സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കും പെൻഷൻകാർക്കും പാർട്ട് ടൈം കണ്ടിജന്റ് എൻ എം ആർ /സി എൽ ആർ തുടങ്ങിയ വിവിധ വിഭാഗം ജീവനക്കാർക്കും 2017 ലെ ഓണം അഡ്വാൻസ് അനുവദിച്ചു ഉത്തരമായി. GO(P)No 108/2017/Fin dtd 16/08/2017** സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കും പെൻഷൻകാർക്കും2016 -17 ലെ ബോണസ് /പ്രത്യേക ഉത്സവ ബത്ത അനുവദിച്ചു ഉത്തരവാകുന്നു GO(P)No 107/2017/Fin dtd 16/08/2017.see downloads***Last Date for Data entry for Incentives to girls extended upto 22nd Aug, 2017**Noon meal scheme - distribution of 5 kg rice to school children in connection with Onam -Guidelines..See downloads**


please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Thursday, 10 August 2017

FIRST TERM EVALUATION 2016 - STD 8 - QUESTION PAPERS - MALAYALAM &ENG MEDIUM AND ANSWER KEYS

കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗില്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത  ഒന്നാം പാദ വാര്‍ഷിക പരീക്ഷയിലെ 8ാം ക്ലാസിലെ മലയാളം ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം ചോദ്യപേപ്പറുകളെ  പ്രേക്ഷകരുടെ ആവശ്യപ്രകാരം ഒറ്റ ഫയലാക്കി വീണ്ടും പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നു.
CLICK HERE TO DOWNLOAD FIRST TERM EVALUATION 2016 QUESTION PAPERS - MALAYALAM MEDIUM  
CLICK HERE TO DOWNLOAD FIRST TERM EVALUATION 2016 QUESTION PAPERS - ENGLISH  MEDIUM   

ANSWER KEY
SOCIAL 
KEY 1 BY BIJU M GHSS PARAPPA KASARAGOD & COLIN JOSE Dr.AMMRHSS Kattela, TVPM
KEY 1 BY
PHYSICS
KEY 1 (Eng.Med.)BY Shaji. A, Govt. HSS Pallickal
KEY 2 (Mal.Med) BY Pranab Kumar V GMRHS for Girls Kasaragod and Ratheesh Kumar K.GHSS Edneer, Kasaragod
CHEMISTRY

KEY 1 - BY REVI P ,NISHA K.K AND DEEPA C HSS PERINGODE, PALAKKAD
KEY 2 - BY Pranab Kumar V GMRHS for Girls Kasaragod and Ratheesh Kumar K.GHSS Edneer, Kasaragod
BIOLOGY
1.KEY 1 BY RATHEESH B GHSS KALLOOR WAYANAD
ENGLISH
1.KEY 1 By Nidhiesh Sebastian St Joseph's HSS TVPM
2.KEY 2 BY ANIL KUMAR AVHSS PONNANI, MALAPPURAM
3.KEY 3 BY PRASHANTH PG GHSS KOTTODI KASARAGOD 
4.KEY 4 BY SAMEER. CP & JAMSHEER. AK, H.S.A. English, Crescent higher
Secondary School,Adakkakundu.

Maths
1.KEY 1 BY BABURAJ P HSA(Maths)PHSS PANDALLUR MALAPPURAM DT.
2.KEY 2 BY MURALEEDHARAN CR GHSS CHALISSERY PALAKKAD
3.KEY 3 BY BINOYI PHILIP GHSS KOTTODI, KASARAGOD
HINDI
1. KEY 1 BY Asok kumar N.A , H.S.A.(Hindi) GHSS Perumpalam ,Alappuzha (dt)
FOR FIRST TERM QUESTION PAPERS 2015 STD 8  - CLICK HERE 

No comments:

Post a Comment