സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെയും പെൻഷൻകാരുടെയും ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി (MEDISEP) - ജീവനക്കാരുടെ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ 62/2018/Fin dtd 11/07/2018 ..see downloads**House Building Advance for State Government Employees-Availing bank financing with interest subvention-Orders..see downloads****

Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Monday, 27 March 2017

ANNUAL EXAM 2017 - CHANGES IN TIME SCHEDULE

31-03-2017ന് വാഹന പണിമുടക്ക്  പ്രഖ്യാപിച്ച സാഹചര്യത്തില്‍ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ അടിസ്ഥാനശാസ്ത്രം, ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ ഒന്നാം ഭാഷ, എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം എന്ന പരീക്ഷകള്‍ 30.03.2017 വ്യാഴായ്ച രാവിലെ നിലവില്‍ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള പരീക്ഷകള്‍കൊപ്പം നടത്തേണ്ടതാണ്.നിലവില്‍ 30.3.2017 ന് രാവിലെ നടത്താന്‍ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള പരീക്ഷകളും അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ അടിസ്ഥാനശാസ്ത്രം,ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ ഒന്നാം ഭാഷ, എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം എന്നീ പരീക്ഷകളും രാവിലെ 9 മണിക്ക് ആരംഭിച്ച് 12 മണിക്കകം പൂര്‍ത്തിയാക്കുന്ന രീതിയില്‍ സ്കൂള്‍ തല ക്രമീകരണങ്ങള്‍ നടത്തേണ്ടതാണ്. സര്‍ക്കുലര്‍ ഡൗണ്‍ലോഡ്സില്‍...

No comments: