12/2018 വരെ നിയമനം ലഭിച്ച അധ്യാപകരുടെ പ്രൊബേഷന്‍ ഡിക്ലയര്‍ ചെയ്യുന്നതിന് കമ്പ്യൂട്ടര്‍ കോഴ്സ് പാസ്സാകുന്നതില്‍ഇളവ് അനുവദിച്ച് ഉത്തരവായി..ഉത്തരവ് ഡൗണ്‍ലോഡ്സില്‍.** **Medical Insurance Scheme to State Government Employees and Pensioners - MEDISEP - Implementation through Reliance General Insurance Company Ltd. - Approved - Orders Issued. - GO(P) No.87/2019/Fin Dated 15-07-2019..see downloads for details**സർക്കാർ എയ്ഡഡ് വിദ്യാലയങ്ങളിൽ പഠിച്ചു 2019 മാർച്ചിലെ എസ് എസ് എൽ സി / ഹയർ സെക്കന്ററി /വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കന്ററി സ്റ്റേറ്റ് സിലബസിൽ പരീക്ഷ എഴുതുകയും എല്ലാ വിഷയങ്ങൾക്കും എ + നേടുകയും ചെയ്ത അധ്യാപകരുടെ മക്കൾക്കുള്ള ക്യാഷ് അവാർഡും /സർട്ടിഫിക്കറ്റും വിതരണം ചെയ്യുന്നത് -സംബന്ധിച്ച്..see downloads**2019 -20 -അധ്യയന വർഷം അധ്യാപകരുടെ അന്തർജില്ലാ സ്ഥലം മാറ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മാർഗനിർദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു ..see downloads**

Send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Saturday, 24 June 2017

STANDARD 10 - CHEMISTRY- CHAPTER 1 - HOW TO FIND OUT GROUP, PERIOD AND BLOCK OF ELEMENTS - PRESENTATION

10ാം ക്ലാസ്സിലെ രസതന്ത്രത്തിലെ പീരിയോഡിക് ടേബിളും ഇലക്ട്രോണ്‍ വിന്യാസവും എന്ന ഒന്നാം അദ്യായത്തെ ആസ്പദമാക്കി പാലക്കാട് പെരിങ്ങോട് ഹൈസ്കൂളിലെ ശ്രീ രവി  സര്‍ തയ്യാറാക്കിയ പ്രസന്റേഷന്‍ ഷേണി ബ്ലോഗ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ്.മൂലകങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പ് പീരീഡ് ബ്ലോക്ക്  എന്നിവ കണ്ടെത്തുന്ന വിധം എളുപ്പത്തില്‍ മനസ്സിലാക്കുവാന്‍  കുട്ടികള്‍ക്ക് ഈ പ്രസന്റേഷനിലൂടെ സാധിക്കും. ശ്രീ രവി സാറിന് ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗ് ടീമിന്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും ഇതോടൊപ്പം അറിയിക്കുന്നു.
CLICK HERE TO DOWNLOAD PRESENTATION BASED ON THE CHAPTER PERIODIC TABLE AND ELECTRON CONFIGURATION
OTHER WORKS BY RAVI P
STANDARD 10
1..CHEMISTRY - STD 10 - CHAPTER 1 - PRESENTATION - SHELLS AND SUB SHELLS
STANDARD 9 
 CHEMISTRY STD 9 - CHAPTER 1 - PRESENTATION - DALTON'S ATOMIC THEORY
STANDARD 8 
PRESENTATION ON STD 8 - CHEMISTRY CHAPTER 1 - VOLUME AND MASS 
PHYSICS  
STANDARD 10
 CHAPTER 1 - PRESENTATION
STANDARD 9
CHAPTER 1 - PRESENTATION
STANDARD 8
PRESENTATION ON MEASUREMENTS AND UNITS CHAPTER 1 - PHYSICS

No comments: