സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെയും പെൻഷൻകാരുടെയും ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി (MEDISEP) - ജീവനക്കാരുടെ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ 62/2018/Fin dtd 11/07/2018 ..see downloads**House Building Advance for State Government Employees-Availing bank financing with interest subvention-Orders..see downloads****

Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Tuesday, 1 November 2016

STANDARD 10 - ENGLISH -UNIT 4 DETAILED TEACHING NOTES BY S ABDULLA

STD 10  ലെ ഇംഗ്ലീഷ്  4ാം മത്തെ യൂണിറ്റിന്റെ വിശദമായ ടീച്ചിംഗ്  മാന്വല്‍ തയ്യാറാക്കി ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ പങ്ക്‌വെയ്ക്കുകയാണ് Padinharathara GHSS  ലെ  ഇംഗ്ലീഷ് അധ്യാപകന്‍ ശ്രീ  എസ്. അബ്ദുള്ള സര്‍. The Scholarship Jacket, Poetry - Pablo Neruda (Poem),The Book That Saved the Earth എന്നീ പാഠഭാഗങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട  ടീച്ചിംഗ് മാന്വലുകളാണ് ഇതിലുള്ളത് . വികസിത രാജ്യങ്ങളിലെ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷാ പഠനത്തിനുപയോഗിക്കുന്ന ചില ടൂളുകൾ ( Note Catcher, Anchor Chart, Gallery Walk, Exit Ticket തുടങ്ങിയവ ) ഈ Lesson plan കളിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവയെ Appendix file ആയി ചേർത്തിരിക്കുന്നു. ഷെയർ ചെയ്യുമല്ലോ?
ശ്രീ അബ്ദുള്ള സാറിന്  ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗ് ടീമിന്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.
STANDARD 10 - UNIT 4 - DETAILED TEACHING NOTES
STANDARD 10 - UNIT 4 TEACHING MANUAL APPENDIX

No comments: