29.01.2018 നിയമനാംഗീകാരം ലഭിച്ച ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പള കുടിശ്ശിക നിലവിലുള്ള പി.എഫ് അക്കൗണ്ടിൽ ലയിപ്പിക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച് circular dtd 10-01-2018..see downloads**GPAIS - 2018 വർഷത്തേക്കുള്ള പ്രീമിയം തുക കുറവ് ചെയ്യുന്നതിനും ഒടുക്കുന്നതിനുമുള്ള സമയ പരിധി ദീർഘിപ്പിക്കുന്നു GO(P)No 6/2018/Fin dtd 09/01/2018.see downloads**.

please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Friday, 31 March 2017

SSLC EXAM 2017 - MATHS ANSWER KEY 30-03-2017

30-03-2017ന് നടന്ന ഗണിത പരീക്ഷയുടെ ഉത്തര സൂചിക തയ്യാറാക്കി ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ പങ്ക്‌വെയ്ക്കുകയാണ് പാലക്കാ‍ട് ജില്ലയിലെ ചാലിശ്ശേരി ജി.വി.എച്ച്.എസ് സ്കൂളിലെ അധ്യാപകന്‍ ശ്രീ മുരളീധരന്‍ സര്‍. ഷേണി ബ്ലോഗ് ടീമിന് അദ്ദേഹത്തിനോടുള്ള നന്ദിയും കടപ്പാടും ഇതോടൊപ്പം അറിയിക്കുന്നു.
CLICK HERE TO DOWNLOAD MATHS ANSWER KEY 

No comments: