സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടേയും പെന്ഷന്കാരുടേയും ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി (MEDISEP) - ഗുണഭോക്താക്കളുടെ വിവരശേഖരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തുടർ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്. circular 117/2018/Fin dt 12/12/2018 ..see downloads**KTET Result October 2018 Published see Pareekshabhavan Site**കെ-ടെറ്റ് പരീക്ഷ - അപേക്ഷകർക്കുള്ള യോഗ്യതകൾ പരിഷ്കരിച്ചു ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു ..ഉത്തരവ് ഡൗണ്‍ലോഡ്സില്‍**
SSLC EXAM MARCH 2019 - OBC Pre-Metric Scholarship
Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Thursday, 29 June 2017

ICT - DIGITAL PROTRACTOR - GEOGEBRA APPLET CREATED BY ICT CLUB TSNMHS KUNDURKUUNU

കോണളക്കുന്നതിനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന കോണമാപിനി ( Protractor ) എങ്ങിനെ ഉപയോഗിക്കാം എന്നു കാണിക്കുന്ന ഒരു ജിയോജിബ്രാ അപ്ലിക്കേഷന്‍ ഷേണി സകൂള്‍ ബ്ലോഗിലൂടെ പങ്ക്‌വെയ്യകയാണ് പാലക്കാട് കുണ്ടൂര്‍കുന്ന് ടി.എസ്.എന്‍.എം.എച്ച് സ്കൂളിലെ ഐ.ടി  ക്ലബ്ബ്. കുണ്ടൂര്‍കുന്ന്  സ്കൂളിലെ ഐ.ടി ക്ലബ്ബിന് ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗ് ടീമിന്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.
ആപ്ലികേഷന്‍ ചുവടെയുള്ള നിങ്കില്‍നിന്ന്  ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാം .
CLICK HERE TO DOWNLOAD THE ICT - PROTRACTOR APP.
ഈ ആപ്ലികേഷന്‍  പ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കുന്ന രീതി :
Download the Digital_Protractor.tar.gz file to your Desktop.
Extract it there only...
Open the extracted folder and give execute permission to the freedom.sh file...
After installation, run by
Application - Education - ICT_Protractor......

No comments: