എസ്.എസ്.എല്‍ സി ഐ.ടി പരീക്ഷ ഫെബ്രുവരി 22 മുതല്‍ മാര്‍ച്ച് 2 വരെ നടത്തണം .സര്‍ക്കുലര്‍ ഡൗണ്‍ലോഡ്സില്‍ **SSLC Provisional A List HM Loginല്‍ ലഭ്യമാണ് തിരുത്തലുകള്‍ 24ന് വൈകുട്ട് അഞ്ച് മണിക്കകം വരുത്തണം ..സര്‍ക്കുലര്‍ ഡൗണ്‍ലോഡ്സില്‍ **.

please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Saturday, 16 September 2017

STANDARD 10 - UNIT 3 - VIDEO OF THE LESSON "THE TWO BROTHERS"

Sri Arun Kumar A.R of GHSS Puthoor ,Kollam  is sharing a video of the lesson "The Two Brothers " of Class 10, Unit 3 with our blog viewers.
Sheni school blog team extend our heartfelt gratitude to Sri Arun Kumar for his excellent work. 

CLICK HERE TO DOWNLOAD THE VIDEO LESSON

No comments: