സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെയും പെൻഷൻകാരുടെയും ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി (MEDISEP) - ജീവനക്കാരുടെ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ 62/2018/Fin dtd 11/07/2018 ..see downloads**House Building Advance for State Government Employees-Availing bank financing with interest subvention-Orders..see downloads****

Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Thursday, 29 September 2016

STD 10 - ENGLISH UNIT 4- STUDY MATERIALS BY JASEENA AND JAMSHEED(updated)

 Jaseena A and Jamsheed A HSST'S of Anwar English Higher Secondary school  Thirurkkad , Malappuram have prepared some study materials for unit 4 std X - english.Hope these study materials will  help the students. Sheni school blog team express their sincere gratitude to Sri Jamsheed  and Jaseena madam for thier effort.
STD 10 - UNIT 4 - Notes of the poem ”poetry” by Neruda
STD 10 - UNIT  4 - Blowin’ in the Wind – Poetic Elements

No comments: