കനത്ത മഴയെ തുടര്‍ന്ന് കേരളത്തിലെ 14 ജില്ലകളിലും നാളെ (16-08-2018)ജില്ലാ കലക്ടര്‍മാര്‍ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു..**AD-HOC BONUS AND SPECIAL FESTIVAL ALLOWANCE 2017-18 TO STATE GOVERNMENT EMPLOYEES AND PENSIONERS ..see downloads**സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കും പാർട്ട് ടൈം കണ്ടിജന്റ്, എൻ എം ആർ /സി എൽ ആർ തുടങ്ങിയ വിവിധ വിഭാഗം ജീവനക്കാർക്കും 2018 ലെ ഓണം അഡ്വാൻസ് അനുവദിച്ചു ഉത്തരവാകുന്നു ..see downloads** Special 5 Kg Rice to the students who are members in NMP in connection with Onam - directions..see downloads**

Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Friday, 28 July 2017

STANDARD 10 - ENGLISH - PRESENTATION BASED ON THE LESSON CHILDREN OF HEAVEN

Smt.Mahija P T ; HSA English, St. Thomas HSS Eruvellipra, Thiruvalla has prepared a presentation based on the lesson "Children of Heaven" in the text book of std 10 English. Sheni school blog Team extend our sincere gratitude to Mahija teacher for her sincere effort.
Click Here to download the Presentation based on the lesson "Children of Heaven"
Other Resources by Mahija P.T
1.Presentation based on the lesson Nobility of Service Std 9  English
2.Presentation based on the lesson Project Tiger of Std 10 English

No comments: