees on contract / daily wages etc are to be processed through SPARK.Hence all Head of the Departments are requested to forward the list of designations to be updated in SPARK of Contract / Daily wages employees etc to the mail id: info@spark.gov.in duly signed by the Head of the Department. Ensure that the subject in the mail should be marked as " Adding Designation OF TEMPORARY EMPLOYEES " 
DOWNLOAD TUTORIAL FROM HERE

No comments: