കനത്ത മഴയെ തുടര്‍ന്ന് കേരളത്തിലെ 14 ജില്ലകളിലും നാളെ (16-08-2018)ജില്ലാ കലക്ടര്‍മാര്‍ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു..**AD-HOC BONUS AND SPECIAL FESTIVAL ALLOWANCE 2017-18 TO STATE GOVERNMENT EMPLOYEES AND PENSIONERS ..see downloads**സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കും പാർട്ട് ടൈം കണ്ടിജന്റ്, എൻ എം ആർ /സി എൽ ആർ തുടങ്ങിയ വിവിധ വിഭാഗം ജീവനക്കാർക്കും 2018 ലെ ഓണം അഡ്വാൻസ് അനുവദിച്ചു ഉത്തരവാകുന്നു ..see downloads** Special 5 Kg Rice to the students who are members in NMP in connection with Onam - directions..see downloads**

Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Friday, 26 August 2016

STD 10 - HINDI SAMPLE QUESTIONS AND ANSWERS BY MADHUSOODANAN PILLAI

आलप्पुषा जिल्ला कॆ जि.एच. एस एस बुधनूर की हिन्दी अध्यापक श्री मधुसूधननजी नॆ दसवीं कक्षा कॆ कुछ प्रश्न और उत्तर तैयार करकॆ शेणी ब्लोग को भेजा हैं |परीक्षा कॆ लिए तैयार करनॆ वालॆ छात्रों को यह प्रश्न पत्र उपयुक्त हो सकता हैं | श्री मधुसूधननजी कोशेणी ब्लोग की तरफ सॆ धन्यवाद |शेणी स्कूल ब्लोग का दर्शक जरूर इसका लाभ उठाऎ |
प्रश्न पत्र डौनलोड करनॆ कॆ लिए यहां दबायॆं

No comments: