2019 മാർച്ചിൽ നടക്കുന്ന എസ്.എസ്.എൽ.സി. പരീക്ഷയുടെ ഉത്തരക്കടലാസുകൾ മൂല്യനിർണ്ണയം ചെയ്യുന്നതിന് എച്ച്.എസ്.എമാർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. പ്രഥമാദ്ധ്യാപകർക്ക് ഐഎക്‌സാംസിൽ എച്ച്.എം ലോഗിൻ വഴി അപേക്ഷകളുടെ വിവരങ്ങൾ ഓൺലൈനായി സമർപ്പിച്ച ശേഷം കൺഫേം ചെയ്ത് അപേക്ഷ സമർപ്പണം പൂർത്തിയാക്കേണ്ട അവസാന ദിവസം മാർച്ച് ഏഴുവരെ നീട്ടി. തങ്ങളുടെ സ്‌കൂളുകളിലെ എല്ലാ അദ്ധ്യാപകരും അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന വിവരം പ്രഥമാദ്ധ്യാപകൻ ഉറപ്പ് വരുത്തണം** **

Send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Monday, 27 March 2017

ANNUAL EXAM 2017 - CHANGES IN TIME SCHEDULE

31-03-2017ന് വാഹന പണിമുടക്ക്  പ്രഖ്യാപിച്ച സാഹചര്യത്തില്‍ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ അടിസ്ഥാനശാസ്ത്രം, ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ ഒന്നാം ഭാഷ, എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം എന്ന പരീക്ഷകള്‍ 30.03.2017 വ്യാഴായ്ച രാവിലെ നിലവില്‍ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള പരീക്ഷകള്‍കൊപ്പം നടത്തേണ്ടതാണ്.നിലവില്‍ 30.3.2017 ന് രാവിലെ നടത്താന്‍ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള പരീക്ഷകളും അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ അടിസ്ഥാനശാസ്ത്രം,ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ ഒന്നാം ഭാഷ, എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം എന്നീ പരീക്ഷകളും രാവിലെ 9 മണിക്ക് ആരംഭിച്ച് 12 മണിക്കകം പൂര്‍ത്തിയാക്കുന്ന രീതിയില്‍ സ്കൂള്‍ തല ക്രമീകരണങ്ങള്‍ നടത്തേണ്ടതാണ്. സര്‍ക്കുലര്‍ ഡൗണ്‍ലോഡ്സില്‍...

No comments: