കനത്ത മഴയെ തുടര്‍ന്ന് കേരളത്തിലെ 14 ജില്ലകളിലും നാളെ (16-08-2018)ജില്ലാ കലക്ടര്‍മാര്‍ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു..**AD-HOC BONUS AND SPECIAL FESTIVAL ALLOWANCE 2017-18 TO STATE GOVERNMENT EMPLOYEES AND PENSIONERS ..see downloads**സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കും പാർട്ട് ടൈം കണ്ടിജന്റ്, എൻ എം ആർ /സി എൽ ആർ തുടങ്ങിയ വിവിധ വിഭാഗം ജീവനക്കാർക്കും 2018 ലെ ഓണം അഡ്വാൻസ് അനുവദിച്ചു ഉത്തരവാകുന്നു ..see downloads** Special 5 Kg Rice to the students who are members in NMP in connection with Onam - directions..see downloads**

Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Sunday, 8 January 2017

ORUKKAM ENGLISH 2017 - AN INTENSIVE LEARNING MATERIAL - ICT VERSION

English club of TSNMHS Kundurkunnu, Palakkad  has designed an application to practice the Language Element questions from ORUKKAM-2017 which has been released recently by our educational department.
This app lets the student to practice the questions in a user interface .  there are twenty questions in it.  Instead of writing in the paper, they have to type or select the answers in the GUI window.
Sheni blog is grateful to the members of English Club and  Sri Pramod Moorthi Sir who shared the Application with us.
To Install the Application:
1.Download the .deb file from the link Given below and install it with double click
2.Run from Application - Education - Orukkam
Click Here to Download the Application

1 comment:

Nizar Kp said...
This comment has been removed by the author.