29.01.2018 നിയമനാംഗീകാരം ലഭിച്ച ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പള കുടിശ്ശിക നിലവിലുള്ള പി.എഫ് അക്കൗണ്ടിൽ ലയിപ്പിക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച് circular dtd 10-01-2018..see downloads**GPAIS - 2018 വർഷത്തേക്കുള്ള പ്രീമിയം തുക കുറവ് ചെയ്യുന്നതിനും ഒടുക്കുന്നതിനുമുള്ള സമയ പരിധി ദീർഘിപ്പിക്കുന്നു GO(P)No 6/2018/Fin dtd 09/01/2018.see downloads**.

please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Thursday, 22 September 2016

STD 8 - CHAPTER 3 - CHILLAKSHANGAL AND ACTIVITY 3.1 VIDEO TUTORIALS BY SUSEEL KUMAR

POST UPDATED WITH VIDEO TUTORIALS OF STD VIII CHAPTER 3 - CHILLAKSHANGAL AND ACTIVITY 3.1STD - 8, CHAPTER-3 (CHILLAKSHARANGAL )
STD - 8, CHAPTER-3 (CHILLAKSHARANGAL ) CLICK HERE TO DOWNLOAD
STD - 8, CHAPTER-3 ( ACTIVITY 3.1 ) ICT TUTORIAL

No comments: