സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെയും പെൻഷൻകാരുടെയും ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി (MEDISEP) - ജീവനക്കാരുടെ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ 62/2018/Fin dtd 11/07/2018 ..see downloads**House Building Advance for State Government Employees-Availing bank financing with interest subvention-Orders..see downloads****

Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Friday, 13 October 2017

STANDARD 8 - ENGLISH - APPRECIATION OF THE POEMS "SOWER" & "VILLAGE BLACK SMITH"

Mrs.Jisha K, HSA, English, GBHSS Tirur, Malappuram shares with us appreciation of the poems "Sower" and "The Village Black Smith" in the text book of  English,Std 8.Sheni blog team extend our heartfelt gratitude to Smt.Jisha Teacher for her sincere effort.
Click Here to download Appreciation of the Poems  -"Sower" and "The Village Black Smith"
FOR MORE RESOURCES BY JISHA K  - CLICK HERE

No comments: