സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെയും പെൻഷൻകാരുടെയും ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി (MEDISEP) - ജീവനക്കാരുടെ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ 62/2018/Fin dtd 11/07/2018 ..see downloads**House Building Advance for State Government Employees-Availing bank financing with interest subvention-Orders..see downloads****

Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Thursday, 18 August 2016

STD 10 -ENGLISH UNIT 2 - MY SISTER'S SHOES STUDY NOTES BY LEENA PRADEEP

Visitors of Sheni blog are familiar with Mrs.Leena Pradeep HSA of GHSS Kodungallur .She has shared a series of study materials with our blog so far. Many Students and Teachers are benefited by her study notes .This Time she has come up with a few notes on 'My Sister's Shoes' std X Unit 2 . Hope this notes will also be helpful to all.
Click here to download Study Note on My Sister's Shoes'

No comments: