സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെയും പെൻഷൻകാരുടെയും ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി (MEDISEP) - ജീവനക്കാരുടെ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ 62/2018/Fin dtd 11/07/2018 ..see downloads**House Building Advance for State Government Employees-Availing bank financing with interest subvention-Orders..see downloads****

Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Thursday, 22 September 2016

STD 8 - CHAPTER 3 - CHILLAKSHANGAL AND ACTIVITY 3.1 VIDEO TUTORIALS BY SUSEEL KUMAR

POST UPDATED WITH VIDEO TUTORIALS OF STD VIII CHAPTER 3 - CHILLAKSHANGAL AND ACTIVITY 3.1STD - 8, CHAPTER-3 (CHILLAKSHARANGAL )
STD - 8, CHAPTER-3 (CHILLAKSHARANGAL ) CLICK HERE TO DOWNLOAD
STD - 8, CHAPTER-3 ( ACTIVITY 3.1 ) ICT TUTORIAL

No comments: