29.01.2018 നിയമനാംഗീകാരം ലഭിച്ച ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പള കുടിശ്ശിക നിലവിലുള്ള പി.എഫ് അക്കൗണ്ടിൽ ലയിപ്പിക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച് circular dtd 10-01-2018..see downloads**GPAIS - 2018 വർഷത്തേക്കുള്ള പ്രീമിയം തുക കുറവ് ചെയ്യുന്നതിനും ഒടുക്കുന്നതിനുമുള്ള സമയ പരിധി ദീർഘിപ്പിക്കുന്നു GO(P)No 6/2018/Fin dtd 09/01/2018.see downloads**.

please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Saturday, 2 September 2017

NTSE/NMMS PREVIOUS YEAR QUESTION PAPERS - KERALA 2014, 2015 AND 2016

എസ്. സി.ഇ.ആര്‍ .ടി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച  NTSE/NMMS പരീക്ഷകളുടെ 2014 മുതലുള്ള ചോദ്യപേപ്പറുകളാണ് ഈ പോസ്റ്റിലുടെ പങ്ക്‌വെയ്യകുന്നത്.പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്ന കുട്ടികള്‍ക്ക് വളരെ ഉപകാരപ്പെടുമെന്നു കരുതുന്നു.
SAT Std X 2015
MAT Std X 2015
SAT Std X 2016
MAT Std X 2016
SAT Std X 2014
MAT Std X 2014 
NMMSE
SAT Std VIII 2015
MAT Std VIII 2015
SAT Std VIII 2016
MAT Std VIII 2016

No comments: