2019 മാർച്ചിൽ നടക്കുന്ന എസ്.എസ്.എൽ.സി. പരീക്ഷയുടെ ഉത്തരക്കടലാസുകൾ മൂല്യനിർണ്ണയം ചെയ്യുന്നതിന് എച്ച്.എസ്.എമാർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. പ്രഥമാദ്ധ്യാപകർക്ക് ഐഎക്‌സാംസിൽ എച്ച്.എം ലോഗിൻ വഴി അപേക്ഷകളുടെ വിവരങ്ങൾ ഓൺലൈനായി സമർപ്പിച്ച ശേഷം കൺഫേം ചെയ്ത് അപേക്ഷ സമർപ്പണം പൂർത്തിയാക്കേണ്ട അവസാന ദിവസം മാർച്ച് ഏഴുവരെ നീട്ടി. തങ്ങളുടെ സ്‌കൂളുകളിലെ എല്ലാ അദ്ധ്യാപകരും അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന വിവരം പ്രഥമാദ്ധ്യാപകൻ ഉറപ്പ് വരുത്തണം** **

Send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Friday, 18 November 2016

STANDARD 10 - MATHEMATICS - CHAPTER 9 ANWSERS TO THE TEXT BOOK QUESTIONS FROM PAGE NO 210 -IN GIF, GEOGEBRA AND VIDEO FORMAT

10ാം ക്ലാസിലെ ഗണിത പാഠപുസ്തകത്തിലെ ജ്യാമിതിയും ബീജഗണിതവും എന്ന 9ാം അധ്യായത്തിലെ 210ാം പേജിലെ ചോദ്യങ്ങള്‍ക്കു് ജിഫ് ,  ജിയോജിബ്ര, വീഡിയോ ,എന്നീ  ഫോര്‍മേറ്റിലുള്ള ഉത്തരങ്ങള്‍ ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ  പങ്കു വെക്കുകയാണ് TSNMHസ്കൂളിലെ ഗണിത ക്ലബ്ബ്.ഗണിത ക്ലബ്ബിനും അതിന്  നേതൃത്വം നൽകുന്ന ശ്രീ പ്രമോദ് മൂർത്തി സാറിനും ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗിന്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു..... ഫയലുകൾ ചുവടെ നന്‍കിയിരിക്കുന്ന ലിങ്കുകളില്‍നിന്ന് ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്.
ജിഫ്‍ ഫോര്‍മേറ്റിലുള്ള ഉത്തരങ്ങള്‍
Page_210.Q1.gif
Page_210.Q2.gif
Page_210.Q3.gif
Page_210.Q4.gif
Page_210.Q5.gif
Page_210.Q6.gif
ജിയോജിബ്ര ഫോര്‍മേറ്റിലുള്ള ഉത്തരങ്ങള്‍
Page210_Q1.ggb
Page_210.Q2.ggb
Page_210.Q3.ggb
Page_210.Q4.ggb
Page_210.Q5.ggb
Page_210.Q6.ggb
വീഡിയോ ഫോര്‍മേറ്റിലുള്ള ഉത്തരങ്ങള്‍
Page_210.Q1.mpeg
Page_210.Q2.mpeg
Page_210.Q3.mpeg
Page_210.Q4.mpeg
Page_210.Q5.mpeg
Page_210.Q6.mpeg

No comments: