ഗ്രൂപ്പ് പേഴ്സണല്‍ ആക്സിഡന്റ്റ്‌ ഇന്ഷുറന്സ് പദ്ധതി - 2019 വര്‍ഷത്തേക്കുള്ള പദ്ധതി പുതുക്കല്‍ - ഉത്തരവ് GO(P)No 175/2018/Fin dt.12/11/2018 ..See downloads**പങ്കാളിത്ത പെന്‍ഷന്‍ പദ്ധതി പുനപരിശോധിക്കുന്നതിനായി സമിതിയെ നിയമിച്ച് ഉത്താരവാകുന്നു GO(P)No 172/2018/Fin dt 07/11/2018...See downloads*
SSLC EXAM MARCH 2019 - OBC Pre-Metric Scholarship
Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Friday, 18 November 2016

STANDARD 10 - MATHEMATICS - CHAPTER 9 ANWSERS TO THE TEXT BOOK QUESTIONS FROM PAGE NO 210 -IN GIF, GEOGEBRA AND VIDEO FORMAT

10ാം ക്ലാസിലെ ഗണിത പാഠപുസ്തകത്തിലെ ജ്യാമിതിയും ബീജഗണിതവും എന്ന 9ാം അധ്യായത്തിലെ 210ാം പേജിലെ ചോദ്യങ്ങള്‍ക്കു് ജിഫ് ,  ജിയോജിബ്ര, വീഡിയോ ,എന്നീ  ഫോര്‍മേറ്റിലുള്ള ഉത്തരങ്ങള്‍ ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ  പങ്കു വെക്കുകയാണ് TSNMHസ്കൂളിലെ ഗണിത ക്ലബ്ബ്.ഗണിത ക്ലബ്ബിനും അതിന്  നേതൃത്വം നൽകുന്ന ശ്രീ പ്രമോദ് മൂർത്തി സാറിനും ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗിന്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു..... ഫയലുകൾ ചുവടെ നന്‍കിയിരിക്കുന്ന ലിങ്കുകളില്‍നിന്ന് ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്.
ജിഫ്‍ ഫോര്‍മേറ്റിലുള്ള ഉത്തരങ്ങള്‍
Page_210.Q1.gif
Page_210.Q2.gif
Page_210.Q3.gif
Page_210.Q4.gif
Page_210.Q5.gif
Page_210.Q6.gif
ജിയോജിബ്ര ഫോര്‍മേറ്റിലുള്ള ഉത്തരങ്ങള്‍
Page210_Q1.ggb
Page_210.Q2.ggb
Page_210.Q3.ggb
Page_210.Q4.ggb
Page_210.Q5.ggb
Page_210.Q6.ggb
വീഡിയോ ഫോര്‍മേറ്റിലുള്ള ഉത്തരങ്ങള്‍
Page_210.Q1.mpeg
Page_210.Q2.mpeg
Page_210.Q3.mpeg
Page_210.Q4.mpeg
Page_210.Q5.mpeg
Page_210.Q6.mpeg

No comments: