**വിദ്യാഭ്യാസ അവകാശനിയമം - 2009 ഫലപ്രദമായി നടപ്പാക്കുന്നതിനും പ്രീ സ്കൂൾ മുതൽ 12 ക്ലാസ്സുവരെയുള്ള സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും ആവശ്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ക്ഷണിക്കുന്നു.. see downloads**സ്കൂൾ സുരക്ഷാ പദ്ധതി - ദേശീയ ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി നിർദേശങ്ങൾ - സാങ്കല്പിക കേഡർ -(Virtual Cadre) - ഓഫീസർമാരുടെ നിയമനം സംബന്ധിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു**മാനസികമായ വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്ന കുട്ടികൾക്കായുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് 2018 -2019 സാമ്പത്തികവർഷം സംസ്ഥാന സർക്കാരിൽ നിന്നും സാമ്പത്തിക സഹായം ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള വിശദംശങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് നിദേശങ്ങൾ -ഡൗണ്‍ലോഡ്സ് കാണുക**Finance Department—Pay Revision arrears—Third installment—Directions to process the same in SPARK.see downloads**

Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Saturday, 1 October 2016

STANDARD 10 - ICT- CHAPTER 4 - PYTHON GRAPHICS - THEORY NOTES BY HOWLATH TEACHER

ശ്രീമതി ഹൗലത്ത് ടീച്ചര്‍ തയ്യാറാക്കിയ പത്താം ക്ലാസിലെ  ഐ.ടി പാഠപുസ്തകത്തിലെ നാലാം അധ്യായമായ പൈത്തണ്‍ ഗ്രാഫിക്സ് എന്ന പാഠഭാഗത്തിലെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുടെ ഒരു കൂട്ടം വര്‍ക്ക്ഷീറ്റുകള്‍ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഷേണി ബ്ലോഗില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്നത് ബ്ലോഗ് വായനക്കാര്‍ കണ്ടുകാണുമല്ലോ.  അതേ അധ്യാത്തിന്റെ തിയറി നോട്ടുകള്‍ കൂടി ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ പങ്ക് വെക്കുകയാണ് ഹൗലത്ത് ടീച്ചര്‍. തിരക്കിനിടയിലും സമയം കണ്ടെത്തി  നോട്ട് തയ്യാറാക്കിയ ടീച്ചറുടെ ഈ പരിശ്രമത്തിനെ ഷേണി ബ്ലോഗ് അഭിനന്ദിക്കുന്നു.. ടീച്ചറുടെ സേവനങ്ങള്‍ ഷേണി ബ്ലോഗുമായി തുടര്‍ന്നും ഉണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
1.പത്താം ക്ലാസ് ഐ.ടി നാലാം അധ്യായം   - പൈത്തണ്‍ ഗ്രാഫിക്സ് - തിയറി നോട്ട് 
RELATED POSTS
1.പത്താം ക്ലാസ് ഐ.ടി മൂന്നാം അധ്യായം   -വെബ് ഡിസൈനിംഗ് മിഴിവോടെ - തിയറി നോട്ട്

No comments: