സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടേയും പെന്ഷന്കാരുടേയും ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി (MEDISEP) - ഗുണഭോക്താക്കളുടെ വിവരശേഖരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തുടർ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്. circular 117/2018/Fin dt 12/12/2018 ..see downloads**KTET Result October 2018 Published see Pareekshabhavan Site**കെ-ടെറ്റ് പരീക്ഷ - അപേക്ഷകർക്കുള്ള യോഗ്യതകൾ പരിഷ്കരിച്ചു ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു ..ഉത്തരവ് ഡൗണ്‍ലോഡ്സില്‍**
SSLC EXAM MARCH 2019 - OBC Pre-Metric Scholarship
Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Friday, 28 July 2017

STANDARD 10 - ENGLISH - PRESENTATION BASED ON THE LESSON CHILDREN OF HEAVEN

Smt.Mahija P T ; HSA English, St. Thomas HSS Eruvellipra, Thiruvalla has prepared a presentation based on the lesson "Children of Heaven" in the text book of std 10 English. Sheni school blog Team extend our sincere gratitude to Mahija teacher for her sincere effort.
Click Here to download the Presentation based on the lesson "Children of Heaven"
Other Resources by Mahija P.T
1.Presentation based on the lesson Nobility of Service Std 9  English
2.Presentation based on the lesson Project Tiger of Std 10 English

No comments: