ഗ്രൂപ്പ് പേഴ്സണല്‍ ആക്സിഡന്റ്റ്‌ ഇന്ഷുറന്സ് പദ്ധതി - 2019 വര്‍ഷത്തേക്കുള്ള പദ്ധതി പുതുക്കല്‍ - ഉത്തരവ് GO(P)No 175/2018/Fin dt.12/11/2018 ..See downloads**പങ്കാളിത്ത പെന്‍ഷന്‍ പദ്ധതി പുനപരിശോധിക്കുന്നതിനായി സമിതിയെ നിയമിച്ച് ഉത്താരവാകുന്നു GO(P)No 172/2018/Fin dt 07/11/2018...See downloads*
SSLC EXAM MARCH 2019 - OBC Pre-Metric Scholarship
Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Sunday, 19 March 2017

SSLC EXAM 2017- MATHEMATICS -PRACTICE QUESTIONS FOR A+ STUDENTS

പത്താം ഗണിത പരീക്ഷ നാളെ നടക്കുകയാണല്ലോ.. ഗണിത പരീക്ഷയില്‍ ഉയര്‍ന്ന നിലവാര്‍ക്കാര്‍ക്ക് പരിശീലിക്കാന്‍ ചില ചോദ്യങ്ങള്‍ തയ്യാറാക്കി ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ പങ്ക്‌വെയ്ക്കുകയാണ് പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ ചാലിശ്ശേരി ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്സിലെ ഗണിത അധ്യാപകന്‍ ശ്രീ മുരളീധരന്‍ സര്‍.
അദ്ദേഹത്തിന് ഷേണി സ്കൂള്ി‍ ബ്ലോഗ് ടൂമിന്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.
CLICK HERE TO DOWNLOAD PRACTICE QUESTIONS FOR A+ STUDENTS

No comments: