സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കും പെൻഷൻകാർക്കും പാർട്ട് ടൈം കണ്ടിജന്റ് എൻ എം ആർ /സി എൽ ആർ തുടങ്ങിയ വിവിധ വിഭാഗം ജീവനക്കാർക്കും 2017 ലെ ഓണം അഡ്വാൻസ് അനുവദിച്ചു ഉത്തരമായി. GO(P)No 108/2017/Fin dtd 16/08/2017** സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കും പെൻഷൻകാർക്കും2016 -17 ലെ ബോണസ് /പ്രത്യേക ഉത്സവ ബത്ത അനുവദിച്ചു ഉത്തരവാകുന്നു GO(P)No 107/2017/Fin dtd 16/08/2017.see downloads***Last Date for Data entry for Incentives to girls extended upto 22nd Aug, 2017**Noon meal scheme - distribution of 5 kg rice to school children in connection with Onam -Guidelines..See downloads**


please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Friday, 28 July 2017

STANDARD 10 - ENGLISH - PRESENTATION BASED ON THE LESSON CHILDREN OF HEAVEN

Smt.Mahija P T ; HSA English, St. Thomas HSS Eruvellipra, Thiruvalla has prepared a presentation based on the lesson "Children of Heaven" in the text book of std 10 English. Sheni school blog Team extend our sincere gratitude to Mahija teacher for her sincere effort.
Click Here to download the Presentation based on the lesson "Children of Heaven"
Other Resources by Mahija P.T
1.Presentation based on the lesson Nobility of Service Std 9  English
2.Presentation based on the lesson Project Tiger of Std 10 English

No comments:

Post a Comment