ഗ്രൂപ്പ് പേഴ്സണല്‍ ആക്സിഡന്റ്റ്‌ ഇന്ഷുറന്സ് പദ്ധതി - 2019 വര്‍ഷത്തേക്കുള്ള പദ്ധതി പുതുക്കല്‍ - ഉത്തരവ് GO(P)No 175/2018/Fin dt.12/11/2018 ..See downloads**പങ്കാളിത്ത പെന്‍ഷന്‍ പദ്ധതി പുനപരിശോധിക്കുന്നതിനായി സമിതിയെ നിയമിച്ച് ഉത്താരവാകുന്നു GO(P)No 172/2018/Fin dt 07/11/2018...See downloads*
SSLC EXAM MARCH 2019 - OBC Pre-Metric Scholarship
Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Monday, 27 March 2017

ANNUAL EXAM 2017 - CHANGES IN TIME SCHEDULE

31-03-2017ന് വാഹന പണിമുടക്ക്  പ്രഖ്യാപിച്ച സാഹചര്യത്തില്‍ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ അടിസ്ഥാനശാസ്ത്രം, ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ ഒന്നാം ഭാഷ, എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം എന്ന പരീക്ഷകള്‍ 30.03.2017 വ്യാഴായ്ച രാവിലെ നിലവില്‍ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള പരീക്ഷകള്‍കൊപ്പം നടത്തേണ്ടതാണ്.നിലവില്‍ 30.3.2017 ന് രാവിലെ നടത്താന്‍ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള പരീക്ഷകളും അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ അടിസ്ഥാനശാസ്ത്രം,ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ ഒന്നാം ഭാഷ, എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം എന്നീ പരീക്ഷകളും രാവിലെ 9 മണിക്ക് ആരംഭിച്ച് 12 മണിക്കകം പൂര്‍ത്തിയാക്കുന്ന രീതിയില്‍ സ്കൂള്‍ തല ക്രമീകരണങ്ങള്‍ നടത്തേണ്ടതാണ്. സര്‍ക്കുലര്‍ ഡൗണ്‍ലോഡ്സില്‍...

No comments: