എസ്.എസ്.എല്‍ സി ഐ.ടി പരീക്ഷ ഫെബ്രുവരി 22 മുതല്‍ മാര്‍ച്ച് 2 വരെ നടത്തണം .സര്‍ക്കുലര്‍ ഡൗണ്‍ലോഡ്സില്‍ **SSLC Provisional A List HM Loginല്‍ ലഭ്യമാണ് തിരുത്തലുകള്‍ 24ന് വൈകുട്ട് അഞ്ച് മണിക്കകം വരുത്തണം ..സര്‍ക്കുലര്‍ ഡൗണ്‍ലോഡ്സില്‍ **.

please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Thursday, 18 August 2016

STD 10 -ENGLISH UNIT 2 - MY SISTER'S SHOES STUDY NOTES BY LEENA PRADEEP

Visitors of Sheni blog are familiar with Mrs.Leena Pradeep HSA of GHSS Kodungallur .She has shared a series of study materials with our blog so far. Many Students and Teachers are benefited by her study notes .This Time she has come up with a few notes on 'My Sister's Shoes' std X Unit 2 . Hope this notes will also be helpful to all.
Click here to download Study Note on My Sister's Shoes'

No comments: