സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെയും പെൻഷൻകാരുടെയും ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി (MEDISEP) - ജീവനക്കാരുടെ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ 62/2018/Fin dtd 11/07/2018 ..see downloads**House Building Advance for State Government Employees-Availing bank financing with interest subvention-Orders..see downloads****

Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Saturday, 1 October 2016

STANDARD 10 - ICT- CHAPTER 4 - PYTHON GRAPHICS - THEORY NOTES BY HOWLATH TEACHER

ശ്രീമതി ഹൗലത്ത് ടീച്ചര്‍ തയ്യാറാക്കിയ പത്താം ക്ലാസിലെ  ഐ.ടി പാഠപുസ്തകത്തിലെ നാലാം അധ്യായമായ പൈത്തണ്‍ ഗ്രാഫിക്സ് എന്ന പാഠഭാഗത്തിലെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുടെ ഒരു കൂട്ടം വര്‍ക്ക്ഷീറ്റുകള്‍ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഷേണി ബ്ലോഗില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്നത് ബ്ലോഗ് വായനക്കാര്‍ കണ്ടുകാണുമല്ലോ.  അതേ അധ്യാത്തിന്റെ തിയറി നോട്ടുകള്‍ കൂടി ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ പങ്ക് വെക്കുകയാണ് ഹൗലത്ത് ടീച്ചര്‍. തിരക്കിനിടയിലും സമയം കണ്ടെത്തി  നോട്ട് തയ്യാറാക്കിയ ടീച്ചറുടെ ഈ പരിശ്രമത്തിനെ ഷേണി ബ്ലോഗ് അഭിനന്ദിക്കുന്നു.. ടീച്ചറുടെ സേവനങ്ങള്‍ ഷേണി ബ്ലോഗുമായി തുടര്‍ന്നും ഉണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
1.പത്താം ക്ലാസ് ഐ.ടി നാലാം അധ്യായം   - പൈത്തണ്‍ ഗ്രാഫിക്സ് - തിയറി നോട്ട് 
RELATED POSTS
1.പത്താം ക്ലാസ് ഐ.ടി മൂന്നാം അധ്യായം   -വെബ് ഡിസൈനിംഗ് മിഴിവോടെ - തിയറി നോട്ട്

No comments: