**വിദ്യാഭ്യാസ അവകാശനിയമം - 2009 ഫലപ്രദമായി നടപ്പാക്കുന്നതിനും പ്രീ സ്കൂൾ മുതൽ 12 ക്ലാസ്സുവരെയുള്ള സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും ആവശ്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ക്ഷണിക്കുന്നു.. see downloads**സ്കൂൾ സുരക്ഷാ പദ്ധതി - ദേശീയ ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി നിർദേശങ്ങൾ - സാങ്കല്പിക കേഡർ -(Virtual Cadre) - ഓഫീസർമാരുടെ നിയമനം സംബന്ധിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു**മാനസികമായ വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്ന കുട്ടികൾക്കായുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് 2018 -2019 സാമ്പത്തികവർഷം സംസ്ഥാന സർക്കാരിൽ നിന്നും സാമ്പത്തിക സഹായം ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള വിശദംശങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് നിദേശങ്ങൾ -ഡൗണ്‍ലോഡ്സ് കാണുക**Finance Department—Pay Revision arrears—Third installment—Directions to process the same in SPARK.see downloads**

Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Thursday, 29 June 2017

ICT - DIGITAL PROTRACTOR - GEOGEBRA APPLET CREATED BY ICT CLUB TSNMHS KUNDURKUUNU

കോണളക്കുന്നതിനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന കോണമാപിനി ( Protractor ) എങ്ങിനെ ഉപയോഗിക്കാം എന്നു കാണിക്കുന്ന ഒരു ജിയോജിബ്രാ അപ്ലിക്കേഷന്‍ ഷേണി സകൂള്‍ ബ്ലോഗിലൂടെ പങ്ക്‌വെയ്യകയാണ് പാലക്കാട് കുണ്ടൂര്‍കുന്ന് ടി.എസ്.എന്‍.എം.എച്ച് സ്കൂളിലെ ഐ.ടി  ക്ലബ്ബ്. കുണ്ടൂര്‍കുന്ന്  സ്കൂളിലെ ഐ.ടി ക്ലബ്ബിന് ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗ് ടീമിന്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.
ആപ്ലികേഷന്‍ ചുവടെയുള്ള നിങ്കില്‍നിന്ന്  ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാം .
CLICK HERE TO DOWNLOAD THE ICT - PROTRACTOR APP.
ഈ ആപ്ലികേഷന്‍  പ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കുന്ന രീതി :
Download the Digital_Protractor.tar.gz file to your Desktop.
Extract it there only...
Open the extracted folder and give execute permission to the freedom.sh file...
After installation, run by
Application - Education - ICT_Protractor......

No comments: