ഗ്രൂപ്പ് പേഴ്സണല്‍ ആക്സിഡന്റ്റ്‌ ഇന്ഷുറന്സ് പദ്ധതി - 2019 വര്‍ഷത്തേക്കുള്ള പദ്ധതി പുതുക്കല്‍ - ഉത്തരവ് GO(P)No 175/2018/Fin dt.12/11/2018 ..See downloads**പങ്കാളിത്ത പെന്‍ഷന്‍ പദ്ധതി പുനപരിശോധിക്കുന്നതിനായി സമിതിയെ നിയമിച്ച് ഉത്താരവാകുന്നു GO(P)No 172/2018/Fin dt 07/11/2018...See downloads*
SSLC EXAM MARCH 2019 - OBC Pre-Metric Scholarship
Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Thursday, 29 September 2016

STD 10 - ENGLISH UNIT 4- STUDY MATERIALS BY JASEENA AND JAMSHEED(updated)

 Jaseena A and Jamsheed A HSST'S of Anwar English Higher Secondary school  Thirurkkad , Malappuram have prepared some study materials for unit 4 std X - english.Hope these study materials will  help the students. Sheni school blog team express their sincere gratitude to Sri Jamsheed  and Jaseena madam for thier effort.
STD 10 - UNIT 4 - Notes of the poem ”poetry” by Neruda
STD 10 - UNIT  4 - Blowin’ in the Wind – Poetic Elements

No comments: