29.01.2018 നിയമനാംഗീകാരം ലഭിച്ച ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പള കുടിശ്ശിക നിലവിലുള്ള പി.എഫ് അക്കൗണ്ടിൽ ലയിപ്പിക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച് circular dtd 10-01-2018..see downloads**GPAIS - 2018 വർഷത്തേക്കുള്ള പ്രീമിയം തുക കുറവ് ചെയ്യുന്നതിനും ഒടുക്കുന്നതിനുമുള്ള സമയ പരിധി ദീർഘിപ്പിക്കുന്നു GO(P)No 6/2018/Fin dtd 09/01/2018.see downloads**.

please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Tuesday, 12 September 2017

പത്താം ക്ലാസ് - രസതന്ത്രം - അധ്യായം 4 - ക്രിയാശീല ശ്രേണിയും വൈദ്യുത രസതന്ത്രവും

പത്താം ക്ലാസ്സിലെ രസതന്ത്രം നാലാം അദ്ധ്യായം ക്രിയാശീല  ശ്രേണിയും  വൈദ്യുത രസതന്ത്രവും  എന്ന പാഠ ഭാഗത്തിന്റെ ഐ സി ടി പ്രസന്റെഷന്‍ ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ പങ്ക്‌വെയ്ക്കുകയാണ് ഷേണി ബ്ലോഗിലെ പ്രേക്ഷകര്‍ക്ക് സുപരിരിതനായ പെരിങ്ങോട് എച്.എസ്സിലെ ശ്രീ രവി സര്‍. ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്ത് അഭിപ്രായം പറയുമല്ലോ...
**ചുവടെ നല്‍കിയിരിക്കുന്ന വീഡിയോ ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്ത്  6ാം  സ്ലൈഡില്‍ ചേര്‍ത്ത് ക്ലാസ്സില്‍ പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കുക.
ശ്രീ രവി സാറിന് ഷേണി ബ്ലോഗ് ടീമിന്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.
CLICK HERE TO DOWNLOAD  THE PRESENTATION

CLICK HERE TO DOWNLOAD THE PDF FILE
CLICK HERE TO DOWNLOAD NOTE ON CORROSION OF Na
CLICK HERE TO DOWNLOAD VIDEO OF  EXPERIMENT - JUMPING OF SODIUM

FOR MORE RESOURCES BY RAVI  - CLICK HERE

No comments: